Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Starnutie obyvateľstva a nedostatok pracovných síl sú spoločenské trendy, ktoré v 21. storočí zasiahli takmer každú spoločnosť.

„Bosch čelí týmto výzvam ako angažovaný zamestnávateľ: Zameriava sa na školenia, zvyšovanie kvalifikácie a inteligentné technológie, ktoré zamestnancom uľahčujú prácu,“ hovorí Stefan Grosch, člen predstavenstva spoločnosti Bosch a personálny riaditeľ spoločnosti. V roku 2022 ponúkol Bosch po celom svete vyše 30 000 školiacich seminárov, na ktorých sa zúčastnilo viac ako 520 000 zamestnancov. Jedným zo zameraní bola technologická odbornosť. Viac ako 130 000 účastníkov malo možnosť získať vedomosti v oblastiach technológií budúcnosti, ako je elektrická mobilita, softvérové inžinierstvo a Priemysel 4.0. „Ak sa pozrieme na údaje za prvý polrok, očakávame, že v roku 2023 preškolíme približne o 50 % viac zamestnancov v porovnaní s predchádzajúcim rokom,“ povedal Grosch. Tento záväzok k školeniam sa však nekončí pred bránami spoločnosti. Prostredníctvom akadémií, školiacich centier a vzdelávacích kurzov ponúka Bosch možnosť získať nové vedomosti v rôznych oblastiach aj iným firmám či zákazníkom. Napríklad v oblasti Priemyslu 4.0 poskytuje spoločnosť viac ako 100 vzdelávacích programov Bosch o digitalizácii a konektivite vo výrobe, ktoré sú dostupné externe prostredníctvom Bosch Connected Industry, Bosch Rexroth a vzdelávacích inštitúcií.

Školenia: rozvíjanie individuálneho talentu pre dosiahnutie spoločného úspechu

Na základe údajov Európskej komisie hlásia tri štvrtiny podnikov v EÚ problémy s hľadaním kvalifikovaných pracovníkov a iba 37 % dospelých sa pravidelne venuje ďalšiemu profesijnému rozvoju (zdroj: Európska komisia, 2022). „Bosch podporuje celoživotné vzdelávanie. To je kľúčom k trvalému profesijnému a obchodnému úspechu,“ hovorí Grosch. Je to tiež zásadné pre hospodársky výkon krajiny. „Ak chceme v Nemecku udržať prosperitu a zostať úspešnou exportnou a priemyselnou krajinou, musíme do zvyšovania kvalifikácie a inteligentných technológií investovať ešte viac a aktívne v tom ľudí podporovať,“ hovorí Grosch. Bosch ponúka všetkým zamestnancom možnosť profesijného rozvoja. V roku 2022 sa zamestnanci spoločnosti Bosch zúčastnili v priemere jedného až dvoch vzdelávacích kurzov a okrem toho absolvovali dva až tri online kurzy. Zhruba 6 000 seminárov je venovaných technológiami budúcnosti. Tieto semináre trvajú v priemere dva dni a sú mimoriadne dôkladné. Digitalizácia často určuje nielen tému a obsah školenia, ale aj ich formu: V roku 2022 tvorili online kurzy dve tretiny všetkých hodín školenia pre zamestnancov Bosch. „Digitalizácia sa pre firmy a ich zamestnancov stáva podporou vzdelávania. Umožňuje vzdelávanie nezávislé od miesta a času a dáva ľuďom možnosť vyskúšať si na vlastnej koži nové technológie, ako je napríklad umelá inteligencia,“ hovorí Dr. Tanja Rückert, riaditeľka digitálnych technológií spoločnosti Bosch a členka predstavenstva spoločnosti. Dr. Tanja Rückert. Len v minulom roku vynaložil Bosch na profesijný rozvoj svojich zamestnancov približne 300 miliónov eur. „V spoločnosti Bosch vyvíjame technológie, ktoré sú ‚Stvorené pre život‘. Na to potrebujeme správny tím talentovaných ľudí na všetkých pozíciách a potrebujeme, aby sa neustále zdokonaľovali a rozširovali svoje zručnosti,“ hovorí Grosch.

Zvyšovanie kvalifikácie: Bosch sa zameriava na priemyselnú základňu

Nedostatok pracovných síl je spojený s nákladmi. Boston Consulting Group odhaduje stratu potenciálnej produkcie nemeckej ekonomiky na 86 miliárd eur. Podľa Nemeckej obchodnej a priemyselnej komory je táto strata ešte vyššia, a to necelých 100 miliárd eur ročne (zdroj: DIHK, 2023). V medzinárodnom porovnaní krajín s najsilnejšími ekonomikami sú straty, ktoré utrpela nemecká ekonomika, druhé najvyššie po Spojených štátoch. „V súťaži o najlepšie talenty musia firmy staviť všetko na jednu kartu. Firemný prístup orientovaný na budúcnosť znamená tiež identifikovať možnosti vzdelávania a odborného rozvoja a ponúknuť ich zamestnancom. Mať vysoko kvalifikovaných zamestnancov je rozhodujúcou konkurenčnou výhodou,“ hovorí Grosch. Bosch ako výrobca a technologická spoločnosť venuje veľkú pozornosť profesijnému rozvoju svojich zamestnancov vo výrobných prevádzkach. Napríklad v tomto roku začal iniciatívu LernWerk, ktorej cieľom je vyškoliť 24 000 zamestnancov, aby boli pripravení na digitálnu transformáciu, počnúc nemeckými závodmi. „Výroba je miestom, kde v našej spoločnosti začína vytvárať hodnota. Tu budujeme základy obchodného úspechu. Naše progresívne a efektívne výrobné zariadenia sa vyznačujú pôsobivým stupňom prepojenia a digitalizácie. Jedným z dôležitých predpokladov je zabezpečiť, aby zamestnanci absolvovali potrebné školenia,“ hovorí Rückert.

Odovzdávanie informácií: Spoločnosť Bosch poskytuje vedomostné a školiace systémy

V rámci vzdelávacieho programu spoločnosti Bosch pre ostatné podniky sú jej kurzy Priemyslu 4.0 ponúkané v Nemecku, ale aj na iných miestach prostredníctvom partnerov, ako sú priemyselné a obchodné komory, vysoké školy a univerzity: „Od Francúzska a Českej republiky až po Čínu, Indiu a Singapur, vzdelávajú podniky svojich zamestnancov podľa nemeckého modelu. Bosch je jedným z priekopníkov Priemyslu 4.0 o svoje znalosti sa delíme s celým svetom. Školenia v oblasti Priemyslu 4.0 ‚made in Germany‘ sa stávajú globálnym štandardom,“ hovorí Rückert. Okrem programov odborného vzdelávania a profesijného rozvoja vyvíja Bosch školiace systémy, ktoré sú kompatibilné s učebnými osnovami priemyselných a vzdelávacích inštitúcií. Spoločnosť Bosch Rexroth uvádza na trh nový školiaci systém Automax 600. S využitím medzinárodne štandardizovaných programovacích jazykov a otvorených rozhraní tak užívatelia získajú praktické skúsenosti s digitalizáciou výrobných procesov – vrátane ovládania robotických systémov, riadenia autonómnych dopravných systémov a využívania cloudových aplikácií, ako je analýza dát a strojové učenie založené na umelej inteligencii.

Automatizácia: Technológie Bosch uľahčujú prácu

Existujú rôzne spôsoby riešenia nedostatku pracovných síl. Jedným z nich je odborné vzdelávanie a profesijný rozvoj a ďalším sú vízové programy pre kvalifikovaných pracovníkov. Kľúčovú úlohu zohrávajú aj technológie. Bosch Rexroth napríklad vyvinul automatizačné riešenie, ktoré už nevyžaduje žiadne odborné znalosti v oblasti automatizácie. Užívatelia ctrlX Automation si môžu vybrať z viac ako 30 bežných programovacích jazykov. Podobne pristupuje spoločnosť aj k hydraulike: V budúcnosti budú môcť zákazníci využiť H4U na integráciu softvéru Bosch Rexroth do automatizačnej architektúry, ktorú už poznajú, čím odpadne nutnosť budovať vlastnú odbornosť v oblasti hydrauliky. „Otvorením systémov, interoperabilitou technológií a presunom hardvérových aplikácií do softvéru znižujeme náročnosť a závislosť, napríklad na špecialistoch,“ hovorí Rückert. Technológie navyše uľahčujú život zamestnancom, ktorých práca je monotónna, namáhavá alebo nebezpečná. Robotika podporuje nakladanie a paletizáciu, umelá inteligencia pomáha s optickou kontrolou výrobkov, rozšírená realita sprevádza pracovnými procesmi a dopravné systémy bez vodiča dopravujú tovar priamo tam, kde je to potrebné. „Iba zvýšením produktivity môžeme zvládnuť dopady starnutia obyvateľstva. Na to sú potrebné dobre vyškolení odborníci a technológie, ktoré im umožnia pracovať racionálne a efektívne. Súhra medzi ľuďmi a strojmi a medzi školeniami a digitalizáciou je kľúčovým faktorom úspechu,“ hovorí Grosch.

Značky: