Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) pridelil spoločnosti Slovanet tri frekvenčné úseky z frekvenčného pásma 3400 – 3600 MHz pre celé územie Slovenskej republiky, dva 2×3 MHz a jeden 2×1 MHz (FDD, TDD).

Sú to úseky, ktoré vznikli implementovaním novej medzinárodnej harmonizácie, čo okrem iného znamená aj prechod zo 7 MHz na 5 MHz kanálový raster. Spoločnosť Slovanet je povinná do 14 dní od nadobudnutia právoplatnosti povolenia zaplatiť jednorazovú úhradu 73 tisíc EUR za pridelené frekvencie. Povolenie nadobudlo právoplatnosť 14.4.2016.

Spoločnosť Slovanet je najneskôr od 1.1.2020 do konca platnosti individuálneho povolenia povinná v súlade s Digitálnou agendou EÚ 2020 zabezpečiť pre všetkých svojich koncových užívateľov prístup k poskytovaným širokopásmovým službám. Za prístup k poskytovaným širokopásmovým službám sa považuje poskytovanie aspoň jednej dátovej služby, pri ktorej bude mať každý koncový užívateľ pre konkrétnu ním určenú geografickú polohu rezervovaný dátový kanál s garantovanou prenosovou rýchlosťou kanála v zostupnom smere minimálne 30 Mbit/s.

Dňa 15.2.2016 RÚ zverejnil vo svojom vestníku a na svojom webovom sídle výzvu na predloženie ponúk do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3400 – 3600 MHz bez elektronickej aukcie. Predmetom výberového konania boli spomínané tri frekvenčné úseky pre celé územie Slovenskej republiky. Hodnotiacimi kritériami boli ponúkaná výška jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií a schopnosť žiadateľa efektívne využívať ponúkané frekvenčné úseky. RÚ určil vyvolávaciu cenu, ktorá predstavovala hodnotu 70 tisíc EUR za všetky ponúkané frekvenčné úseky. Spoločnosť Slovanet, a.s. bola jediná, ktorá predložila ponuku do výberového konania.

Značky: