Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

V apríli spustil Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu kontroly úradov s cieľom zistiť dodržiavanie zákona o e-Governmente. Výsledky kontroly jasne potvrdili v čom musia úrady „pridať“.

„Elektronická komunikácia štátu vo vzťahu k občanom a podnikateľom je v platnosti už takmer tri roky, no i napriek tomu sa nájdu úrady, ktoré obľubujú žlté lístky alebo dochádza k nesprávnemu spôsobu doručovania.  Upozorňujú nás na to občania v regiónoch, prichádzajú k nám na úrad podnety“, hovorí Richard Raši, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu a zároveň zdôrazňuje, že cieľom kontrol nie je úrady trestať, ale pomôcť im v čo najkratšom čase zosúladiť doručovanie úradných dokumentov s platnou legislatívou (Pozn.*).

„Pri kontrolách sme sa zamerali najmä na obce, mestá, okresné úrady, teda tie inštitúcie, ktoré každodenne komunikujú s čo najväčším počtom občanov v každodenných, ľuďom blízkych záležitostiach, ako je stavebné konanie, vyrubenie dane z nehnuteľnosti, daň za komunálny odpad, rozhodnutie o prijatí žiaka do základnej školy, a mnohé iné“, približuje zrealizované kontroly Jaroslav Kmeť, generálny riaditeľ IT sekcie ÚPVII a dodáva, že u všetkých kontrolovaných subjektov sa vyskytli takmer rovnaké nedostatky.

„Stretli sme sa s tým, že úrady vyhotovili úradné rozhodnutie, to následne vytlačili, podpísali perom, naskenovali a poslali občanovi. Nepoužili na autorizáciu úradných dokumentov ani mandátny certifikát ani elektronickú pečať a to nie je elektronická komunikácia štátu s občanom“, vysvetľuje jedno z častých porušení Kmeť.

Najčastejšie porušenia zákona o e-Governmente sa teda týkajú autorizácie úradných dokumentov; úrady nepoužívajú na podpisovanie elektronických dokumentov mandátny certifikát alebo kvalifikovanú elektronickú pečať, nepoužívajú časovú pečiatku, nevytvárajú dokumenty vo forme elektronických formulárov, neoverujú si či majú občania aktivované elektronické schránky, nevytvárajú listinný rovnopis úradného dokumentu pre osoby, ktoré nemajú aktivovanú elektronickú schránku a častým nedostatkom je aj neuverejňovanie dokumentov na elektronickej úradnej tabuli (CUET).

Návod, pre orgány verejnej moci, ako sa zorientovať v elektronickom doručovaní je uverejnený aj na stránke slovensko.sk v sekcii Agenda, Občan a štát, Orgány verejnej moci (https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_usmernenie-k-zakladnym-povinno). Rovnako tak môžu orgány verejnej moci využiť bezplatné školenia, ktoré realizuje Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES).

A naopak, občania, ktorí sa stretli s porušením zákona o e-Governmente a stále im chodia od úradov žlté lístky do poštovej schránky, môžu poslať podnet na adresu egovernment@vicepremier.gov.sk.

„Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu bude v kontrolách pokračovať s cieľom i naďalej vysvetľovať v čom úrady robia chybu a ukazovať im, že elektronická komunikácia prináša výhody nielen občanom, ale uľahčuje prácu aj samotným úradníkom“, dodal na záver vicepremiér Raši.

Značky: