Mesto Bratislava pokračuje v príprave spustenia parkovacej politiky vyhlásením verejného obstarávania na centrálnu časť parkovacieho systému, ktorým je informačný systém. Tento informačný systém je základom na zabezpečenie funkčného parkovania na území mesta a mestských častí a vytvorí tiež podmienky pre fungovanie ďalších častí parkovacieho systému, akými sú napríklad parkovacia aplikácia pre používateľov, kontrolný systém parkovania alebo platba cez parkomaty.

Parkovací systém v tejto časti obstarávania získa modul centrálnej databázy vydaných parkovacích oprávnení, ktorý bude slúžiť ako jednotné miesto na overenie oprávnenia platnosti parkovania zakúpeného z rôznych zdrojov (napríklad na overenie rezidentskej, bonusovej či abonentskej karty, lístkov zakúpených cez mobilnú aplikáciu alebo z parkomatov či siete predajcov).

Modul parkovacích kariet, ktorý je tiež súčasťou aktuálnej súťaže, bude plne integrovaný so štátnymi registrami na zjednodušenie registrácie obyvateľov, a to napríklad s registrom evidencie vozidiel či evidencie fyzických alebo právnických osôb. To znamená, že údaje, ktoré už registre obsahujú, nebude nutné opakovane zadávať, ale systém ich dokáže doplniť a overiť. Mesto Bratislava obstaráva analýzu, implementáciu, testovanie a nasadenie do produkcie a tiež štvorročnú prevádzku parkovacieho systému ako službu s opciou na ďalšie 4 roky, pričom bude vlastníkom všetkých dát systému.

K tejto nosnej časti parkovacieho systému sa budú z dôvodov minimalizácie obstarávacej ceny následne obstarávať samostatnými verejnými obstarávaniami ďalšie podporné moduly na komplexné zabezpečenie parkovacej politiky (mestská parkovacia aplikácia pre vodičov, kontrola parkovania skenovacími autami a mestskými policajtmi prostredníctvom mobilných skenerov, platba prostredníctvom parkomatov a pod.).

Zárukou transparentnosti procesu obstarávania a minimalizácie rizika dodania nekvalitnej služby bude komisia, ktorá je doplnená o zástupcov odbornej verejnosti a médií a ktorá bude hodnotiť aj kvalitu predkladaných ponúk, teda nebude sa hodnotiť ako zvyčajne len najnižšia cena a čas dodania. Komisia bude hodnotiť aj skúsenosti uchádzačov s obdobnými projektami a referencie z iných miest, popis ponúkaného riešenia so zhodnotením technických kvalít ponúkaného riešenia – predovšetkým technológie, štandardizáciu, zabezpečenie systému a používateľské aj administrátorské rozhrania, systémové integrácie a ochranu dát. Dôležitým kritériom je aj spôsob dodania ParkSysu – teda ako bude projekt u dodávateľa riadený, hodnotiť sa bude aj jeho risk plán alebo štruktúra navrhnutého projektového tímu a súčinnosti s hlavným mestom. Súčasťou tejto komisie je aj magazín a portál TOUCHIT.

Lehota na predkladanie ponúk je do 28.9. 2020. Súťaž bude navyše prístupná aj pre zahraničné firmy, ktoré môžu predkladať ponuky v anglickom jazyku. Kompletná špecifikácia zadania a všetky dokumenty k verejnému obstarávaniu sú dostupné na nasledovnom odkaze: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/8305/summary.

Popri verejných obstarávaniach súvisiacich s informačným systémom pripravujeme ďalšie súťaže na súvisiace služby – projekty organizácie dopravy a dopravné prieskumy pre nové parkovacie zóny, mobilná aplikácia či parkomaty.

Pri navrhovaní a príprave regulovaných zón parkovania spolupracujeme s mestskými časťami tak, aby spustenie celomestskej parkovacej politiky v roku 2021 bolo podložené dátami a prinieslo čo najviac benefitov pre rezidentov.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.