Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Programy environmentálnej udržateľnosti priniesli viac ako 900 mil. USD nových výnosov, čo predstavuje medziročný nárast o 35 percent. Spoločnosť HP vydáva správu 2018 Sustainable Impact Report, v ktorej potvrdzuje svoje záväzky voči ľudstvu, našej planéte aj spoločnosti.

Zhrnutie:

 • 972 mil. USD nových výnosov, medziročný nárast oproti roku 2017 o 35 %
 • Spoločnosť oznámila záväzok zvýšiť obsah recyklovaných plastov vo svojich osobných počítačoch, tlačiarňach a spotrebnom materiáli do roku 2025 o 30 %[1]; tento záväzok je najambicióznejší v rámci odvetvia
 • Stanovený harmonogram s cieľom do roku 2035 pokryť svoju globálnu činnosť elektrickou energiou výlučne z obnoviteľných zdrojov; dosiahnuť 100 % pokrytie spotreby elektrickej energie v Spojených štátoch z obnoviteľných zdrojov
 • HP splnilo svoj cieľ zapojiť 21 miliónov detí a dospelých do svojich kvalitných vzdelávacích programov, ktoré s partnermi rozvíja už od roku 2015; je na dobrej ceste splniť svoj záväzok do roku 2025 pomôcť 100 miliónov ľuďom k lepšiemu vzdelaniu

Spoločnosť HP Inc. (NYSE: HPQ) vydala svoju správu 2018 Sustainable Impact Report, v ktorej okrem iného predstavila záväzok do roku 2025 zvýšiť obsah recyklovaných plastov v produktoch svojho portfólia tlačiarní a osobných počítačov na 30 %, čo je najambicióznejší záväzok tohto druhu v rámci daného odvetvia a potvrdzuje vedúcu pozíciu spoločnosti v tejto oblasti. Správa informuje o postupe a krokoch spoločnosti HP v oblasti trvalej udržateľnosti a vyzdvihuje prínosy korporátnych investícií do planéty, ľudí a komunít. Programy Sustainable Impact v roku 2018 priniesli spoločnosti 972 mil. USD nových výnosov, čo predstavuje medziročný nárast o 35 %.

„Spoločnosti hrajú pri riešení spoločenských problémov zásadne dôležitú úlohu a my sa v HP neustále vyvíjame a prispôsobujeme tak, aby sme mohli vychádzať v ústrety potrebám meniaceho sa sveta,“ uviedol Dion Weisler, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti HP Inc. „To nie je nejaká dobročinná nadstavba – to je obchodný imperatív. Značky, ktoré sa snažia robiť viac, než len predávať svoje produkty, majú pre zákazníkov, akcionárov a spoločnosť ako celok najväčšiu hodnotu. Spoločne s našimi partnermi budeme stavať na našom pokroku a hľadať nové inovatívne spôsoby, ako premeniť výzvy dneška na príležitosti zajtrajška.“

Globálne riešenie plastového odpadu

Nový cieľ HP v oblasti obsahu plastového recyklátu stavia na dlhodobých aktivitách spoločnosti. V roku 2018 spoločnosť HP použila vo výrobkoch HP 21 250 ton recyklovaného plastu – vrátane viac ako 8 000 ton v osobných počítačoch (nárast o 3,5 % oproti roku 2017), viac ako 4 700 ton v tlačiarňach (nárast o 280 % oproti roku 2017) a viac ako 8 000 ton v originálnych atramentových a tonerových kazetách HP.

„Pokrok a naša spoločenská zodpovednosť si žiada, aby sme zmenili každý aspekt nášho podnikania, aby sme našli nové spôsoby, ako zlepšiť život pre každého a všade,“ povedala Erika Lindauerová, generálna riaditeľka HP pre Slovensko a Česko. „Z recyklovaného plastu vyrábame prémiové produkty s dlhou životnosťou a transformujeme našu činnosť s cieľom podporiť efektívnejšie, cirkulárne a nízkouhlíkové hospodárstvo. Aj malá zmena, keď sa urobí v globálnom meradle, môže mať obrovský vplyv.“

V rámci svojich záväzkov spoločnosť HP pokračuje v investíciach a iniciatívach globálneho nákupu s cieľom zabrániť tomu, aby plastový odpad končil v našich riekach a moriach. Spoločnosť HP už zakúpila približne 700 000 libier plastového odpadu, ktorý by inak skončil v oceáne (ocean-bound). Tento odpad, ktorý je to ekvivalentom viac ako 25 miliónov PET fliaš, HP spracováva do svojich tlačových kaziet a hardvérových produktov. Tento rok spoločnosť uviedla na trh EliteDisplay E273d – prvý monitor na svete vyrobený s podielom „oceánskeho“ plastu[2]. Spoločne so svojimi partnermi, napríklad firmou Nextwave Plastics, sa HP snaží rozšíriť spracovanie plastov, ktoré by inak skončili v oceáne, a na tento účel stavia globálny dodávateľský reťazec.

V spolupráci s Dr. Jennou Jambeck a Dr. Chrisom Cuomo z University of Georgia, HP sponzoruje revolučný výskum v oblasti nezastupiteľnej úlohy žien v recyklácii a riadenia odpadov, najmä plastov, ktoré by inak skončili v oceáne. Výskum sa zameriava na ženy, ktoré „bojujú“ v predných líniách recyklácie plastového odpadu a bude slúžiť ako základ pre budúce projekty a iniciatívy v oblasti neformálneho zberu odpadov, budovanie dodávateľských reťazcov zameraných na tento typ odpadu a rodovej rovnosti na celom svete. Tento výskum momentálne prebieha a jeho výsledky by mali byť publikované na začiatku roka 2020.

Viac možností pre zákazníkov, menšia záťaž pre životné prostredie

Spoločnosť HP nedávno oznámila, že v spolupráci časopisom ELLE využije svoje schopnosti v oblasti udržateľnej tlače a bude sa podieľať na vydaní prvého „ekologického“ módneho magazínu, ktorého obálka bude vyrobená zo 100 % z recyklovaných materiálov a 30 % recyklovaných materiálov pre stránky časopisu.

Spoločnosť HP tiež oznámila inovatívne partnerstvo so SmileDirectClub, priekopníkom v oblasti „diaľkovej stomatológie“ (teledentistry) a lídrom v segmente neviditeľných ortodontických strojčekov. SmileDirectClub výrazne rozširuje výrobu neviditeľných strojčekov vďaka 3D tlačovým riešeniam HP Jet Fusion a stáva sa tak najväčším výrobcom produktov tlačených touto technológiou. V rámci rozšírenia spolupráce obe spoločnosti oznámili nový recyklačný program: odrezky z 3D tlače a použité strojčeky idú na recykláciu do HP, kde sa menia na peletky pre tradičné striekané odlievanie, ktoré sa tak stáva ekologickejším procesom.

Aktualizácia štandardu v oblasti diverzity a inklúzie

Záväzok spoločnosti HP v oblasti diverzity a inklúzie začína pri samotnom vedení spoločnosti: predstavenstvo HP napĺňa ideu diverzity viac, než predstavenstvo akejkoľvek inej technologickej spoločnosti v USA. Spoločnosť HP investuje do podpory a rozvoja v duchu diverzity a v roku 2018 sa 59 % nových zamestnancov regrutovalo z menej bežne zastúpených skupín. Spoločnosť HP rozširuje tento záväzok aj na svojich dodávateľov. V roku 2018 spoločnosť HP zaplatila 423 miliónov dolárov malým podnikom za ich produkty a služby[3] a 219 miliónov firmám vedeným ženami a príslušníkmi menšín[4] [5].

Podpora rozvoja miestnych komunít na celom svete

Vzdelávanie je základným ľudským právom a spoločnosť HP verí, že technológia je dôležitým faktorom, ktorý môže vyrovnať postavenie ľudí v spoločnosti – znižuje sociálne rozdiely a pomáha nedostatočne zastúpeným a inak marginalizovaným skupinám. Počas roka 2017 spoločnosť HP podporila viac ako 21 miliónov detí a dospelých študentov v duchu cieľa zabezpečiť do roku 2025 lepšie vzdelávanie 100 miliónom ľudí.

Prostredníctvom dobrovoľníckej pomoci, korporátnej filantropie a progamov HP Foundation sa snažíme byť katalyzátorom pozitívnej zmeny v komunitách, kde žijeme, pracujeme a podnikáme. V porovnaní s rokom 2017 vzrástol objem dobrovoľníckej pomoci o 62 % – 6 400 zamestnancov venovalo približne 140 000 hodín zo svojho času dobrovoľníckej práci v 48 krajinách, čo predstavuje ekvivalent 4,3 milióna dolárov[6]. Okrem toho spoločnosť HP pomáha miestnym komunitám prostredníctvom svojej nadácie HP Foundation a zbierok zamestnancov: táto podpora dosiahla 23,21 milióna dolárov. V rokoch 2016-2025 sa spoločnosť HP zaväzuje prispieť do nadácie HP Foundation a v rámci iniciatív zamestnaneckej filantropie sumou vo výške 100 miliónov dolárov[7].

Viac informácií

Viac informácií nájdete na webových stránkach HP Sustainable Impact  a v novo publikovanej správe HP 2018 Sustainable Impact Report.

 • [1] Plasty z recyklátu (RCP) ako percento celkového plastu použitého vo všetkých osobných počítačoch, tlačiarňach HP a a tlačových kazetách HP dodaných počas vykazovaného roka. Celkový objem nezahŕňa produkty vyrábané v licencii a príslušenstvo sekundárneho trhu. Celkový podiel RCP zahŕňa recyklovaný plast, plasty s uzavretou slučkou spracovania a plasty typu ocean-bound (ktoré by inak skončili v oceáne) používané v produktoch HP. Plastové osobné systémy sú definované kritériami EPEAT® environmentálneho označovania. S výhradou príslušných obmedzení týkajúcich sa použitia a distribúcie materiálov určených na recykláciu a / alebo recyklovaných surovín.
 • [2] Obsahuje 5 % pryskyřice z plastu určeného pro skládkování do oceánu, což je ekvivalent tří 0,5l plastových lahví v každém monitoru.
 • [3] Dáta sú za 12 mesiacov končiacich 30. septembrom daného roka. Čísla pre rok 2016 sú z nákupov v Spojených štátoch amerických, Portoriku, Kanade, Európe a Ázii od firiem so sídlom v USA a zahŕňajú jeden mesiac výdavkov pred oddelením spoločnosti Hewlett-Packard 1. novembra 2015. Dáta za roky 2017 a 2018 sú z nákupov od amerických firiem v Spojených štátoch a Portoriku.
 • [4] Dodávatelia sú kategorizovaní ako vlastníci z radov menšín alebo ženy, nie oboje. Tieto kategórie zahŕňajú všetky veľkosti podnikov.
 • [5] Dáta sú za 12 mesiacov končiacich 30. septembrom daného roka. Čísla pre rok 2016 sú z nákupov v Spojených štátoch amerických, Portoriku, Kanade, Európe a Ázii od firiem so sídlom v USA a zahŕňajú jeden mesiac výdavkov pred oddelením spoločnosti Hewlett-Packard 1. novembra 2015. Dáta za roky 2017 a 2018 sú z nákupov od amerických firiem v Spojených štátoch a Portoriku.
 • [6] Hodinová sadzba založená na type dobrovoľníctva: $ 150 / hodina za dobrovoľníctvo vo vedení organizácií, pro bono a s využitím špecifických zručností; 24,69 USD / hod. Za praktickú a bližšie neurčenú dobrovoľnú pomoc. Údaje upravené podľa metodiky založenej na dátach údajov Svetovej banky o rozdieloch kúpnej sily naprieč krajinami.
 • [7] Zahŕňa kvantifikáciu hodín odpracovaných dobrovoľníkmi z radov zamestnancov, dary zamestnancov, dary HP Foundation a granty HP Foundation.

Značky: