Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Allianz – Slovenská poisťovňa vypovedala 29. apríla 2016 zmluvu pre prípad úpadku cestovnej kancelárií Hechter Slovakia, spol. s r.o.

Zmluva bola vypovedaná v súlade so všeobecnými poistnými podmienkami z dôvodu neplnenia si zmluvných záväzkov voči našej spoločnosti, nakoľko CK opakovane a dlhodobo neuhrádzala svoje finančné záväzky riadne a včas, v zmluvne dohodnutých termínoch. CK Hechter výpoveď prevzala začiatkom mája a 15. júna poistná zmluva zanikla. Od 16. júna 2016 CK Hechter nemá platnú poistnú zmluvu poistenia zájazdu pre prípad úpadku CK v našej spoločnosti.

Odporúčanie pre cestovné kancelárie

Zmluva o poistení zájazdu pre prípad úpadku (tzv. poistenie insolventnosti) CK je, tak ako každá iná zmluva, právnym záväzkom medzi dvoma zmluvnými stranami. Obe strany sú povinné dodržiavať zmluvne dohodnuté podmienky, vrátane plnenia si svojich záväzkov v dohodnutých termínoch. Opakované a dlhodobé nedodržiavanie týchto podmienok vytvára riziko vypovedania zmluvy v akejkoľvek oblasti podnikania. Allianz – SP kladie veľký dôraz na dobré a korektné vzťahy so svojimi obchodnými partnermi a v prípade potreby či v konkrétnej problémovej situácii je otvorená osobitnému prístupu. Podmienkou však je komunikovať férovo a včas.

Odporúčanie pre dovolenkárov

Odporúčame dovolenkárom, aby si skontrolovali, či má cestovná kancelária poistenie proti insolventnosti nielen v čase keď si zájazd objednávajú, ale aj pred vycestovaním, taktiež aby si od CK vyžiadali doklad o tomto poistení, s informáciou ako postupovať v prípade poistnej udalosti.

Poistenie proti insolventnosti / poistenie CK proti úpadku

Je zo zákona povinné pre každú cestovnú kanceláriu. CK sa musí poistiť minimálne na sumu 25 percent obratu z vlastných zájazdov.  V prípade úpadku cestovnej kancelárie poisťovňa poskytne poistné plnenie klientom CK poskytnutím dopravy späť do SR (ak bola doprava súčasťou zájazdu), resp. vrátením zaplatených preddavkov za zájazdy (prípadne rozdielu medzi cenou zájazdu a cenou poskytnutých služieb, ak bol zájazd poskytnutý sčasti), a to až do výšky dojednanej poistnej sumy.

Značky: