Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Každoročne, najmä v období od začiatku januára do konca marca, žiadajú dôchodcovia Sociálnu poisťovňu o potvrdenie o vyplatenom dôchodku za jednotlivé mesiace predchádzajúceho roka.

Tieto potvrdenia sú potrebné najmä pre daňové účely. Sociálna poisťovňa na žiadosť dôchodcu vyhotoví potvrdenie spravidla na počkanie, avšak v individuálnych prípadoch vyhotovenie potvrdenia môže trvať aj niekoľko dní. Sociálna poisťovňa preto odporúča dotknutým poberateľom, aby si túto žiadosť podali včas a nepripravili sa o možnosť následne doručiť potvrdenie inej inštitúcii (zamestnávateľ, Daňový úrad) v riadnom termíne a bez omeškania.

Požiadať o vyhotovenie potvrdenia o vyplatených dôchodkových dávkach je možné osobne v ktorejkoľvek pobočke Sociálnej poisťovne alebo v Informačno-poradenskom centre ústredia Sociálnej poisťovne. Tiež telefonicky na bezplatnej linke Sociálnej poisťovne 0800 123 123 a elektronicky prostredníctvom formulára pre otázky na webovej stránke Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk, prípadne prostredníctvom elektronickej adresy podatelna@socpoist.sk.

Sociálna poisťovňa zároveň pripomína klientom, ktorí žiadajú o potvrdenie o dôchodkových dávkach osobne v pobočke alebo ústredí Sociálnej poisťovne, že takéto potvrdenie je možné vydať len poberateľovi dôchodkovej dávky. Inej osobe je možné takéto potvrdenie vydať len na základe predloženého úradne overeného písomného súhlasu poberateľa dôchodkovej dávky.    

Uvedené potvrdenie Sociálna poisťovňa vydáva klientom každoročne už od 2. januára kalendárneho roka.