Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť Epson, svetová jednotka v oblasti technológií a inovácií, dosiahla v celej Európe svoj cieľ – 100 % elektrickej energie, ktorú využíva, pochádza z obnoviteľných zdrojov[1].

Splniť tento cieľ aj globálne spoločnosť očakáva do konca roka 2023. Spoločnosť Epson vo svojej Európskej správe o udržateľnosti 2022/2023 stanovuje svoju environmentálnu víziu, súčasťou ktorej je aj záväzok, že spoločnosť bude do roku 2050 uhlíkovo neutrálna a nebude využívať žiadne podzemné zdroje.

Správa ďalej vyzdvihuje pokrok spoločnosti smerom k tomuto cieľu a opisuje, ako spoločnosť transformuje svoju prevádzku prostredníctvom štyroch hlavných oblastí: dekarbonizácie, posúvania hraníc priemyslu, plnenia sociálnej zodpovednosti a posilňovania vedenia.

Medzi ďalšie uvedené zásadné úspechy patrí:

  • Zníženie emisií skleníkových plynov:Medzi fiškálnymi rokmi 2017 a 2022 dosiahla spoločnosť Epson výrazný pokrok. V európskych pobočkách spoločnosť znížila spotrebu zemného plynu a emisie o 51 %.
  • Dekarbonizácia v našich pobočkách: Ústredie spoločnosti v Nemecku sa premiestnilo do novej budovy v Düsseldorfe, kde je spotreba energie na meter o 75 % nižšia[2] ako v bývalej budove.
  • Rozmanitosť, rovnosť a inklúzia: Spoločnosť Epson ďalej posilnila a stále zlepšuje svoj záväzok k rozmanitosti, rovnosti & inklúzii – zaviedla stratégiu pre rozvoj cieľov, metrík & riadenia v tejto oblasti.

Yoshiro Nagafusa, prezident spoločnosti Epson Europe B.V., hovorí o záväzku spoločnosti Epson ako o prístupe „menej je viac”: „Pre nás je naša filozofia efektívnosti, kompaktnosti a presnosti‘ viac ako len technologický koncept. Je to spôsob znižovania vplyvu na životné prostredie. Tým, že minimalizujeme odpad a vyrábame veci menšie, efektívnejšie a presnejšie, životné prostredie a životy ľudí obohacujeme.”

Spoločnosť Epson začala rásť pred viac ako 80 rokmi na brehoch jazera Suwa v Japonsku obklopená krásou prírody. Odhodlanie spoločnosti existovať v harmónii s prírodou pretrváva do dnes. Prezident Nagafusa o tom v správe hovorí: „V japonskej kultúre je hlboko zakorenená potreba zachovávať vzácne zdroje našej planéty, a tak sa snažíme ctiť záväzok nášho zakladateľa a chrániť životné prostredie, usilovať sa o udržateľnosť a zlepšovať kvalitu života na celom svete.”

Udržateľnosť sa skôr dosiahne v dekarbonizovanom hospodárstve

Od cieľov 100 % využívania elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov k znižovaniu emisií skleníkových plynov v oblastiach 1 – 3 2, spoločnosť Epson vyvíja lepšie opatrenia na recykláciu, opätovné používanie, renovovanie a predlžovanie životnosti svojich výrobkov. Vďaka technológii atramentovej tlače, ktorá šetrí energiu, a digitálnej tlači na textil, ktorá výrazne znižuje spotrebu vody, spoločnosť Epson ďalej znižuje vplyv svojich zákazníkov na životné prostredie.

Posúvanie hraníc priemyslu

Spoločnosť ďalej pracuje na svojom záväzku k technologickým inováciám, urýchľovaniu digitalizácie a automatizácii, aby posúvala hranice priemyslu.

Spoločnosť Epson aktívne buduje kruhovú výrobnú infraštruktúru a investuje viac ako 34,7 milióna eur do budovania novej továrne v Japonsku na recykláciu odpadového kovu, z ktorého sa stane surový materiál na výrobu kovového prášku. Táto iniciatíva, na čele ktorej stojí dcérska spoločnosť Epson Atmix, posúva spoločnosť smerom k naplneniu jej globálnej vízie – do roku 2050 nevyužívať žiadne podzemné zdroje.

Medzi ďalšie technologické inovácie spoločnosti Epson patrí aj technológia Dry Fiber, ktorá sa používa na premenu textilného odpadu zo skládok na netkanú látku, čím spoločnosť napĺňa sľub vytvoriť udržateľnejšiu budúcnosť pre módny priemysel. Okrem technológie zachytávania uhlíka sa spoločnosť Epson zameriava na rozšírenie svojho výskumu v oblasti technológie Dry Fiber, pretože táto technológia je všestranne využiteľná a dokáže ponúknuť udržateľnejšie riešenia.

Plnenie sociálnej zodpovednosti

Okrem obchodných aktivít spoločnosti Epson veľmi záleží na tom, aby si plnila sociálnu zodpovednosť. V spolupráci so zainteresovanými stranami, partnermi a miestnymi komunitami sa spoločnosť Epson snaží zlepšovať životnú úroveň ľudí. Organizuje rôzne aktivity, ktoré vytvárajú environmentálnu a ekonomickú hodnotu.

Viac ako 86 % zamestnancov spoločnosti Epson Europe je v rámci záväzku k rozmanitosti, rovnosti & inklúzii zapojených do školení v tejto oblasti, čo je ďalším dôkazom toho, aké dôležité je pre spoločnosť vytvoriť prostredie založené na rovnosti.& Spoločnosť Epson stále posilňuje tento záväzok a spolupracuje s globálnymi propagátormi rozmanitosti na pracovisku, ako je napríklad misia GENDER EQUITY, a tým sa snaží v rámci firemnej kultúry rozmanitosť, rovnosť & inklúziu čo najviac podporiť.

Posilňovanie vedenia

Záväzok spoločnosti Epson týkajúci sa cieľov udržateľného rozvoja je podporovaný zosúladením jej činností so štandardom systému riadenia udržateľného rozvoja, ktorý vyvinula spoločnosť Bureau Veritas. Spoločnosť Epson je prvou technologickou spoločnosťou, ktorá od tohto certifikovaného orgánu dostala uznanie za integráciu cieľov udržateľného rozvoja do svojich obchodných činností, čo je kľúčový míľnik na ceste k udržateľnejšej budúcnosti.

Henning Ohlsson, riaditeľ pre udržateľnosť spoločnosti Epson Europe B.V., ponúka svoj pohľad na dôležitosť cieľov udržateľného rozvoja: „Svet čelil náporu závažných výziev. Národné priority prirodzene dostali prednosť pred globálnymi riešeniami. Podľa kritikov sú ciele udržateľného rozvoja skôr predstavou dokonalého sveta než niečo, čo je reálne dosiahnuteľné.

My však veríme, že napriek všetkým výzvam majú ciele udržateľného rozvoja naďalej význam. Predstavujú dostupný, zrozumiteľný súbor cieľov, ktorý môže spojiť jednotlivcov, organizácie a vlády, aby spoločne pracovali na cieľoch pre budúcnosť ľudí a planéty.”

Spoločnosť Epson ďalej preukazuje svoj záväzok k transparentným a udržateľným obchodným postupom tým, že proaktívne prijala návrhy noriem novej smernice EÚ o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov (CSRD). Ako sa píše v najnovšej správe, spoločnosť tak dokonca urobila ďaleko pred dátumom povinného nadobudnutia účinnosti smernice.

Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke https://www.epson.eu/sustainability-report


[1] Dosiahli sme náš cieľ splniť požiadavky na 100 % využívanie elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov v európskych regionálnych obchodných centrách spoločnosti Epson vo Francúzsku, Nemecku, Veľkej Británii, Taliansku, Holandsku, Španielsku a v našom centrálnom distribučnom centre v Nemecku.

[2] Globálne meriame oblasť 1 (priame emisie zo zdrojov, ktoré vlastní alebo riadi organizácia), oblasť 2 (nepriame emisie zo spotreby zakúpených zdrojov alebo energie) a oblasť 3 (nepriame emisie, ktoré sa vyskytujú v hodnotovom reťazci).

Značky: