Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) právoplatne rozhodol spor medzi Orange Slovensko, a.s. a Net-Connect s.r.o. a  zastavil konania o riešení sporu medzi spoločnosťami Localcom s.r.o. a Orange Slovensko, a.s. a spoločnosťami Net-Connect s.r.o. a O2 Slovakia, s.r.o. Všetky tri spory sa týkali prepojenia elektronických komunikačných sietí.

Vzhľadom na to, že spoločnosti Localcom a Orange uzatvorili dohodu o urovnaní a súvisiacich záväzkoch a zároveň uzatvorili zmluvu o prepojení, tak spoločnosť Localcom vzala svoj podnet na začatie konania v celom rozsahu späť a požiadala RÚ, aby konanie zastavil. Spoločnosť Orange súhlasila so späť vzatím návrhu na začatie konania. Podobne aj v prípade sporu medzi spoločnosťami Net-Connect s.r.o. a O2 Slovakia, s.r.o. sa v priebehu riešenia sporu operátori napokon dohodli. RÚ rozhodol v prípade sporu medzi spoločnosťami Net-Connect a Orange tak, že spoločnosť Orange je povinná upraviť kapacitu prepojenia sietí medzi týmito spoločnosťami v súlade s prílohou II referenčnej ponuky (špecifikácia prepojenia) zverejnenej na základe rozhodnutia regulátora z 10.7.2013, a to na dva okruhy E1 (2×2 Mbit/s) najneskôr do jedného mesiaca od právoplatnosti rozhodnutia. Rozhodnutie je právoplatné.

Podľa zákona o elektronických komunikáciách RÚ rozhoduje o spore medzi telekomunikačnými operátormi alebo osobami, ktoré využívajú výhody z prístupu alebo prepojenia na návrh ktorejkoľvek zo strán sporu, ktorý vznikol v súvislosti s plnením povinností vyplývajúcich z tohto zákona, rozhodnutia alebo všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného RÚ.