Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Poberatelia dôchodkov zo Sociálnej poisťovne s bydliskom mimo Slovenskej republiky by nemali v januári zabudnúť na povinnosť doručiť tzv. Potvrdenie o žití.

V prípade, že ide o krajinu Európskej únie/Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ/EHP) a Švajčiarska, je potrebné toto tlačivo zaslať jedenkrát ročne do 31. januára. Ak ide o krajinu mimo EÚ/EHP a Švajčiarska, tlačivo je potrebné doručiť štyrikrát do roka, najbližšie do 15. januára 2023. Poberatelia dôchodkov zo Sociálnej poisťovne žijúci v Českej republike túto povinnosť nemajú, Sociálna poisťovňa a Česká správa sociálneho zabezpečenia si údaje vymieňajú elektronicky.

Sociálna poisťovňa pripomína poberateľom dôchodkov povinnosť doručiť potvrdenie o žití v pravidelných intervaloch. Najbližší termín doručenia je 15. január 2023 (v prípade, že poberateľ dôchodku zo Sociálnej poisťovne má bydlisko mimo EÚ/EHP alebo Švajčiarska), respektíve 31. január – v prípade, že poberateľ dôchodku zo Sociálnej poisťovne má bydlisko v krajine EÚ/EHP (okrem ČR) alebo Švajčiarska. Sociálna poisťovňa na základe toho môže naďalej bez prerušenia vyplácať poberateľovi dôchodok a predíde sa tak prípadným komplikáciám pri oneskorenom dokladovaní žitia.

Tlačivá Potvrdenia o žití Sociálna poisťovňa v súčasnosti zasiela dôchodcom spolu s rozhodnutím o zvýšení dôchodku. Dôchodcom odporúča využiť práve tento formulár, keďže obsahuje čiarový kód pre zefektívnenie ich spracovanie.

V prípade, že dôchodcovia nemajú k dispozícii formulár s čiarovým kódom, môžu si ho stiahnuť a doručiť nasledovným spôsobom:

  • klient si stiahne formulár podľa krajiny, v ktorej žije (osoby žijúce v štátoch EÚ/EHP a vo Švajčiarsku – na stiahnutie TU, osoby žijúce v cudzine mimo štátov EHP a Švajčiarska – na stiahnutie TU)
  • vyplnené, podpísané a úradne overené potvrdenie zašle poštou (Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29.augusta č.8, 813 63 Bratislava 1) alebo elektronicky: lifecertification@socpoist.sk
  • potvrdenia v inom ako anglickom jazyku sú dostupné na webstránke Sociálnej poisťovne TU

Doplnok:

Poberatelia dôchodkov zo Sociálnej poisťovne žijúci v Českej republike potvrdenie o žití podávať NEMUSIA. Od 1. januára 2022 im povinnosť každoročne predkladať potvrdenie o žití skončila. Údaje o poberateľoch dôchodkových dávok si Sociálna poisťovňa vymieňa s Českou správou sociálneho zabezpečenia elektronicky. Umožnila to vzájomná dohoda o elektronickej výmene údajov medzi oboma inštitúciami.

Viac podrobností k tejto téme nájdete TU: Preukázať žitie dôchodcu žijúceho mimo SR

Značky: