Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) pokračuje v zvyšovaní transparentnosti a v zapájaní verejného sektora do svojich procesov. Vyhlasuje ďalšiu výzvu na zapojenie odborných hodnotiteľov do rozhodovania o projektoch financovaných z verejných a európskych zdrojov.

Uchádzači, ktorí majú záujem stať sa odbornými hodnotiteľmi, musia spĺňať všeobecné, odborné aj osobnostné kritériá. Podmienkou je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, dokladovaná prax v danej oblasti, znalosť posúdenia vhodnosti, účelnosti a navrhovaného spôsobu realizácie projektu, znalosť posúdenia administratívnej a prevádzkovej kapacity žiadateľa o poskytnutie pomoci a v neposlednom rade znalosť moderných technologických trendov v daných oblastiach.

„Odborní hodnotitelia majú možnosť rozhodnúť, na ktoré z projektov poputujú finančné prostriedky. Je to veľmi transparentné a moderné riešenie, ktoré umožňuje do procesu výberu zahrnúť odborníkov z radov verejnosti,“ uviedol vicepremiér Richard Raši.

Výzva pre projekty z oblasti priemyslu 4.0, kybernetickej bezpečnosti a biotechnológie je pokračovaním piatich výziev ÚPVII na pomoc malým a stredným podnikom s inovatívnym potenciálom.

„Prostredníctvom jedinečného  modelu hybridného financovania sme vo výzvach v oblasti Smart Cities podporili inovačné riešenia piatich firiem sumou takmer 1,7 milióna eur, z čoho polovicu poskytol súkromný sektor,“ vysvetlil podpredseda vlády.

Malé stredné podniky, ktoré uspeli vo výzvach v roku 2018, predstavili riešenia na vizualizáciu v urbanistickom plánovaní,  problému s rezidentským parkovaním v mestách, detekciu únikov vody, likvidáciu odpadu formou bio rozkladu v špeciálnom  kontajneri, ako aj monitorovanie spotreby energií samosprávy. V rámci pomoci de minimis mohli spoločnosti dostať dotáciu v maximálnej výške 200-tisíc eur .

Záujemcovia môžu predkladať žiadosti na zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov na projekty z oblasti priemyslu 4.0, kybernetickej bezpečnosti a biotechnológie v písomnej forme v slovenskom jazyku do 31. januára 2019. Bližšie informácie a podmienky výzvy sú zverejnené na webovej adrese:

https://www.vicepremier.gov.sk/index.php/investicie/podpora-inovacii/vyzvy/index.html.

 

 

Značky: