Umelá inteligencia je prelomová technológia, ktorej využitie a aplikácie menia pravidlá hry nielen v obchode, priemysle, verejných politikách, ale aj v poľnohospodárstve, zdravotníctve a vzdelávaní.

Už dnes je umelá inteligencia jedným z najvýznamnejších stimulov hospodárskeho rastu a konkurencieschopnosti mnohých krajín. V nasledujúcich desaťročiach bude umelá inteligencia zásadným spôsobom ovplyvňovať všetky aspekty nášho života. Je preto nevyhnutné, aby Slovensko zaujalo rozhodný a odvážny postoj voči nezvratnému procesu zmien, ktoré digitálna transformácia na čele s umelou inteligenciou prináša, a využiť tieto zmeny v prospech našej krajiny a našich občanov.

Dňa 27. júna 2019 sa v Bratislave na pôde Slovenskej technickej univerzite v Bratislave zišlo viac ako sto odborníkov umelej inteligencie z celého Slovenska, aby podporili vznik Slovenského centra pre výskum umelej inteligencie – slovak.AI. Myšlienka jeho založenia vznikla vďaka silnému partnerstvu medzi akademickými inštitúciami, zástupcami priemyslu a štátu, konkrétne medzi Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, IT asociáciou Slovenska a Americkou obchodnou komorou v SR s podporou ďalších slovenských výskumných univerzít a akademických pracovísk a s podporou Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.
slovak.AI je otvorená a inkluzívna platfoma pre všetky subjekty akademického, súkromného, verejného a neziskového sektora, ktoré sa oblasti umelej inteligencie na Slovensku venujú a víta všetkých, ktorí majú záujem spolupracovať a podporiť jej rozvoj na Slovensku. Zakladatelia sú toho názoru, že spojením síl môže Slovenská republika efektívnejšie a kvalitnejšie rozvíjať talent v oblasti umelej inteligencie a zastaviť tak únik mozgov, ktorému čelí vo všetkých oblastiach a veľmi citeľný je aj v oblasti IT. „Vybudovaním silného národného centra umelej inteligencie vytvoríme na Slovensku priestor, kde si nájdu uplatnenie špičkoví domáci ale aj zahraniční vedci. Zamestnávatelia sa budú môcť spoľahnúť na to, že Slovensko im bude vedieť poskytnúť kapacity pre výskum a vývoj, a plánovať tak svoje výskumné aktivity aj v našej krajine, čo bude mať za následok zmenu štruktúry hospodárstva,“ hovorí Mário Lelovský, prezident IT asociácie Slovenska.

Po vzore krajín západnej Európy a krajín V4 potrebujeme začať meniť štandard v excelenciu, a to nielen v oblasti vedy a výskumu, ale aj v inteligentnej implementácii riešení, v budovaní sofistikovaného priemyslu a silnej spolupráce všetkých aktérov. Prepojením na národnej úrovni môže byť Slovensko silnejším partnerom pre ostatné európske krajiny a inštitúcie Európskej únie, ktoré budú presadzovať záujmy umelej inteligencie zameranej na človeka na medzinárodnej úrovni. „Vznik slovak.AI je významným krokom v mnohých ohľadoch, najmä však vytvorí predpoklad pre zapojenie sa Slovenska do medzinárodných štruktúr a sietí centier umelej inteligencie. Rovnako však umožní Slovensku sa zapojiť do Programu Digitálna Európa a čerpať zdroje z Európy.“ Mária Bielikova, dekanka FIIT STU.

