Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Za posledné dve storočia prešiel svet veľkým rozmachom v učení. Zmenili sa vzdelávacie osnovy, ktoré zahŕňajú rastúce porozumenie sveta a rozmach internetu priniesol masám nové spôsoby samovzdelávania, napríklad prostredníctvm TEDu, Wikipedie a YouTube. Obsah sa zlepšuje, ale forma učenia zostáva nezmenená a archaická. Zoskupujeme študentov podľa ich veku, nechávame ich fyzicky navštevovať školu päťkrát do týždňa a dúfame, že učitelia sú dosť kvalifikovaní.

Téma sa stáva ešte pálčivejšou v súčasnej pandemickej situácii, ktorá má dopady na školstvo a školskú dochádzku. Môže sa vzdelávanie posunúť na inú úroveň
pomocou virtuálnej reality?

Slovákmi založená organizácia Moving Medical Media v spolupráci s Fakultou informatiky a informačných technológií (FIIT) Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vytvorili projekt Coven, v rámci ktorého vytvorili kolaboratívne virtuálne prostredie umožňujúce pracovníkom a študentom z celého sveta spoločne riešiť vybrané problémy v zdieľanom virtuálnom svete. Navyše ide o výsledok úspešnej spolupráce medzi univerzitou a biznisom, ktorá je veľmi dôležitá v oblasti vzdelávania a výskumu.

Toto jedinečné technologické riešenie sa ako prototyp použilo na Fakulte informatiky a informačných technológií pri výučbe procedurálneho programovania na diaľku. Dá sa však využiť aj naprieč odvetviami a má budúcnosť napríklad v školstve, priemysle, či v medicíne. VR simulácie sa dajú efektívne využiť v rizikových odvetviach – napríklad pri tréningu zamestnancov v jadrových elektrárňach, či pri výuke náročných operácií bez priameho ohrozenia pacienta.

Coven alebo enkláva čarodejníkov

Za projektom Coven sú ľudia zo spoločnosti Moving Medical Media, ktorá sa špecializuje na využívanie moderných vizuálnych prostriedkov na prerozprávanie vedeckého naratívu. Stoja za úspešnými projektami vrátane stereoskopického 3D projektu Diabetes Mellitus pre Jesseniovu lekársku fakultu Univerzity Komenského v Martine, hrou na triedenie odpadu vo
virtuálnej realite, či interaktívnou vedeckou knižnicou. Tentoraz v spolupráci s Fakultou informatiky a informačných technológií vytvorili kolaboratívne virtuálne prostredia, ktoré
umožňujú učenie, tréningy a mítingy na diaľku.

Názov Coven je akronymom zo slovného spojenia COllaborative Virtual ENvironments. Tento akronym je tiež slovo v angličtine, ktorého význam sa v rôznych prameňoch líši, avšak jeden zo zaužívaných významov je zhromaždenie čarodejníc za účelom spoločného vykonávania rôznych rituálov a teda tiež forma kolaborácie. Základ slova coventum je z latinčiny a
v preklade znamená stretnutie. Preto majú napríklad niektorí avatari v ich virtuálnom prostredí čarodejnícke klobúky.

Ako vznikla myšlienka projektu

Projekt vznikol v rámci spolupráce spoločnosti Moving Medical Media (MMM) a Fakultou informatiky a informačných technológií FIIT STU, konkrétne v rámci predmetu “Tímový projekt”, kde MMM ako priemyselný partner navrhol pre študentov tému z danej oblasti a podieľal sa na jej riešení spolu s ôsmymi študentmi. Cieľom projektu bolo vytvoriť kolaboratívne prostredie, ktoré umožní pracovníkom a študentom z celého sveta spoločne riešiť vybrané problémy v zdieľanom virtuálnom svete. Výsledný produkt mal za cieľ využívať rôzne sieťové architektúry, mať jednoduchú integráciu, či vytvoriť realistických avatarov, ktorí by modelovali vzhľad, výraz tváre, pohľad a pohyb pier.

Čím je projekt jedinečný

Iné projekty v tejto oblasti majú zväčša podobu nástroja pre remote prezentácie vo virtuálnej realite, ktorý umožňuje zdieľanie vlastného obsahu ako napr. PowerPointové slajdy alebo v niektorých prípadoch aj 3D modely. Coven však nevytvára len prostredia určené na prezentácie, ale aj obsah samotný, vďaka čomu sa inak statické prostredie stáva interaktívnou súčasťou prezentácie.

“Používateľ môže napríklad siahnuť do plátna, na ktorom vidí štandardnú 2D prezentáciu a vytiahnuť z obrázku súčiastky jej 3D model a spolu s účastníkmi tento model ďalej rozrábať alebo sledovať simuláciu jeho funkcionality,” vysvetľuje Ing. Juraj Vincúr z Fakulty informatiky a informačných technológií. Prednášajúci tiež môže počas prezentácie premiestniť účastníkov do tréningovej miestnosti, kde si môžu vyskúšať získané poznatky v praxi, alebo ich môže sprevádzať vo vnútri 360 stupňových video záznamov. Ich technologické riešenia kladú dôraz na efektivitu kolaborácie, interaktívnosť obsahu a mieru pohltenia používateľa.

Kolaboračné prostredia vo virtuálnej realite projektu Coven sú podporované všetkými poprednými VR headsetmi (HTC Vive, WMR, Oculus), vrátane cenovo dostupných neviazaných riešení ako je napríklad Oculus Go. Ich výhodou je taktiež cross-platform podpora (Android, Windows). Ponúkajú možnosť jednoduchej integrácie do existujúcich projektov využívajúcich Unity engine, v prípade základných scenárov bez nutnosti ďalšieho programovania. Veľkou výhodou je využitie avatarov so simulovanými výrazmi tváre a technológie lipsync za účelom sprostredkovania prirodzenejšieho spôsobu komunikácie.

Tieto prostredia tiež podporujú pokročilé a intuitívnejšie spôsoby interakcie založené napríklad na rozpoznávaní reči (aj v slovenskom jazyku) alebo snímaní rúk kamerovým systémom.

Ďalšie plány

Virtuálne riešenie Covenu s názvom CUBELY sa ako prototyp použilo v rámci Fakulty informatiky a informačných technológií a je určené na vzdialenú výučbu základných princípov
procedurálneho programovania.

Ďalším plánom Covenu je uplatňovať kolaboračné VR prostredia v rôznych odvetviach, ako je napríklad školstvo, priemysel, medicína. VR simulácie sa dajú efektívne využiť v rizikových odvetviach – napríklad pri tréningu zamestnancov v jadrových elektrárňach, pri výuke náročných operácií v medicíne, či pri imerzívnom marketingu produktov.

Značky: