Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Je známe, že kto rýchlo dáva, dvakrát dáva. A platí to aj pre výplatu poistného plnenia po škodách na zariadení domácnosti a nehnuteľnostiach. UNIQA preto v rámci proklientského prístupu garantuje vysporiadanie poistnej udalosti do dvoch pracovných dní od doručenia všetkých potrebných dokladov k likvidácii.

V rámci strategického zamerania „Client Centricity“, t.j. neustáleho zlepšovania služieb poskytovaných zákazníkom oznámila UNIQA svoj záväzok uhradiť škody z retailových zmlúv poistenia majetku, nehnuteľností a zodpovednosti Domov & bezpečie do dvoch pracovných dní. Tento komplexný produkt na ochranu občianskeho majetku a zodpovednosti ponúka UNIQA od  začiatku minulého roka vo všetkých obchodných kanáloch.

Vysporiadanie škody v tomto zmysle znamená:

  • výplata poistného plnenia na účet poisteného alebo písomné upovedomenie UNIQA o úhrade škody;
  • v prípade zamietnutia škody ako nelikvidnej dostane klient v rovnakej lehote oznámenie o takomto rozhodnutí spolu s odôvodnením;
  • Ak škodu nie je možné uzavrieť do 2 dní, poisťovateľ v rovnakej lehote uvedie dôvod a požiada klienta o ďalšiu súčinnosť. To isté platí, ak poisťovňa potrebuje na posúdenie a vyčíslenie škody dokumentáciu alebo súčinnosť iného subjektu (napr. Polície SR, hasičov, znalcov a pod.).  Akonáhle sú všetky náležitosti skompletizované, UNIQA škodu uzavrie do 2 pracovných dní.

Ukončenie vysporiadania poistnej udalosti je preto možné do 2 pracovných dní za nasledovných podmienok:

  • UNIQA má všetky dokumenty na prešetrenie škody a rozsahu poistného plnenia;
  • UNIQA pozná osobu oprávnenú čerpať poistné plnenie plus jej platobné údaje;
  • Klient uplatnil svoju škodu z poistenia on-line na webovej stránke https://skody.uniqa.sk a tam nahral potrebné doklady o škode;
  • Nie je to poistná udalosť z hromadných kalamitných udalostí (veľké povodne, plošné krupobitie a búrky atď.) , keď môže byť poisťovňa dočasne  zahltená  veľkým počtom individuálnych strát klientov.

„Ak UNIQA nesplní svoju povinnosť vysporiadať poistnú udalosť podľa vyššie uvedených podmienok a likvidáciu ukončí neskôr, zaväzuje sa, že pri vyplácaní poistného plnenia nebude odpočítavať spoluúčasť dohodnutú v  poistnej zmluve. Tá môže vzhľadom na voľbu klienta predstavovať až 400 Eur,  takže nejde o zanedbateľnú sumu,“ informuje  Zdeněk Hruška, manažér poistenia majetku a zodpovednosti UNIQA. Táto záruka vo forme verejného prísľubu sa nachádza na webovej stránke www.uniqa.sk , konkrétne tu: https://www.uniqa.sk/documents/uniqa_dokumenty/produkty/majetok/uniqa-od-01.09.2021/domov-a-bezpecie/verejny-prislub-likvidacia-poistnych-udalosti-z-poistenia-domov-a-bezpecie.pdf

Značky: