Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) rozhodol o spore týkajúcom sa podmienok poskytovania národného roamingu.

Rozhodnutia ešte nie sú právoplatné, pričom niektoré z nich zatiaľ neboli niektorým účastníkom doručené. Účastníci konania môžu do 15 dní od doručenia rozhodnutia podať opravný prostriedok – rozklad voči rozhodnutiu.

Rozhodnutia sú pomerne rozsiahle. Len výrok každého rozhodnutia má cca 4 strany. Vo všeobecnosti uložil RÚ príslušným operátorom poskytovať národný roaming odberateľovi národného roamingu, a to prostredníctvom ich elektronických komunikačných sietí používajúcich frekvencie z frekvenčných pásiem 900 MHz a 1800 MHz v súlade s požiadavkami podľa štandardu 3GPP TS 22.011 (ETSI TS 122 011). RÚ určil minimálny rozsah služieb národného roamingu, ktorý musia príslušní operátori poskytovať a ich maximálnu cenu. Všetky súčasti národného roamingu budú príslušní operátori povinní poskytovať za rovnakých kvalitatívnych podmienok pre koncových užívateľov odberateľa národného roamingu ako majú ich koncoví užívatelia v porovnateľných situáciách. Koncoví užívatelia odberateľa národného roamingu tak majú mať zabezpečenú rovnakú technickú a prevádzkovú kvalitu elektronických komunikačných služieb ako koncoví užívatelia príslušných operátorov.

RÚ v rozhodnutiach zároveň uložil konkrétne kroky a termíny, ktoré majú predchádzať začatiu poskytovania národného roamingu. Začatie poskytovania národného roamingu nemôže byť navyše podmienené splnením podmienok bezprostredne nesúvisiacich s poskytnutím národného roamingu, ako napríklad povinnosťou odobrať služby nad rámec rozsahu služieb národného roamingu podľa rozhodnutia RÚ, povinnosťou poskytnúť neprimerané zabezpečenie, splnením povinnosti zaplatiť fixné zriaďovacie náklady, ani inými okolnosťami.

 

Značky: