Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Budovanie lepšej budúcnosti pre regióny, mestá a vidiecke oblasti v kontexte svetových trendov je téma ministeriálu Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) k regionálnemu rozvoju, ktorý sa v týchto dňoch koná v gréckych Aténach. Na podujatí zastupuje Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) jeho vedúci Patrik Krauspe. Výbor OECD pre politiky regionálneho rozvoja zasadá na úrovni ministrov raz za päť rokov a tento rok oslavuje svoje 20. výročie. 

Hlavnými témami ministerského zasadnutia Výboru OECD pre politiky regionálneho rozvoja sú tento rok trendy ako globalizácia, digitalizácia, technologické inovácie, meniaci sa charakter práce, demografické zmeny, ale aj zmeny v životnom prostredí a na nich nadväzujúce politiky a opatrenia, ktoré sa podieľajú na rozvoji regiónov, miest a vidieckych oblastí.

„Veľa z týchto zmien prináša príležitosti, ako zvýšiť produktivitu, zamestnanosť a celkovo zlepšiť blahobyt. Súčasne však môžeme očakávať zvýšený dopyt po investíciách do infraštruktúry,” uviedol vedúci ÚPVII Patrik Krauspe.

Jedným z hlavných výstupov celého zasadnutia bude prijatie tzv. Outcome dokumentu – ministerského vyhlásenia. V ňom sa krajiny OECD zaviažu, že budú podporovať zlepšovanie podmienok pre život všetkých ľudí v regiónoch, mestách a vidieckych oblastiach, digitalizáciu hospodárstva a zavedenie inovácií vo verejnej správe, ktoré pomôžu riešeniu globálnych výziev súčasnosti.

Počas rokovania budú schvaľované aj dva ďalšie dokumenty, a to Princípy OECD pre mestské politiky a Princípy OECD pre vidiecke politiky. Cieľom oboch dokumentov je posilňovať spoluprácu medzi mestským a vidieckym prostredím, ako aj nastaviť víziu národných politík tak, aby boli vhodné pre budúcnosť.

„Politika regionálneho rozvoja je kľúčová pre zvládanie demografických zmien,” zdôraznil Krauspe a uviedol, že sa preto musíme zamerať na dlhodobé stratégie a aktivity, ktoré popíšu regionálny rozmer v súvislosti s demografickými zmenami, environmentálnymi výzvami, klimatickými zmenami či inými aktuálnymi trendami. Držať sa musíme tiež cieľov trvalo udržateľného rozvoja a prepájať mestá a vidiek zdieľaním skúseností, vedomostí, inovácií a zdrojov, a tým zvyšovať blahobyt všetkých obyvateľov. „Aj na tomto fóre sa potvrdilo, že Agenda 2030 je tým správnym rámcom pre smerovanie rozvojových politík a plánovanie regionálnych priorít,” doplnil Patrik Krauspe.

Vlády jednotlivých členských krajín OECD budú pokračovať v spolupráci pri hľadaní odpovedí na problémy regionálneho rozvoja tak, aby využili všetky príležitosti vyplývajúce z prichádzajúcich zmien. Regionálny rozvoj sa stáva čoraz dôležitejším. Stretnutie ministrov Výboru OECD je ideálny priestor na zdieľanie informácií, ako aj na zadefinovanie kľúčového postavenia tejto problematiky.

Pozn.

Regionálna politika vrátane podpory najmenej rozvinutých okresov patrí na Slovensku od januára 2019 pod Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Cieľom ich podpory je znižovanie rozdielov medzi regiónmi, zvyšovanie konkurencieschopnosti a tým aj zvyšovanie kvality života ich obyvateľov. V prvom rade je však hlavným cieľom tvorba pracovných miest. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR vedie Zoznam najmenej rozvinutých okresov, aktuálne je ich v ňom 20. Každý okres má vypracovaný svoj Akčný plán rozvoja, ktorý je zameraný na odstraňovanie sociálno-ekonomického zaostávania a na znižovanie vysokej miery nezamestnanosti. Po jeho schválení vládou SR sa môžu okresy uchádzať o regionálny príspevok, ktorý je poskytovaný v súlade s akčným plánom a ročnými prioritami.

Značky: