Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Skupina VÚB, člen medzinárodnej bankovej skupiny Intesa Sanpaolo, pokračuje v raste aj v roku 2018. 

„Začiatok roka 2018 bol pre VÚB plný zmien. Sústredili sme sa na integráciu Consumer Finance Holding do štruktúr banky, navyše sa venovali ďalším požiadavkám regulátora a zároveň sme pokračovali v práci na nových projektoch s cieľom poskytnúť klientom zážitok z moderného bankovníctva. Som veľmi vďačný našim zamestnancom, že aj popri tom sme dokázali pokračovať v dobrej obchodnej výkonnosti a skvelej profitabilite “ uviedol Alexander Resch, generálny riaditeľ VÚB banky. Ku koncu marca dosiahol celkový objem úverov 12,1 mld. EUR (10,2 % medziročný nárast)  a objem vkladov dosiahol úroveň 10,3 mld. EUR (3,8% medziročný nárast).

Skupina VÚB dosiahla prevádzkový zisk vo výške 76,2 mil. EUR (-2,6 %) a čistý zisk vo výške 57,0 mil. EUR (29,8 %).

Kapitálová primeranosť VÚB zostala aj naďalej silná. Primeranosť kapitálu na úrovni Skupiny predstavovala v marci 2018 18,68%, čím splnila minimálne požiadavky stanovené Národnou bankou Slovenska.

Vybrané finančné ukazovatele z konsolidovaného výkazu ziskov a strát a ostatných súčastí komplexného výsledku:

EUR mil.      Marec 2018      Marec 2017Zmena
Prevádzkové výnosy149,0132,612,4%
Prevádzkové náklady(72,8) (54,4)33,8%
Prevádzkový zisk pred tvorbou opravných položiek76,278,2-2,6%
Zisk pred zdanením72,756,428,9%
Čistý zisk za 3 mesiace57,043,929,8%
Základný a zriedený zisk na akciu v eurách4,403,3929,8%
Pomer nákladov ku výnosom (okrem bankového odvodu)44,59%36,51%808 b.b.
    

Vybrané ukazovatele z konsolidovaného výkazu o finančnej situácii:

EUR mil.      Marec 2018      Marec 2017Zmena
Úvery klientom12 09710 98010,2%
Vklady a úvery klientov10 2979 9163,8%
Celkové aktíva15 22214 5974,3 %

Ku 31. marcu 2018 do skupiny VÚB patrí VÚB banka a jej 100%-né dcérske spoločnosti Consumer Finance Holding Česká Republika a VÚB Leasing. Skupina z konsolidovaného hľadiska taktiež zahŕňa VÚB Generali DSS (podiel 50%).

 

Značky: