Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Sociálna poisťovňa naďalej rozširuje portfólio svojich činností v elektronickej podobe. Uplynulý mesiac prešla na výkon všetkých elektronických cezhraničných procesov prostredníctvom Elektronickej výmeny informácií sociálneho zabezpečenia, tzv. systém EESSI.

Táto povinnosť jej vyplynula z európskej legislatívy a Sociálna poisťovňa si ju splnila nasadením do produkcie posledného zo 79 procesov v jej pôsobnosti. Lehoty pre implementáciu EESSI boli určené samostatne pre každý proces (jednotlivé agendy). V období implementácie Sociálnou poisťovňou od januára 2021 do augusta 2023 ani v jednom zo 79 procesov nedošlo k nedodržaniu termínu. Prostredníctvom EESSI Sociálna poisťovňa a ďalšie slovenské rezorty vybavia pre klientov takmer 170 tisíc dokumentov mesačne rýchlejšie a efektívnejšie.

Elektronická výmena informácií sociálneho zabezpečenia (EESSI) je elektronický systém pre výmenu informácií v oblasti sociálneho zabezpečenia migrujúcich pracovníkov. Prechádzajú cez neho všetky štandardizované elektronické dokumenty SEDy (Standardized Electronic Document – SED) zasielané inštitúciami všetkých 27 členských štátov Európskej únie. Výmena údajov medzi členskými štátmi prebieha prostredníctvom zabezpečenej siete STESTA. Prístupovým bodom v rámci Slovenskej republiky je práve Sociálna poisťovňa.

Cez EESSI sa vybaví rýchlejšie takmer 170 tisíc dokumentov mesačne

Produkčný systém EESSI, ktorý prevádzkuje Sociálna poisťovňa, používajú v súčasnosti všetky vecné útvary ústredia Sociálnej poisťovne a jej 36 pobočiek, ďalej Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR, Slovenská informačná služba, Národný bezpečnostný úrad, Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia, Finančné riaditeľstvo SR a Ministerstvo vnútra SR (silové rezorty). Pomocou EESSI 1 545 zamestnancov Sociálnej poisťovne a silových rezortov spracovalo v mesiaci júl 2023 približne 127 tisíc štruktúrovaných elektronických dokumentov. Zároveň Sociálna poisťovňa poskytuje prístupový bod SR pre ostatné inštitúcie sociálneho zabezpečenia SR v rozsahu ďalších takmer 30 tisíc SEDov mesačne (júl 2023).       

Rýchlejšie vydávanie potvrdení pre poistencov

Elektronizácia sociálneho zabezpečenia umožňuje rýchlejšie vydanie potvrdenia o poistení pre klientov, ktorí dočasne pracujú v zahraničí a nechcú sa prepoistiť do štátu výkonu práce. Ďalším prínosom je, že klienti nemusia podať viac žiadostí o dôchodok, ak pracovali vo viacerých štátoch, nároky na čiastkové dôchodky sa im posúdia na základe jednej žiadosti podanej v mieste bydliska a rozposlanej elektronicky dotknutým inštitúciám. Ak poistenec pracoval vo viacerých štátoch, má právo, aby sa mu pri posudzovaní nároku na nemocenské, úrazové a dôchodkové dávky, či dávku v nezamestnanosti prihliadlo na obdobie poistenia vo všetkých týchto štátoch, pričom toto obdobie nemusí dokladovať, ale každý dotknutý štát tieto údaje dostane do systému naraz elektronickou formou. Podobne nedokladuje napr. obdobie starostlivosti o dieťa, či obdobie nezamestnanosti, ak je v systéme aspoň jedného z dotknutých členských štátov EÚ. Ak je priznanie niektorej dávky podmienené správou posudkového lekára, klient nemusí cestovať za prehliadkou do štátu, kde mu vznikol nárok na dávku, ale prehliadku realizuje inštitúcia v mieste jeho bydliska a elektronicky zabezpečí podklady pre inštitúciu, ktorá má vyplatiť dávku.

Platí, že klient má v mieste výkonu práce rovnaké práva, ako občan dotknutého štátu a elektronická komunikácia zaisťuje, aby s týmito právami nebola spojená byrokracia navyše. Práve čakanie na príslušné doklady zo zahraničia cez poštu bolo v minulosti častou príčinou predlžovania čakania na dôchodok, dávku v nezamestnanosti, či nemocenské tých klientov, ktorí pracovali vo viacerých členských štátoch. Zrýchlenie nastalo v nemalom rozsahu – približne v 55 tisíc prípadoch mesačne došlo k citeľnému skráteniu času čakania klientov na potvrdenie o poistení, či priznanie dávky na základe bezpečnejšieho, rýchlejšieho a lacnejšieho manažmentu dát.

Nebude potrebné archivovať 20 ton papierových dokladov ročne

Od augusta 2023 už zamestnanci Sociálnej poisťovne nemajú agendu, pri ktorej by nemohli komunikovať s inými členskými štátmi elektronicky. Odpadá aj archivácia približne 20 ton papierových nových dokladov ročne, ktorá si vyžadovala prevádzku viacerých nehnuteľností a odbornú starostlivosť v oblasti archívnictva. Mnohé z nich sa papierovo zo zákona ukladali až na obdobie 99 rokov.