Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu  Richard Raši dnes v rámci kontrol plnenia Akčného plánu na zvýšenie transparentnosti a zjednodušenie čerpania eurofondov navštívil ministerstvo životného prostredia.

Spolu s podpredsedom vlády a ministrom životného prostredia Lászlóm Sólymosom zhodnotili priebežné výsledky a implementáciu Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP) a hľadali riešenia ako zabezpečiť čo najvyššie čerpanie.

 „Ministerstvo životného prostredia k dnešnému dňu vyhlásilo 56 výziev v hodnote 2,7 miliardy EUR, čo predstavuje 88 percent z celkovej alokácie, a je to pozitívny ukazovateľ,“ uviedol vicepremiér Richard Raši s tým, že Operačný program Kvalita životného prostredia je dopytovo orientovaný, a teda väčšina jeho alokácie je implementovaná prostredníctvom projektov predložených žiadateľmi na základe vyhlásených výziev. Aktuálny stav kontrahovania v OP KŽP predstavuje 1,4 miliardy EUR (45 % z alokácie), zazmluvnených je 1 139 projektov.

 „Opäť by som chcel vyzvať oprávnených žiadateľov, aby predkladali dobré projekty, ktoré budeme môcť podporiť. Bola by veľká škoda pre túto krajinu, ak by sme tieto možnosti nevyužili,“ vyhlásil podpredseda vlády a minister životného prostredia László Sólymos. 

 Ministerstvo životného prostredia podľa podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  splnilo v plnej miere všetky z opatrení Akčného plánu relevantného pre tento rezort. Richard Raši ocenil aj podporu najmenej rozvinutých okresov zo strany ministerstva životného prostredia, ktoré  vyhlásilo špeciálnu výzvu č. 32 s celkovou alokáciou 25 miliónov EUR zameranú na triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu.

Prioritné osy, ktoré riadi priamo MŽP, problém s čerpaním nemajú, no ako problematické z pohľadu dočerpania finančných prostriedkov na tento rok sa ukazujú dve prioritné osy z Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktoré však nespravuje ministerstvo životného prostredia, ale iné rezorty a ich organizácie. Konkrétne ide o podporu riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy (MV SR) a Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch (SIEA). Dôvodom je zdĺhavý proces verejného obstarávania. Tento problém už ÚPVII identifikoval a spolu s ÚVO sme iniciovali prijatie novely zákona o verejnom obstarávaní.

„Nakoľko ide o operačný program, ktorý spravuje viacero rezortov a ich priamo riadených organizácií, s ministrom životného prostredia sme sa dohodli, že urobíme nadrezortné stretnutie na ministerskej úrovni, ktorého výsledkom by malo byť urýchlené dočerpanie ostávajúcich finančných záväzkov v roku 2018,“ dodal R. Raši.

Značky: