Tohtoroční maturanti z celého Slovenska, ktorých láka vodná doprava, majú jedinečnú možnosť  zúčastniť sa v poradí tretej propagačno – prezentačnej plavby po bratislavskom úseku Dunaja, ktorú zorganizovala Katedra vodnej dopravy Žilinskej univerzity v Žiline.

Dňa 13. októbra 2017 ich v Osobnom prístave na Fajnorovom nábreží v Bratislave bude čakať loď Žilina.

V ostatnom období je dopyt po kvalifikovaných odborníkoch na problematiku vnútrozemskej plavby a prístavov väčší ako je reálny počet absolventov študijného programu „vodná doprava“ v príslušnom akademickom roku. Preto sa v minulom roku na základe výzvy vedúcej Katedry vodnej dopravy Žilinskej univerzity a za výraznej podpory vtedajšieho generálneho riaditeľa a.s. Verejné prístavy Ing. Jozefa Moravčíka (absolventa št. programu „vodná doprava“) uskutočnilo v Bratislave stretnutie zástupcov akademického prostredia (Žilinskej univerzity v  Žiline) a potenciálnych zamestnávateľov vo vodnej doprave a vodnom hospodárstve na úrovni vrcholových predstaviteľov týchto inštitúcií (Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Dopravný úrad, Verejné prístavy, Slovenská plavba a prístavy, SPaP–Lodná osobná doprava, Slovenský vodohospodársky podnik, Agentúra rozvoja vodnej dopravy) s cieľom jednak popularizovať vodnú dopravu a podporiť záujem stredoškolákov o štúdium v rámci študijného programu „vodná doprava“ a súčasne systematicky  pripravovať pre trh práce v tejto oblasti dostatok kvalifikovaných absolventov.

Výsledkom tejto iniciatívy bola prvá zo série vyhliadkových plavieb po Dunaji. Plavba sa konala 8. apríla 2016 na lodi Žilina, ktorú poskytla spoločnosť Slovenská plavba a prístavy – Lodná osobná doprava, a.s. Bratislava.
Na lodi sa stretlo cca 60 stredoškolákov – budúcich maturantov so zástupcami akademického prostredia a potenciálnymi zamestnávateľmi z oblasti vodnej dopravy a  vodného hospodárstva.

Druhá plavba s podtitulom „My voyage“ sa uskutočnila 19. apríla 2017 na lodi Slovenského vodohospodárskeho podniku Kriváň. Bola koncipovaná ako stretnutie s bývalými úspešnými absolventmi študijného programu „vodná doprava“. V rámci moderovaného interview predstavili svoju „plavbu“ od absolvovania štúdia až na terajší „vrchol“. Stredoškoláci sa na lodi taktiež dozvedeli viac o možnostiach štúdia na Žilinskej univerzite a stretli sa s potenciálnymi budúcim zamestnávateľmi z oblasti vodnej dopravy a vodného hospodárstva, ktorí ich informovali o možnostiach uplatnenia sa v ich firmách.

Vzhľadom na pozitívny ohlas zo strany stredných škôl i potenciálnych zamestnávateľov z predchádzajúcich podujatí, katedra sa rozhodla uskutočniť v poradí tretiu plavbu pre stredoškolákov, tento raz opäť na lodi Žilina. Táto plavba však bude iná v tom, že účastníci budú môcť nazrieť priamo do útrob lode,“ priblížila doc. Ing. Jarmila Sosedová, PhD., vedúca Katedry vodnej dopravy na Žilinskej univerzite v Žiline, pričom vyzdvihla potrebu zážitkového vzdelávania, t.j. systematického overovania štúdiom nadobudnutých poznatkov v podmienkach lodnej prevádzky a približovania teórie a praxe.

V poradí tretia plavba „Loďou v ústrety budúcej kariére“ sa uskutoční 13. októbra 2017 o 11:00 opäť na lodi Žilina. Budúci maturanti, ktorí sa prihlásia, budú môcť bližšie spoznať plavebnú a prístavnú prevádzku – zoznámia sa s kapitánom, zakormidlujú si, nazrú do strojovne, oboznámia sa s technologickými zariadeniami nákladného prístavu Bratislava, navštívia lodenicu. Stredoškoláci sa na lodi taktiež dozvedia viac o možnostiach štúdia na Katedre vodnej dopravy Žilinskej univerzity, o mimoškolských aktivitách, podmienkach absolvovania časti štúdia v zahraničí či získania odbornej spôsobilosti vodcu malého alebo námorného rekreačného plavidla. Od prítomných zástupcov zamestnávateľov sa účastníci plavby dozvedia  o možnostiach uplatnenia sa na trhu práce v oblasti vodnej dopravy a vodného hospodárstva. Plavba potrvá 2,5 – 3 hodiny a na lodi bude pre účastníkov k dispozícii občerstvenie.