Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Väčšina študentov, ktorí poberajú sirotský dôchodok a pokračujú v štúdiu, nemá na začiatku školského roka voči Sociálnej poisťovni žiadne oznamovacie povinnosti.

Výnimkou sú situácie, ak štúdium prerušili, študujú na školách silových rezortov alebo v zahraničí. Rovnako, ak pokračujú po ukončení strednej školy na I. stupni vysokoškolského štúdia alebo po ukončení I. stupňa vysokej školy na II. stupni vysokoškolského štúdia a mali v lete prerušenú výplatu sirotského dôchodku. Na jeho opätovnú výplatu od nového školského roka je potrebné zaslať Sociálnej poisťovni žiadosť o uvoľnenie výplaty sirotského dôchodku spolu s potvrdením školy o štúdiu.

Pokračovanie v štúdiu

Na začiatku školského roku študenti, ktorí poberajú sirotský dôchodok a pokračujú v štúdiu, nemajú voči Sociálnej poisťovni žiadne oznamovacie, ani iné povinnosti. Informáciu o tom, že naďalej pokračujú v štúdiu a sú zapísaní do ďalšieho ročníka poskytne Sociálnej poisťovni Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR cez elektronický informačný systém. Výnimkou sú študenti tých škôl, ktoré neposkytujú údaje ministerstvu školstva (ide napríklad o školy patriace do pôsobnosti rezortov obrany a vnútra) a študenti-siroty, ktorí študujú v zahraničí. Títo študenti by v záujme skoršieho vyplatenia dávky mali potvrdenie o návšteve školy predložiť Sociálnej poisťovni.

Prerušenie štúdia

Iná situácia je, ak študent štúdium prerušil. Takýto študent prestáva byť od prerušenia štúdia nezaopatreným dieťaťom, a teda nemá nárok na výplatu sirotského dôchodku. Vyplácanie sirotského dôchodku sa mu obnoví opäť až po začatí štúdia. Potrebuje k tomu predložiť žiadosť o pokračovanie vo výplate sirotského dôchodku spolu s potvrdením o návšteve školy, ak študuje v zahraničí alebo v školách silových rezortov.

Ukončenie štúdia

Zaukončenie štúdia sa pri vysokoškolákoch považuje termín štátnej záverečnej skúšky, pri stredoškolákoch je to posledný deň letných prázdnin v záverečnom roku štúdia. Ukončením štúdia sa končí nárok na výplatu sirotského dôchodku.

Ak študent ukončil bakalárske štúdium a chce pokračovať v magisterskom, termínom ukončenia štúdia je termín bakalárskej skúšky. V lete sa mu preto výplata sirotského dôchodku prerušila. Následne po začiatku magisterského štúdia je potrebné, aby Sociálnej poisťovni predložil žiadosť o uvoľnenie výplaty sirotského dôchodku a priložil k nej potvrdenie aj o štúdiu  (vtedy, ak študuje v zahraničí alebo v školách silových rezortov).

Po ukončení stredoškolského štúdia je termínom ukončenia výplaty sirotského dôchodku 31. august v záverečnom roku štúdia. Ak študent chce pokračovať v bakalárskom štúdiu na vysokej škole, po začiatku bakalárskeho štúdia môže v záujme plynulého pokračovania výplaty dávky potvrdenie o návšteve školy predložiť Sociálnej poisťovni aj sám.

Len samotné rozhodnutie školy o prijatí na I. a II. stupeň vysokoškolského štúdia nie je dostatočným dokladom na uvoľnenie výplaty sirotského dôchodku. Sociálna poisťovňa študentovi opäť začne sirotský dôchodok vyplácať až po doručení žiadosti s potvrdením školy a doplatí mu ho aj za obdobie júl a august 2023. Sociálna poisťovňa ku koncu augusta 2023 vyplácala celkovo 18 251 sirotských dôchodkov s priemernou výškou 189,32 eura.