Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Boj s poisťovacími podvodmi patrí medzi jednu z priorít UNIQA poisťovne, ktorá sa takto usiluje eliminovať zbytočné vyplácanie plnenia tým, ktorí sa k poistnému plneniu snažia dopracovať podvodným konaním na úkor druhých.

Štatistika

V roku 2017 preverovala UNIQA poisťovňa 130 podozrivých škodových udalostí. Najčastejšie preverované škodové udalosti sa vyskytovali v neživotnom poistení, išlo až o 98% z celkového počtu škôd, pričom 95% z týchto škôd boli škody na motorových vozidlách.

V 46% prípadoch z nich sa nám aj podarilo preukázať podvodné konanie.

V roku 2018 opäť dominovala v podozrení z podvodov oblasť neživotného poistenia. Z celkového počtu 117 preverovaných prípadov tvorili tieto až 99%, len 1% pripadlo na škody na zdraví.

V prípadoch, ktoré sme šetrili, sa nám v 53% podarilo preukázať podvodné konanie a na páchateľov boli podané trestné oznámenia.

V roku 2018 sa oproti roku 2017 mierne zvýšil počet podozrivých škôd v neživotnom poistení, celkový počet detekovaných podozrivých škôd však mierne klesol.

Naše zistenia dokazujú, že klienti, ktorí sa chcú obohatiť či už na účet poisťovne alebo na účet poctivých klientov, pristupujú k páchaniu trestnej činnosti čoraz sofistikovanejšie. „UNIQA poisťovňa aj preto neustále zdokonaľuje technológie na odhaľovanie podvodov. Aplikujeme rôzne technické a softwarové prostriedky, ktoré nám účinne napomáhajú v detekcii a usvedčovaní z páchania trestnej činnosti,“ hovorí riaditeľka oddelenia komunikácie UNIQA poisťovne Silvia Vlasková.

V súčasnej dobe máme v šetrení niekoľko prípadov, ktoré sú náročné na dokazovanie a vykonáva sa v nich rozsiahle znalecké skúmanie, dokazovanie pred orgánmi činnými v trestnom konaní či pred súdom.

Podvody dominovali v neživotnom poistení

Minulý rok sa prevažnú väčšinu poisťovacích podvodov podarilo odhaliť v neživotnom poistení, v oblasti poistenia motorových vozidiel a majetku. „Najčastejšie ide o prípady, v ktorých sa klienti snažia využiť dávnejšie poškodené časti z iných vozidiel a tieto si uplatniť či už zo svojho havarijného poistenia alebo z PZP inej osoby. Vyskytujú sa aj prípady, v ktorých si poškodení a vinníci vymenia role v hláseniach škodových udalostí, či deklarujú vznik škody iným spôsobom, ako sa reálne stala. Pomerne často sa stretávame aj so zámerným navýšením škody v snahe dostať kompenzáciu za škodu vo vyššej miere, aká pri havárii reálne vznikla,“  hovorí Silvia Vlasková.  

V životnom poistení sa najčastejšie vyskytujú prípady, kedy sú poistné zmluvy uzatvorené po poistnej udalosti a sú robené „na mieru“ tak, aby poškodený za čo najmenšie poistné dostal čo najvyššie odškodnenie. Výnimkou nie sú ani prípady, kedy sa nás klienti snažia presvedčiť, že ich ujma na zdraví vznikla v dôsledku úrazu a až rozsiahlym šetrením a znaleckým skúmaním sa nám podarí preukázať, že klienti utrpeli túto ujmu dávno pred úrazom a „len chceli využiť príležitosť“. „Ďalšou zaujímavou kapitolou v životnom poistení sú fiktívne úrazy, pri ktorých si klienti uplatňujú nárok dennej dávky pri nezamestnanosti a nároku pri čase nevyhnutého liečenia za úrazy, ktoré sa nikdy nestali,“ vysvetľuje S. Vlasková z UNIQA poisťovne.

Metódy odhaľovania, prevencia, technológie, objasnenosť

UNIQA poisťovni pri odhaľovaní a šetrení podozrivých poistných udalostí pomáhajú okrem rôznych technických systémov a aplikácií aj vyškolení interní zamestnanci. Pri závažnejších prípadoch spolupracujeme s políciou, prípadne s rôznymi externými spoločnosťami a vo veľkej miere využívame služby detektívnych agentúr a súdnych znalcov. Pri úrazoch v životnom poistení prípady konzultujeme s posudkovými lekármi.

Aj vďaka tomuto je úspešnosť pri odhaľovaní poisťovacích podvodov v UNIQA poisťovni veľmi vysoká.

Pri skúmaní podozrivých prípadov využívame rôzne databázy, registre, moderné technológie, ale aj elektronické informácie dostupné na verejných portáloch, za pomoci ktorých je možné porovnať skutočný stav poisteného predmetu so stavom, ako ho popisuje klient.

V životnom poistení dôkladne skúmame zdravotnú dokumentáciu predloženú klientom, v prípade potreby vyžiadame od ošetrujúcich lekárov ďalšie lekárske správy, posudky a v podozrivých prípadoch skúmame aj röntgenové (RTG) snímky. „Párkrát sa už stalo, že röntgenový snímok nakoniec diagnózu, za ktorú klient požadoval plnenie, nepotvrdil, alebo keď sme od klienta žiadali, aby nám zaslal RTG snímky, prípadne doručil výsledok MRI vyšetrenia, klient nám buď nič nedoručil, alebo len zaslal oznámenie, že poistné plnenie nežiada vyplatiť,“  hovorí S. Vlasková z UNIQA poisťovne.

Značky: