Ľudia a firmy ročne ušetria 4,2 milióna výpisov a 42 miliónov eur

Národná rada finálne schválila najväčšie rušenie potvrdení a výpisov na úradoch, ktoré pripravila ministerka informatizácie Veronika Remišová. Od januára budúceho roku sa postupne zruší 21 okruhov výpisov a potvrdení, ktoré ľudia doteraz nosili na úrady opakovane. Ľudia a firmy ušetria vyše 4,2 milióna potvrdení a výpisov ročne a tým ušetria aj 42 miliónov eur v nákladoch na čas, cestovanie, či tlač dokumentov.

Od januára tak už nikto nebude musieť predkladať rodný list opakovane, pričom ročne si ho rôzne úrady vyžiadali až 1,6 milióna. 600 tisíc krát museli ľudia predkladať potvrdenie o poberaní dávok v hmotnej núdzi alebo potvrdenie preukazujúce ťažké zdravotné postihnutie.

Schválený zákon prináša aj jednu veľmi podstatnú zmenu. Pripravil legislatívne prostredie na digitalizáciu úradných konaní vzťahujúcich sa k životným situáciám. „Prvou životnou situáciou, ku ktorej budeme digitalizovať konania, je narodenie dieťaťa,“ povedala ministerka Remišová. Vďaka digitalizácii procesov štát od apríla 2022 po prvýkrát poskytne proaktívnu službu občanovi. Štát vyplatí príspevok pri narodení dieťaťa bez toho, aby museli oň rodičia žiadať a dokladovať splnenie podmienok ako prihlásenie dieťaťa u pediatra, absolvovanie prehliadok u ošetrujúceho lekára, dožitie 28 dní dieťaťa a ďalších. Vďaka digitalizovaným službám rodičia vybavia viaceré veci z pohodlia domova ako napr. vyhlásenie o otcovstve, mene a priezvisku dieťaťa, získanie rodného listu.

Zákon bude účinný až po podpise prezidentkou. Účinnosť zákona parlament schválil od 1. januára 2022.

Konkrétne zrušené potvrdenia a výpisy:

 1. kópia rodného listu
 2. kópia sobášneho listu
 3. kópia úmrtného listu
 4. potvrdenie o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania
 5. potvrdenie o pobyte
 6. potvrdenie o pridelení IČO
 7. výpis z centrálneho registra hospodárskych zvierat
 8. potvrdenie, že hospodársky subjekt nie je v reštrukturalizácii, nie je v konkurze ani na neho nie vyhlásený konkurz
 9. výpis z registra poskytovateľov sociálnych služieb
 10. výpis z registra sociálnych podnikov
 11. potvrdenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie
 12. vybraný okruh právoplatných rozhodnutí súdov
 13. výpis z registra / zoznamu advokátov
 14. výpis z centrálneho registra exekúcií
 15. potvrdenia o poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi
 16. doklad preukazujúci ťažké zdravotné postihnutie
 17. hlásenia vzťahujúce sa k narodeniu dieťaťa a úmrtiu (elektronizácia Hlásenia o narodení a Hlásenia o úmrtí)
 18. žiadosti a potvrdenia vzťahujúce sa k Príspevku pri narodení dieťaťa (Proaktívny príspevok)
 19. potvrdenia o poberaní osobitného príspevku baníkom
 20. údaje potrebné na zápis do registra prijímateľov 2 %
 21. potvrdenia o poberaní dôchodkov starobného dôchodkového sporenia

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.