Európska komisia plánuje investovať do podpory rozvoja umelej inteligencie v rokoch 2021-2027 okolo 2,5 miliardy eur, z ktorých Slovensko môže získať možno aj viac ako svoje obligátne jedno percento pre podporu výskumu, vývoja a využitia umelej inteligencie. „Ak sa Slovensko tejto šance nechytí, môže to mať dlhodobo negatívny dôsledok na hospodársky rast, intenzívnejší odliv študentov a talentov, ako aj vylúčenie Slovenska z prístupu k medzinárodným konzorciám a zoskupeniam. Budeme preto aj v mene komunity zamestnávateľských a podnikateľských združení podporovať snahy slovak.AI, ktorého cieľom je budovať kvalitnú a dôveryhodnú spoluprácu komunity AI odborníkov z akadémie a biznisu a vytvárať partnerstvá pre potreby udržateľného ekonomického rastu, udržaniu konkurencieschopnosti firiem pôsobiacich na Slovensku, ako aj lepšieho fungovania celej spoločnosti.“ Gabriel Galgóci, prezident Americkej obchodnej komory v SR.

Z pohľadu rezortu životného prostredia: „Umelá inteligencia pre životné prostredie má obrovský potenciál pomáhať pri riešení globálnych environmentálnych problémov. Vďaka hĺbkovej analýze rozsiahlych súborov údajov – Big Data, môžu environmentálni vedci a inžinieri analyzovať prírodné systémy a procesy a tým napomôcť lepšiemu chápaniu správania sa planéty Zem“ Lázsló Sólymos, podpredseda vlády a minister životného prostredia vlády SR.

S aktivitami, ktoré podporia napredovanie Slovenska v tejto oblasti prichádza aj Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Ešte v máji tohto roku predstavil Stratégiu digitálnej transformácie Slovenska 2030. Ta definuje víziu Slovenska ako modernej digitálnej krajiny, ktorá dokáže naplno využiť potenciál nových technológií, vrátane umelej inteligencie. Na Stratégiu nadväzujúci Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska na roky 2019 – 2022, ktorý obsahuje samostatnú kapitolu odporúčaní na podporu nie len výskumu a vzdelávania v oblasti umelej inteligencie, ale aj nasadzovanie umelej inteligencie v praxi. Na tvorbe týchto opatrení sa podieľali desiatky expertov na umelú inteligenciu, vrátane tých, ktorí súčasťou komunity slovak.AI. V rámci ďalších aktivít plánuje Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu skúmať možnosti využitia tejto technológie aj vo verejnej správe pomocou niekoľkých pilotných projektov.


“Kľúčový rámec pre rozvoj spoločnosti a hospodárstva na prahu digitálnej transformácie je zmena mindsetu a prístupu k veciam verejným a celkovo verejnej správe. To isté platí aj pre súkromný sektor, kde veľké, stredné aj mikropodniky musia prijať nové technológie vrátane umelej inteligencie ako základnú stavebnú tehličku. Tým pádom minimalizujeme riziko straty príležitostí, konkurencieschopnosti a schopnosti inovovať,” Richard Raši, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu.

O slovak.AI

Slovenské centrum pre výskum umelej inteligencie – slovak.AI má za cieľ zmeniť Slovensko na krajinu excelencie vo využívaní technológií s prvkami AI pre blahobyt jej občanov. Základným predpokladom je budovať kvalitnú a dôveryhodnú spoluprácu komunity AI odborníkov z akadémie a biznisu a vytvárať partnerstvá s inými sektormi hospodárstva pre potreby udržateľného ekonomického rastu a lepšieho fungovania krajiny. Využitie umelej inteligencie musí vychádzať zo zadefinovania potrieb našej krajiny a nášho hospodárstva a spojením síl môžeme vyvíjať potrebné riešenia, kvalitnejšie rozvíjať talent v oblasti umelej inteligencie a zastaviť tak únik mozgov, ktorému Slovensko čelí vo všetkých oblastiach. Záujem podporovať takúto iniciatívu deklarovali firmy, univerzity, štátne inštitúcie, ale aj samotní experti a podpisom spoločného memoranda dňa 27.06.2019 na pôde Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Každý sa môže zapojiť. Viac informácií nájdete na: www.slovak.ai.