Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Národná konzultácia k eurofondom 2021 – 2027 priniesla podnetné návrhy od odbornej aj laickej verejnosti. Po ukončení verejného pripomienkovania priorít Partnerskej dohody, na základe ktorej bude Slovensko čerpať z európskych zdrojov 13 miliárd eur,  to uviedla vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová.

„Pri Národnej konzultácii k eurofondom sa naplno ukázalo, aký obrovský inovačný a odborný potenciál sa skrýva v našich regiónoch. Od samospráv, akademickej a vedeckej obce, odbornej verejnosti, mimovládnych organizácií i od jednotlivcov sme dostali stovky návrhov a pripomienok ako robiť eurofondy lepšie a zmysluplnejšie, aby z toho mali osoh ľudia a naša krajina. Som im veľmi vďačná, že išli do toho s nami a obetovali svoj čas a energiu pre dobrú vec,“ vyhlásila vicepremiérka Veronika Remišová.

Národnú konzultáciu k eurofondom odštartovala ministerka investícií v októbri. Jej súčasťou bolo konzultácia s europoslancami, úzke konzultácie so socio-ekonomickými partnermi, päť odborných online kôl pre odbornú verejnosť a jedno zhrňujúce kolo určené pre širokú verejnosť.

Do konzultácie bolo možné zapojiť sa dvoma spôsobmi. Buď zaslaním formulára, v ktorom účastníci mohli okomentovať konkrétne kapitoly Partnerskej dohody a pripojiť svoje návrhy, alebo priamo sa zúčastniť na online kolách. V rámci nich predstavovali jednotlivé ciele odborníci z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Slovenskej akadémie vied a dotknutých rezortov. K návrhom a otázkam účastníkov sa počas šiestich kôl vyjadrovalo dohromady 58 odborníkov z oblasti regionálneho rozvoja, ochrany životného prostredia, vedy a inovácií, sociálnej oblasti či zdravotníctva a dopravy.

„Prostredníctvom formulára sme dostali spolu 241 písomných pripomienok od desiatok subjektov i jednotlivcov. Do šiestich online kôl sa prihlásilo 1 078 účastníkov. To v skutočnosti znamená spolu vyše 700 kvalitných odborných pripomienok, ktoré sme dostali k návrhu priorít Partnerskej dohody a tie nám pomôžu nastaviť čerpanie eurofondov v budúcom programovom období tak, aby boli zohľadnené skutočné potreby Slovenska a jeho regiónov,“ zdôraznila vicepremiérka Remišová.

 „Máme veľmi dobrý pocit z toho, že ľudia po celom Slovensku sa aktívne zaujímajú ako sa dá zlepšiť kvalita ich života. Napríklad v ekologických témach sme išli až do takých detailov ako je ďalšie zužitkovanie domových odpadov. V sociálnej oblasti sa účastníci zasa zaujímali o podporu atraktivity niektorých nedostatkových povolaní ako sú napríklad opatrovateľky. Práve v tom vidíme veľký prínos Národnej konzultácie, že sme dostali spätnú väzbu priamo od ľudí, ktorí sa v prvej línii aktivizujú v jednotlivých oblastiach a majú v nich bohaté skúsenosti,“ uviedla ministerka.

Relevantné návrhy od účastníkov Národnej konzultácie budú zapracované do textu Partnerskej dohody, ktorú začiatkom budúceho roka Slovensko predloží na schválenie Európskej komisii. Patrí medzi napríklad vybudovanie siete energetických centier v regiónoch, ktoré budú pomáhať s manažovaním energetického plánovania  a rozvoja udržateľnej lokálnej energetiky. Podpora má ísť iba takým obnoviteľným zdrojom energie, ktoré budú udržateľné a s minimalizovaným negatívnym dopadom na životné prostredie. V oblasti  vzdelávania bolo doplnené využitie potenciálu Centier voľného času a ZUŠ pre rozvoj kompetencií a zručností žiakov a mladých dospelých, vrátane prípravy pre trh práce a celoživotného vzdelávania. Posilnené tiež budú programy primárnej a sekundárnej prevencie ochorení, s cieľom zabezpečiť znižovanie nerovností v zdraví.

„Bolo to po prvýkrát, kedy bolo možné v takejto širokej miere konzultovať návrhy priorít čerpania eurofondov. A obrovský záujem dokazuje, že ľudia ocenili,  že sa mohli priamo zapojiť do tvorby strategického eurofondového plánu,“ dodala podpredsedníčka vlády Remišová.

Online kolá boli rozdelené do piatich oblastí v súlade s vytýčenými národnými cieľmi Partnerskej dohody. V diskusiách s odborníkmi rezonovali najmä tieto oblasti:

Zelené Slovensko pre budúce generácie: energetická chudoba, spaľovanie odpadov, energetická efektívnosť budov, podmienky dosiahnutia uhlíkovej neutrality, odpadové hospodárstvo  a podpora recyklácie, čistenie odpadových vôd, rozvoj vidieka

Mobilita, doprava a prepojenosť: cyklodoprava a iné udržateľné formy mobility, posilnenie významu železničnej dopravy v súvislosti so záväzkom SR do r. 2030 previesť 30 % prepráv z cestnej na železničnú dopravu, širokopásmového internetové pripojenie, rozvoj 5G sietí, digitálna transformácia firiem

Kvalitný život  v regiónoch: príprava integrovaných územných investícií v krajoch s ohľadom na prepojenie s prioritami budúceho operačného programu Slovensko, prenos riadenia eurofondov do  regiónov, podpora pre žiadateľov pri príprave projektov, spolufinancovanie športovísk pre vrcholový šport, podpora nových druhov športu, obnova národných kultúrnych pamiatok, rozvoj vodnej turistiky a agroturistiky

Inovatívne Slovensko: zjednodušenie čerpania eurofondov, priama podpora inovácií, digitalizácia výroby vrátane robotizácie a aplikácie digitálnych technológií do výrobného procesu, posilnenie spolupráce škôl s podnikmi vo vzdelávacom procese

Sociálne, spravodlivé a vzdelané Slovensko: potreba zvýšenia atraktivity zamestnania pri niektorých povolaniach (napr. opatrovateľky),  podpora zamestnanosti žien po rodičovskej dovolenke, budovanie či kúpa objektov pre zariadenia sociálnych služieb, spoločná rodičovská zodpovednosť –  úloha otcov, podpora seniorov, zvyšovanie kvality vzdelávania, podpora  športovej infraštruktúry škôl

Ďalšie informácie vrátane prezentácií nájdete na stránke: https://www.mirri.gov.sk/sekcie/cko/narodne-konzultacie-k-eurofondom-2021-2027/index.html

Značky: