Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Podporiť jednotlivé inštitúcie verejnej správy v oblasti lepšieho využívania údajov, napomôcť im, aby sa pre ne analytické využívanie dát stalo cieľovo orientovanou aktivitou a zlepšili tak svoje fungovanie je cieľom otvorenej dopytovo-orientovanej výzvy „Lepšie využívanie údajov inštitúciami verejnej správy“, s indikatívnou výškou 20 miliónov EUR, ktorú dnes vyhlásil Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Po národných projektoch, z dielne úradu vicepremiéra, zameraných na lepšie využitie dát vo verejnej správe a skvalitnenie práce analytických jednotiek štátu je uvedená dopytovo-orientovaná výzva ďalšou z aktivít, ako zlepšiť analytické využitie dát vo verejnej správe. Výzva je určená pre organizácie štátnej správy, ostatné subjekty verejnej správy, vyššie územné celky, obce a mestá a nimi zriadené právnické osoby mimo Bratislavského kraja.

Na výzvu je vyčlenených 20 miliónov EUR a jednotlivé inštitúcie môžu žiadať o podporu minimálne vo výške 200 tisíc EUR a maximálne 5 miliónov EUR na projekt. Hlavné aktivity projektu musia byť zamerané na modernizáciu fungovania verejnej správy pri výkone agendy prostredníctvom IKT alebo na podporu využívania znalostí vo verejnej správe.

 „Jednotlivé predkladané projekty môžu byť orientované napríklad na zlepšenie rozhodovania na základe údajov, sprístupnenie nových dostupných údajov na analytické spracovanie, zlepšenie transparentnosti rozhodovania a zefektívnenie procesov štátu alebo  vytvorenie nových analytických modelov použiteľných na podporu rozhodovania vo verejnej správe“, približuje možné zameranie projektov vicepremiér Richard Raši.

Celkovo ide o 14 typov projektov, ktoré výzva podporuje a na ktoré žiadateľ vypracuje štúdiu uskutočniteľnosti – Lepší návrh politík a regulácií; Lepší dozor a dohlaď nad regulovaným prostredím; Spojenie úradníka a stroja: Inovácie procesov; Prediktívne kontroly; Automatizácia spracovania podaní; Určovanie opatrení na základe rizík;

Lepšie riadenie zdrojov a plánovanie činností; Plánovanie budúcich kapacít; Prediktívna polícia a prediktívne hasičstvo;  Územné plánovanie; Zvýšenie kvality služieb; Zvýšenie výkonnosti vnútorných procesov; Optimalizácia prevádzky organizácií verejnej správy; Využitie decentralizovaných technológií.

Výzva bude uzatvorená po vyčerpaní alokácie alebo z dôvodu nedostatočného záujmu žiadateľov.

Dopytovo-orientovanú výzvu vyhlasuje Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ako sprostredkovateľský orgán pre OPII, v rámci prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Poskytovanie príspevkov podľa tejto výzvy sa realizuje formou nenávratného finančného príspevku zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Viac informácií o výzve nájdete na www.vicepremier.gov.sk a www.partnerskadohoda.gov.sk. Termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola je 25.11.2019.

Značky: