Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

V minulom roku riešila UNIQA v Českej republike a na Slovensku celkovo takmer 2 800 nových sporných prípadov z nahlásených poistných udalostí. So záverom, že išlo o pokus o poistný podvod, bolo uzavretých 1 016 prípadov. Celkovo sa tak podarilo uchrániť viac ako 4 milióny EUR.

Slovenská republika

Slovenská UNIQA v minulom roku prešetrila celkovo 663 neštandardných hlásení poistných udalostí, čo predstavuje medziročný nárast o 17 %. Najviac sporných poistných udalostí bolo v poistení vozidiel a majetku. Na druhej strane v poistení zodpovednosti za škodu a životnom poistení bol zaznamenaný pokles problematických prípadov. V priebehu roka 2023 bolo riadne prešetrených 261 prípadov s preukázaným nekalým pozadím (+18 % oproti roku 2022). Celkovo UNIQA poisťovňa šetrila poistné udalosti v úhrnnej výške viac ako 1,44 mil. EUR. Táto suma sa medziročne zvýšila o viac ako tretinu (+37,5 %).

Priemerná výška pokusu o podvod bola 5 535 EUR ( medziročne o takmer 16 % viac). Najvyššia priemerná hodnota, ktorá bola vlani na Slovensku uchránená, pochádzala z fingovaných majetkových škôd a dosiahla 6 607 EUR. Najväčší podiel na celkovej ušetrenej sume za podvodné poistné udalosti mali poistné udalosti zo životného a úrazového poistenia (30 %), a to aj napriek poklesu počtu nových sporných poistných udalostí. Ďalej viedlo odvetvie poistenia majetku a zodpovednosti za škodu z hľadiska ušetrenej hodnoty (približne viac ako 25 % z celkovej ušetrenej sumy).

„Minuloročný vývoj možno opäť pripísať kombinácii negatívnych ekonomických vplyvov. Stále pretrváva jasná tendencia zlepšovať svoju finančnú situáciu na úkor poisťovní. Podobne ako v roku 2022 sa zvýšil počet vyšetrovaných prípadov, ale zároveň sa výrazne zvýšila priemerná suma na jeden pokus o podvod. Ukazuje sa, že klienti mali vlani ešte viac odvahy a požadovať vyššie falošné škody. Pre oddelenie vyšetrovania neštandardných poistných udalostí UNIQA to znamená vyšší objem práce na väčšom počte prípadov a zároveň často náročnejšie vyšetrovanie a dokazovanie,“ komentuje Ivana Glombová, manažérka pre podvody UNIQA.

Príklady nečestného správania klientov v UNIQA CZ a SK

  • Klient si uplatnil nárok na všeobecnú občianskoprávnu zodpovednosť, ktorý mal vzniknúť pri sťahovaní priateľov. Pri prenášaní kusov nábytku náhodou zakopol o kvalitný veľkoformátový televízor so zakrivenou obrazovkou s deklarovanou cenou 7258 EUR ktorý stál vedľa neho. Vzhľadom na mimoriadnu cenu bolo vykonané podrobné vyšetrovanie a boli vyžiadané doklady a fotodokumentácia k prípadu. Tie však boli sfalšované s úmyslom oklamať poisťovňu a vylákať vysoké odškodné. V skutočnosti bola hodnota „prevráteného“ televízora nižšia ako 80 EUR. Páchatelia sú trestne stíhaní.
  • Klient uzatvoril rizikové životné poistenie. Krátko nato si uplatnila nárok na rizikové poistenie invalidity z dôvodu úplnej straty zraku. Podľa dokumentácie však nešlo o prípad náhlej slepoty. Posudkoví lekári si vyžiadali ďalšiu dokumentáciu, z ktorej vyplývalo, že klientka strácala zrak už dlhší čas a bola z tohto dôvodu v starostlivosti lekárov. Túto diagnózu však pri uzatváraní poistenia úmyselne zatajila a pokúsila sa získať neoprávnené finančné plnenie. Vďaka usilovnosti likvidátorov UNIQA poisťovňa zachránila takmer milión korún.
  • Klient si poistil svoj dom približne pred 12 rokmi. Dva roky po dojednaní poistenia chcel od poisťovne vymáhať škodu na budove. Vtedy sa však zistilo, že škoda vznikla ešte pred uzatvorením poistenia. Minulý rok zasiahlo túto lokalitu zemetrasenie. Zákazník vycítil príležitosť pokúsiť sa banku UNIQA opäť oklamať. Svoje tvrdenie o poškodení konštrukcie doložil čestným vyhlásením a vyjadrením statika, že trhliny mohli byť spôsobené otrasmi zeme. Poisťovňa však siahla do svojich archívov a zistila, že deklarované škody boli úplne totožné s tými spred 10 rokov. Poistné plnenie vo výške 80 640 EUR bolo zamietnuté.

Česká republika

V Českej republike UNIQA vybavila 2 095 nových nejednoznačných pohľadávok klientov, čo predstavuje medziročný nárast o približne 43 %. Sporné nároky boli rozložené medzi rôzne druhy poistenia, ale najviac prípadov bolo v poistení vozidiel a majetku.

V roku 2023 bolo 755 vyšetrovaných prípadov uzavretých so záverom, že išlo o pokus o poistný podvod (medziročne +5 %). Mnohé z nich pochádzali z predchádzajúcich rokov. Celkovo sa poisťovni podarilo ušetriť cca 2,6 mil. EUR, ktoré odmietla vyplatiť klientom z dôvodu preukázania podvodného konania. Táto suma sa medziročne zvýšila o 64 %.

Priemerná suma na jeden odhalený podvod v Českej republike v minulom roku predstavovala približne 3508 EUR; aj tento ukazovateľ sa oproti roku 2022 zvýšil o viac ako polovicu. Najvyššia uchránená hodnota vlani pochádzala z poistenia majetku (takmer  754 000 EUR;  29,3-% podiel na počte odhalených prípadov). Tento segment vlani vykázal aj najvyššiu hypotetickú priemernú falošnú škodu vo výške viac ako 10 200 EUR. Takmer štvrtinu škôd spôsobili pokusy o podvod UNIQA v životnom a úrazovom poistení; takmer pätina prípadov pochádzala z úrazového poistenia. Súhrnná výška poistných plnení, ktoré UNIQA nevyplatila z dôvodu pokusov o podvod, sa medziročne najviac zvýšila v poistení zodpovednosti za škodu (trojnásobne), pričom v životnom a úrazovom poistení, povinnom zmluvnom poistení a poistení majetku sa zvýšila podobne o viac ako 80 %. Hoci počet poistných udalostí z úrazového poistenia bol vysoký, celková hodnota podvodov medziročne klesla približne o 8 %.

Značky: