Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) na základe ústnych „sťažností“ od lokálnych, regionálnych a celoslovenských operátorov skontroluje plnenie podmienok používania frekvencií v pásme 57 – 71 MHz. Od mája tohto roku je možné tieto frekvencie používať aj pre pevnú službu a pre pevné vonkajšie inštalácie (inštalácie mimo budovy) na princípe tzv. ľahkého licenčného režimu, kde je stanovená len podmienka registrácie a dodržania technických parametrov. Používatelia frekvencií, ktorí opomenuli niektorú z povinností majú poslednú možnosť veci napraviť.

Frekvencie z frekvenčného pásma 57 – 71 MHz je možné používať pri prevádzkovaní vysielacích rádiových zariadení s krátkym dosahom pre širokopásmové systémy na prenos dát (WAS/RLAN) a iných dátových aplikácií s využitím modulácie rozprestretého spektra. WAS/RLAN sú bezdrôtové systémy prístupu k miestnej rádiovej sieti (Wireless Access Systems/Radio Local Area Networks). Podmienky, za ktorých je možné frekvencie používať, sú upravené všeobecným povolením č. VPR – 01/2020. Používatelia frekvencií z frekvenčného úseku 57  – až 66 GHz (tzv. frekvenčné pásmo 60 GHz) t.j. prevádzkovateľ rádiových zariadení pevných vonkajších inštalácií typu bod – bod a bod – multibod majú uloženú povinnosť registrácie. Ak sa preukáže enormný záujem o používanie frekvenčného pásma 60 GHz, tak RÚ môže situáciu prehodnotiť a prípadne pristúpiť k prideľovaniu frekvencií individuálnym povolením.

Za nedodržiavanie stanovených podmienok hrozí právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi pokuta od 200 eur do 5 % z obratu za predchádzajúce účtovné obdobie. Pri ukladaní pokuty RÚ prihliadne najmä na závažnosť, spôsob, trvanie a dôsledky porušenia povinnosti.