Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) vykonáva trojkriteriálny test, aby posúdil, či na veľkoobchodnom trhu národného roamingu je potrebná regulácia ex ante (regulácia smerom do budúcna), napriek tomu, že nie je uvedený v prílohe k odporúčaniu Európskej komisie (EK) o relevantných trhoch.

Podľa odporúčania EK by národné regulačné orgány mali preukázať a EK overiť, že sú spoločne splnené tieto tri kritériá: a) prítomnosť významných a trvalých štrukturálnych, právnych alebo regulačných prekážok vstupu, b) štruktúra trhu, ktorá v rámci príslušného časového horizontu nesmeruje k efektívnej hospodárskej súťaži, pričom sa zohľadní stav hospodárskej súťaže založenej na infraštruktúre alebo inej hospodárskej súťaže, ktorá vytvára prekážky vstupu, c) samotné právo hospodárskej súťaže nie je postačujúce na adekvátne riešenie zistených zlyhaní trhu. Jednotlivé kritéria testu sa majú uplatňovať kumulatívne, tzn. nesplnenie jedného z nich má za následok to, že určený trh neprichádza do úvahy pre reguláciu ex ante. V prípade splnenia všetkých troch kritérií RÚ tento trh doplní do rozhodnutia, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov a následne pristúpi k analýze predmetného trhu. V prípade, že analýza preukáže neexistenciu efektívnej súťaže, tak RÚ uloží podniku alebo podnikom s významným vplyvom na tomto trhu povinnosti s cieľom podpory efektívnej súťaže a rozvoja trhu.