Daň za motorové vozidlo už budete po prvý raz platiť tam, kde máte sídlo či bydlisko, a nie tam, kde je evidované auto.

Podnikatelia, pozor! Ak využívate vozidlo pri podnikaní, od januára 2016 vás čaká aj niekoľko zmien. „Tou prvou je zmena týkajúca sa daňového priznania za motorové vozidlá. Vzhľadom na účinnosť nového zákona o dani z motorových vozidiel už bude právnická osoba za uplynulý rok 2015 platiť po prvý raz dane na daňový úrad, kde má sama sídlo prípadne trvalý pobyt, a nie tam, kde je evidované vozidlo, ako to bolo doteraz,“ vysvetľuje Ladislava Pozdechová, vedúca účtovného oddelenia Business Lease Slovakia.

Zdanenie podľa sídla podnikateľa

Nová právna úprava tak zjednodušila situáciu najmä tým podnikateľom, ktorí mali evidovaných viacero vozidiel v rôznych krajoch po Slovensku a doteraz preto podávali niekoľko daňových priznaní podľa príslušných krajov.

„Ak však podnikateľ využíva pri podnikaní vozidlo na operatívny lízing, ako nájomcovi mu odpadajú akékoľvek starosti s daňou za motorové vozidlá, pretože vlastníkom a zároveň držiteľom týchto vozidiel je lízingová spoločnosť,“ podotýka Pozdechová.

V prípade finančného lízingu je situácia trochu odlišná. Držiteľom uvedeným v technickom preukaze vozidla je totiž nájomca. „Povinnosť podať daňové priznanie, ako aj odvádzať preddavky na daň v prípade prekročenia limitov predpokladanej ročnej dane, tak zostáva na ňom,“ dodáva.

Nižšie emisie? Nižšia cestná daň

Od vlaňajšieho roka zároveň spomínaný zákon zjednotil aj sadzby dane pre jednotlivé typy vozidiel na celom území Slovenska bez ohľadu na kraj. Zaviedol zároveň variabilnú ročnú sadzbu dane podľa veku vozidla, čo zvýhodňuje novšie vozidlá. Vyššie percento zníženia ročnej sadzby dane a teda aj väčšie úspory na dani sa zároveň týkajú aj ekologických áut. „V prípade financovania vozidiel na operatívny lízing, kde sa obmieňajú autá obvykle po troch rokoch, sa podnikateľovi premieta nižšia daň aj do nižších platieb operatívneho lízingu,“ vysvetľuje Pozdechová.

Business Lease Slovakia má napríklad vo svojej flotile niekoľko vozidiel na elektrický pohon, dokonca v rámci inovatívnosti zatiaľ ako jediná na Slovensku umožňuje firmám obstarať si na operatívny lízing aj špičkový elektromobil značky Tesla.

Ak ste si teda obstarali a registrovali nové vozidlo vlani, tak už za vlaňajší, ako aj tento a nasledujúci rok sa vám sadzba dane znižuje o 25 % a v štvrtom až šiestom roku o 20 %. „V prípade hybridných vozidiel a vozidiel na plynový a vodíkový pohon si podnikateľ sadzbu zníži navyše ešte o 50 % a v prípade vozidiel, ktorých jediným zdrojom je elektrina je sadzba dane nulová  “ spresňuje Pozdechová. S pribúdajúcim vekom auta sa však sadzba zvyšuje. Ak máte vozidlo v majetku, po jeho siedmom roku veku vás čaká zníženie sadzby už len o 15 % a pri 10 až 13-ročných vozidlách je sadzba najskôr stopercentná a neskôr sa začne zvyšovať.

Rovnomerné odpisy

Podnikatelia používajúci pri podnikaní vozidlá by rovnako nemali zabudnúť aj na to, že za vlaňajší rok už musia odpísať majetok, vrátane vozidiel, rovnomerne, a to bez ohľadu na spôsob jeho nadobudnutia. To znevýhodňuje najmä finančný lízing, kde si podnikateľ napríklad pri trvaní finančného lízingu len na tri roky nemôže za ten istý čas odpísať do nákladov osobné vozidlo. Musí tak urobiť rovnomerne  počas štyroch rokov so zaradením do prvej odpisovej skupiny. A to od prvého mesiaca zaradenia do majetku.

„V prípade finančného lízingu treba zamerať pozornosť na výšku daňovej uznateľnosti odpisov pri drahších autách,“ pripomína Pozdechová. Pri finančnom lízingu tak ako pri vozidle kúpenom a zaradenom do majetku je limitom hranica obstarávacej hodnoty vozidla 48-tisíc eur v závislosti od výšky dosiahnutého daňového základu.

Pri obstaraní vozidla na operatívny lízing platí, že limit daňovo uznateľnej  výšky ročného nájmu je maximálne 14 400 eur v závislosti od výšky dosiahnutého daňového základu, pričom súčasťou základu dane sa stane len po jeho zaplatení. „Limit sa však týka len finančnej časti platby operatívneho lízingu, nie služieb. Tým, že vozidlo obstarané formou operatívneho lízingu zostáva v majetku prenajímateľa, podnikateľ vozidlo neodpisuje a odpadáva mu aj spomínaná povinnosť výpočtu a podávania daňového priznania k dani z motorových vozidiel,“ pripomína Pozdechová.

Nová e-známka

Od tohto roku si zároveň podnikatelia môžu za používanie diaľnic kúpiť už len elektronickú diaľničnú známku. Tá je dostupná na webstránke www.eznamka.sk  a na vybraných čerpacích staniciach. „Ak je však napríklad v kalkulácii nájmu vozidla na operatívny lízing zahrnutá diaľničná známka, my ju automaticky zabezpečujeme,“ podotýka za Business Lease Ladislava Pozdechová.