Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Skupina VÚB, člen medzinárodnej bankovej skupiny Intesa Sanpaolo, zvýšila medziročne objem úverov takmer o 12 % a opäť preukázala vynikajúce výsledky v retailovej aj korporátnej oblasti.

 „V prvom štvrťroku 2016 zaznamenala skupina VÚB mimoriadne dobré výsledky s výnimočnou kvalitou úverového portfólia. Objem úverov medziročne vzrástol o 12 % a celkovo dosiahol 9,4 mld. eur. V období nízkych úrokových sadzieb, v silnom konkurenčnom prostredí a popri výrazných zmenách v regulačnom rámci sa skupine VÚB podarilo dosiahnuť stabilný prevádzkový zisk v hodnote 137 mln. eur,” upresnil Alexander Resch, generálny riaditeľ VÚB Banky.

S každým ďalším štvrťrokom zaznamenávame nové historické minimá úrokových sadzieb. Dôvodom je rast podporujúca menová politika centrálnej banky a neustále silnejúca konkurencia. Práve vďaka svojej obchodnej výkonnosti, VÚB Skupina dokázala udržať stabilné úrokové výnosy na úrovni 101,6 mln. eur (101,8 mln. eur v marci 2015). Navyše, v porovnaní s minulým rokom, priaznivejší výsledok z obchodovania kompenzoval nižšie výnosy z poplatkov a provízií. VÚB Skupina preto dosiahla celkové výnosy na úrovni 137,0 mln. eur, čo je takmer zanedbateľný rozdiel oproti minuloročným 137,7 mln. eur.

Celkové náklady síce vzrástli výraznejšie (15,9%) na úroveň 73,6 mil. eur, no tento nárast bol spôsobený najmä platbami spojenými s regulačným rámcom (banková daň, príspevok do fondu ochrany vkladov a príspevok do rezolučného fondu). Odhliadnuc od týchto výdavkov, medziročný nárast by bol na úrovni 2,2%. Na druhej strane, vynikajúca kvalita nášho portfólia nám umožnila medziročne znížiť opravné položky o 7,4%.

Ako výsledok vyššie uvedeného sa VÚB Skupine podarilo dosiahnuť prevádzkový zisk na úrovni 63,4 mln. eur a čistý zisk na úrovni 34,6 mln. eur.

Kapitálová primeranosť VÚB je stále silná. Skupina VÚB dosiahla kapitálovú primeranosť 16,10%, čím splnila minimálnu úroveň primeranosti stanovenú Národnou bankou Slovenska.

 Vybrané finančné ukazovatele z konsolidovaného výkazu ziskov a strát a ostatných súčastí komplexného výsledku:

mil. EurMarec 2016Marec 2015Zmena
Prevádzkové výnosy137,0137,7-0,5 %
Prevádzkové náklady(73,6) (63,5)15,9 %
Prevádzkový zisk pred tvorbou opravných položiek63,474,2-14,6 %
Zisk pred zdanením45,456,1-19,1 %
Čistý zisk za 3 mesiace34,643,0-19,5 %
Základný a zriedený zisk na akciu v eurách2,663,31-19,6 %
Pomer nákladov a výnosov bez bankového odvodu49,89 %42,58 %731 bb
    
    

Vybrané finančné ukazovatele z konsolidovaného výkazu o finančnej situácii:

mil. EurMarec 2016Marec 2015Zmena
Úvery klientom9 3608 35912,0 %
Vklady a úvery od klientov8 6838 2435,3 %
Celkové aktíva12 71511 8737,1 %

K 31. 3. 2016 do skupiny VÚB patrí VÚB banka a jej 100 %-né dcérske spoločnosti Consumer Finance Holding, VÚB Factoring a VÚB Leasing. Skupina z konsolidovaného hľadiska taktiež zahŕňa i VÚB Generali DSS (podiel 50 %) a VÚB Asset Management (podiel 40,55 %)

Značky: