Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Európska komisia schválila Program Slovensko, z nových eurofondov budeme môcť čerpať takmer 13 miliárd eur

Dva roky tvrdej práce na veľkej reforme eurofondov a náročných rokovaní s Európskou komisiou o novom programovom období sú úspešne vo finále – operačný Program Slovensko je schválený. Znamená to, že budeme môcť začať využívať takmer 13 miliárd eur z nových eurofondov. Investície budú smerovať na zlepšenie života ľudí v regiónoch, energetickú bezpečnosť, digitalizáciu i na zelené riešenia. Program Slovensko, ktorý zároveň prináša najväčšiu reformu eurofondov v histórii, dnes predstavila vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová v Prešove na konferencii s názvom „Tvoríme lepšie Slovensko“. Prítomní boli tiež komisári Európskej komisie Elisa Ferreira a Nicolas Schmit, členovia slovenskej vlády, zástupcovia samospráv a ďalší hostia.

„Veľmi ma teší úspech, ktorý sme dosiahli s novým Programom Slovensko a reformou eurofondov. V Európskej únii sme medzi prvými šiestimi krajinami, ktoré majú kompletne schválené celé programovanie na nové eurofondové obdobie. Už o niekoľko týždňov tak budeme môcť vyhlásiť z nových eurofondov prvé výzvy,“ uviedla vicepremiérka Veronika Remišová.  

Podľa ministerky investícií predstavujú nové eurofondy pre Slovensko veľkú šancu, ako sa posunúť vpred. Dnešným dňom otvárame úplne novú investičnú kapitolu Slovenska. Vyššie platy a lepšiu životnú úroveň nám prinesú iba lepšie platené zamestnania. Pracovné miesta s vysokou pridanou hodnotou budú len v dynamických inovatívnych odvetviach. Táto téma sa tu opakuje roky a jej riešenie sa už viac nedá odkladať. Ak teraz nedokážeme zásadne zlepšiť náš systém vzdelávania, podporiť výskum, zavádzať inovácie, zlepšiť celkové prostredie pre naše firmy, budeme zaostávať. Nové eurofondy sú preto pre Slovensko obrovskou, ale zároveň možno aj poslednou šancou, ako sa naplno rozbehnúť. Už sme to ako krajina raz dokázali a vtedy sa o Slovensku dokonca hovorilo ako o hospodárskom tigrovi strednej Európy. Som presvedčená, že máme na to, aby sme sa ním opäť stali. Aj preto investujeme do vedy, výskumu a inovácií v novom období takmer 2 miliardy eur,“ zdôraznila vicepremiérka Remišová a zároveň dodala, že Program Slovensko predstavuje najväčšiu reformu eurofondov v histórii našej krajiny.

„V praxi to bude znamenať jednoduchšie, rýchlejšie a transparentné čerpanie európskych zdrojov bez zbytočnej byrokracie. Tvorba Programu Slovensko, ktorým sme zásadne zredukovali byrokraciu a zjednodušili využívanie eurofondov, si vyžiadala tisícky hodín tvrdej práce a stovky rokovaní s jednotlivými partnermi, regiónmi i s Európskou komisiou,“ vyhlásila Remišová počas konferencie Tvoríme lepšie Slovensko.   

„Pozoruhodný vývoj Slovenska od jeho vstupu do EÚ je odrazom proeurópskych reforiem a pokračujúcej európskej podpory. Stále tu však pretrvávajú výzvy, vrátane veľkých rozdielov v rozvoji medzi hlavným mestom a zvyškom krajiny. Prostredníctvom Programu Slovensko bude politika súdržnosti EÚ riešiť štrukturálne prekážky na regionálnej a miestnej úrovni a investovať do priorít zameraných na budúcnosť, pričom sa zohľadnia osobitné potreby každého územia. Prispeje to k zlepšeniu vnútornej nerovnováhy a k budovaniu ekologickejšieho, inovatívnejšieho a inkluzívnejšieho Slovenska,“ zdôraznila eurokomisárka Elisa Ferreira. 

„Vôbec prvýkrát v histórii Slovenska bola do tvorby systému čerpania eurofondov zapojená v takomto rozsahu široká odborná verejnosť a všetci dôležití partneri. Dlhé a nesmierne náročné rokovania sme viedli tiež s Európskou komisiou, pred ktorou sme si museli obhajovať naše národné priority. Eurofondy čerpáme už dve desaťročia a predošlé vlády mali za ten čas už dávno dobudovať základnú infraštruktúru. My chceme tento investičný dlh z minulosti vyrovnať, preto sme Komisiu museli presvedčiť, že časť nových eurofondov musíme investovať aj sem. Teší ma, že naše rokovania boli nakoniec úspešné,“ doplnila ministerka Remišová.

Do finálnej podoby programu výrazne zasiahla vojna na Ukrajine a vicepremiérka Remišová s Európskou komisiou vyrokovala tiež opatrenia na zabezpečenie energetickej bezpečnosti Slovenska. „Je mimoriadne dôležité, aby sme v čase energetickej krízy zabezpečili investície aj na zlepšenie energetickej efektívnosti. Vzhľadom na vojnu na Ukrajine sme investície v tejto oblasti navýšili oproti pôvodnému návrhu o 23 % a na tento cieľ pôjde takmer 1,3 mld. eur.“

Program Slovensko predstavuje radikálnu zmenu v celom systéme eurofondov. Doterajších šesť hlavných operačných programov sa v ňom zlúčilo do jediného – s jednými pravidlami, jednou metodikou a jedným manažmentom. Spleť 33 rôznych administratívnych orgánov sa zredukovala na jednu tretinu. Nové fondy EÚ sa budú riadiť jednoduchšími pravidlami podľa nového zákona o príspevkoch z fondov EÚ, ktorý parlament schválil v marci 2022. Kontrolu verejného obstarávania pre Program Slovensko bude vykonávať výlučne Úrad pre verejné obstarávanie, aby bol celý proces rýchlejší a pre žiadateľov prehľadnejší. Novinkou sú tiež klientské regionálne centrá, ktoré Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) zriadilo v krajských mestách a žiadatelia o eurofondy a dotácie v nich dostanú kompletné služby a podporu projektov na jednom mieste – priamo vo svojom regióne.  

Kľúčové oblasti podpory v Programe Slovensko 2021 – 2027: 

  • Konkurencieschopnejšie a inteligentnejšie Slovensko: 1,9 mld. eur
  • Zelenšie Slovensko: 4,2 mld. eur
  • Prepojenejšie Slovensko: 2 mld. eur
  • Sociálnejšie a inkluzívnejšie Slovensko: 3,3 mld. eur
  • Európa bližšie k občanom: 400 mil. eur

Špecifickým cieľom je Fond na spravodlivú transformáciu, ktorý predstavuje sumu 441 mil. eur. Zvyšné zdroje vo výške 410 mil. eur sú určené na technickú pomoc.

Najväčšia časť z balíka v sume 12,59 mld. eur je v Programe Slovensko vyčlenená na zelené a klimatické ciele a zvýšenie energetickej bezpečnosti, kam patrí aj využívanie obnoviteľných zdrojov energie (398 mil. eur), zatepľovanie a znižovanie energetickej náročnosti budov (722 mil. eur) a energetická efektívnosť podnikov (78 mil. eur). „Bezprecedentný útok Ruska na Ukrajinu ukázal, že musíme jednoznačne opustiť staré schémy pri zdrojoch energie. Musíme hľadať nové spôsoby, ako zvýšiť našu energetickú bezpečnosť a sebestačnosť – v tom nám pomôžu aj prostriedky z nových eurofondov,“ povedala Remišová.

Oveľa viac ako doteraz bude Slovensko v novom programovom období investovať do vedy, výskumu, inovácií, priemyselnej transformácie, digitalizácie a podpory rastu malých a stredných podnikov – na túto oblasť je v Programe Slovensko vyčlenených takmer 1,9 mld. eur. „Je pred nami obrovská historická šanca posunúť sa vpred. Slovensko môže byť silnou a konkurencieschopnou krajinou, ak sa bude oveľa viac investovať do vedy, výskumu  a inovácií. Tieto investície prinesú lepšie a kvalitnejšie pracovné miesta a tým aj dôstojnejší život ľudí v regiónoch,“ dodala ministerka.

Významná časť nových eurofondov je určená na riešenie problémov, ktoré boli v minulosti zanedbávané – budovanie a opravy ciest I. triedy (241 mil. eur), ciest II. a III. triedy (169 mil. eur) a rekonštrukcie miestnych komunikácií (62 mil. eur).

Podstatná časť zdrojov z nového balíka pôjde na ochranu prírody a životného prostredia. Na ochranu prírody a biodiverzity je vyčlenených 721 mil. eur, najmä na podporu chránených častí prírody a krajiny (248 mil. eur) a prieskum, sanáciu a monitorovanie environmentálnych záťaží (239 mil. eur). Pre zdravší život v mestách a obciach budú dôležité investície do udržateľnej mestskej mobility (891 mil. eur), medzi nimi aj investície do ekologickej verejnej dopravy (491 mil. eur) a cyklodopravy (100 mil. eur).

Fondy EÚ budú smerovať tiež na rozvoj kultúry a ochranu kultúrneho dedičstva, obnovu pamiatok a podporu udržateľného cestovného ruchu (515 mil. eur). Na riešenie problémov a podporu marginalizovaných rómskych komunít je určených prierezovo v rôznych oblastiach 907 mil. eur.

„Európsky sociálny fond plus bude mať na Slovensku zásadný význam pri celkovej premene hospodárstva a vďaka nemu sa zo zelenej a digitálnej transformácie stane príležitosť. Zamestnanci vďaka nemu získajú zručnosti potrebné na to, aby sa uplatnili na pracovnom trhu budúcnosti. Tento fond zároveň zlepší životné podmienky ľudí v núdzi, najmä v marginalizovaných rómskych komunitách. Osobitne ma teší aj to, že ESF+ otvára cestu novej generácii programov určených na investície do detí a mládeže v súlade s Európskou zárukou pre deti a zárukou pre mladých,“ povedal eurokomisár Nicolas Schmit.

Špecifickým cieľom v novom programovom období je Fond spravodlivej transformácie, ktorý pomôže riešiť sociálne, hospodárske a environmentálne dôsledky regiónom, ktorých sa týka prechod na uhlíkovú neutralitu. Z balíka 441 mil. eur môžu čerpať región horná Nitra, Košický a Banskobystrický kraj.

Značky: