Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

V posledných rokoch prudko vzrástli nielen ceny nehnuteľností, ale aj ceny stavebných materiálov a stavebných prác. To má veľký vplyv na poistenie: aby klient v dostal od poisťovne dostatok peňazí na primeranú obnovu, je potrebné navýšiť poistné sumy v uzavretých poistných zmluvách. Najjednoduchší spôsob, ako to urobiť a nič nezmeškať, je akceptovať indexáciu poistných súm, ktorú aktívne vykonáva pre klientov UNIQA.

„Rast cien v uplynulom období je skutočne výrazný. Dá sa povedať, že ak klient tento nárast nepremietne a neaktualizuje svoje existujúce zmluvy, či už na základe vlastného rozhodnutia alebo indexácie vykonanej jeho poisťovňou, môže byť reálne ohrozený podpoistením,“ hovorí Zdeněk Hruška, manažér poistenia majetku a zodpovednosti UNIQA.

Podľa štatistických ukazovateľov je priemerný kumulatívny nárast cien stavebných materiálov a pracovnej sily na Slovensku za posledné 3 roky viac ako 16 %. Práve tieto reprodukčné ceny sú rozhodujúce pri náprave vzniknutých škôd, pretože určujú, za koľko by sa nehnuteľnosť mohla dnes postaviť alebo kúpiť.

Čo je to podpoistenie

Podpoistenie nastáva v situácii, keď je poistná suma dohodnutá v zmluve nižšia ako adekvátna hodnota poisteného majetku. Keďže v takom prípade je majetok alebo domácnosť v porovnaní so skutočnosťou v poistení „podhodnotená“, v prípade poistnej udalosti poisťovňa poskytne odškodnenie znížené v rovnakom pomere ako poistná suma k reálnej hodnote poškodeného alebo zničeného majetku. Plná náhrada vzniknutej škody tak nebude klientovi vyplatená.

UNIQA pri škode overuje, aké sú skutočné náklady na opätovné nadobudnutie danej veci (majetku), teda novú reprodukčnú hodnotu. Tú následne porovná s poistnou čiastkou dohodnutou klientom v poistnej zmluve. Ak je poistná suma stanovená primerane, UNIQA vyplatí odškodnenie v plnej výške vzniknutej škody. Ak je poistná suma nastavená neadekvátne nízko, UNIQA poskytne plnenie znížené vo vyššie uvedenom pomere zmluvnej poistnej sumy a skutočnej reprodukčnej ceny, čo však zvyčajne na opravu alebo znovunadobudnutie poistenej veci (domu, bytu, domácnosti) nestačí.

Ako sa vyhnúť podpoisteniu

Riziku nedostatočného plnenia pri vzniknutej škode sa dá vyhnúť pravidelnou aktualizáciou poistných súm dohodnutých v poistnej zmluve. Aktualizácia by mala v ideálnom prípade zohľadňovať vývoj cien súvisiaceho majetku, teda stavebných cien budov a zriadenia domácnosti. Najjednoduchší spôsob aktualizácie je takzvaná indexácia poistných súm vykonávaná poisťovňou.  „Už samotné označenie postupu ako indexácia naznačuje, že nejde o náhodné zvýšenie. Úprava poistných súm sa vykonáva podľa merateľných štatistických indexov, ktoré UNIQA priebežne monitoruje, a tak môže preukázať, prečo a ako došlo ku konkrétnemu posunu v poistnej sume,“ vysvetľuje Zdeněk Hruška.

V praxi sa často používa termín valorizácia poistných súm. Ide o ten istý proces, len toto označenie zdôrazňuje reálne zhodnotenie poistenia, pretože klientom poskytuje navýšenie poistných čiastok lepšiu poistnú ochranu.

Ako prebieha indexácia/valorizácia poistných súm v UNIQA

Proces indexácie poistných súm prebieha v UNIQA každoročne. Do rozsahu poistenia sa premieta vždy k výročiu poistnej zmluvy dvoma spôsobmi:

  • Automaticky: poistná zmluva je už uzatvorená s automatickou indexáciou, ktorá chráni pred dôsledkami neustále rastúcich cien pre klienta. Táto metóda je najspoľahlivejším nástrojom na zabránenie podpoisteniu v budúcnosti.
  • Voliteľne: najmä pri starších poistných zmluvách UNIQA zasiela klientovi ponuku na indexáciu poistných súm, ktorú klient môže, ale nemusí akceptovať. Vzhľadom na aktuálne okolnosti a potrebu reagovať na nárast cien väčšina klientov túto ponuku prirodzene akceptuje.

Ak bola poistná suma pri uzatváraní poistnej zmluvy stanovená adekvátne a je navyše chránená priebežnou indexáciou, UNIQA v prípade škody neoveruje možné podpoistenie a neuplatňuje krátenie poistného plnenia.

Existuje však aj iná situácia, keď je potrebné poistné čiastky zmluve aktívne upraviť zo strany klienta: „Poisťovňa môže vychádzať len z údajov uvedených v poistnej zmluve. Ak však klient v priebehu rokov pristavia poschodie alebo si zriadi dom s dielňou v záhrade prípadne  zásadne investuje do rekonštrukcie alebo rozšírenia celého objektu, mal by nás o takomto zvýšení hodnoty nehnuteľnosti informovať, inak sa to nedozvieme,“ varuje Zdeněk Hruška.  „Len na základe informácií od klienta môžeme upraviť poistnú zmluvu tak, aby bola ochrana dostatočná pre všetky dodatočné investície uskutočnené na danom mieste.“

Klient však nemusí úplne všetko a vždy hlásiť poisťovni. Drobné vedľajšie stavby (napr. studňu, nový plot, dokončenú pergolu alebo skleník) UNIQA v novších verziách poistenia pokryje aj bez ich uvedenia  v poistnej zmluve, a to až do limitu plnenia uvedeného v zmluve. Rozsiahlejšie investície je však potrebné vždy nahlásiť poisťovni.

Poistné verzus indexácia Súčasťou indexácie je aj adekvátna úprava poistného, ktoré zohľadňuje navýšenie  rizika, ktoré na seba poisťovňa zvýšením poistnej sumy preberá. Ak sa poistná suma v zmluve zvýši, zvýši sa klientovi aj poistné. Rozhodne sa však neoplatí na poistení šetriť – nevhodne „ušetrených“ pár desiatok eur  môže v prípade škody spôsobiť rozdiel pri plnení až v desiatkach tisíc, niekedy aj v stotisícoch eur. Práve takáto suma môže potom pri obnove zničeného bývania výrazne chýbať.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.