Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

EK otvorila prvé výzvy programu Digitálna Európa pre roky 2021 -2017

Veľká šanca pre slovenských inovátorov. Európska komisia zverejnila prvých 28 výziev v hodnote takmer 2 miliardy eur z priamo riadeného programu Digitálna Európa pre roky 2021-2027. Investície budú smerovať do umelej inteligencie, superpočítačov, na budovanie spoločných dátových priestorov, posilňovanie digitálnych zručností Európanov, ale aj do kybernetickej bezpečnosti a centier digitálnych inovácií.

„Pre slovenské inštitúcie a podniky sa otvára veľká inovačná šanca. Z programu Digitálna Európa, ktorý priamo riadi Európska komisia, sa môžu uchádzať o podporu z celkového balíka 7,5 miliardy eur. Finančná podpora môže slovenským firmám výrazne pomôcť pri zavádzaní digitálnych technológií do praxe. Nasadzovanie inovácií a využívanie pokročilých technológií sú zásadným predpokladom pre úspech slovenských firiem na globálnom trhu. Vďaka tomu ľudia na Slovensku dostanú viac pracovných príležitostí a lepšie platenú prácu s pridanou hodnotou. Preto chcem vyzvať všetkých odvážnych inovátorov, aby nabrali sebavedomie a začali viac využívať možnosti na financovanie svojich projektov z priamo riadených európskych programov,“ povedala vicepremiérka Veronika Remišová.

Program Digitálna Európa je prvým nástrojom Európskej únie, ktorý má zvýšiť úroveň digitálnych technológií poskytovaných občanom a rovnako má pomôcť podnikom a inštitúciám v čo najväčšej miere nasadzovať a využívať digitálne riešenia.

O podporu môžu žiadať inštitúcie aj podniky bez ohľadu na veľkosť, šancu majú aj malé start-upy. Väčšina výziev je pre svoju náročnosť orientovaná na konzorciá a zahraničné partnerstvá. Samotný program  je postavený na spolufinancovaní s inými zdrojmi EÚ ako sú štrukturálne a investičné fondy, či Plán obnovy a odolnosti.

Celkový plánovaný rozpočet Digitálnej Európy je 7,5 miliardy eur a bude rozdelený do siedmich rokov. Aktuálne vypísané výzvy sú v hodnote takmer 2 miliardy eur.

Hlavný pracovný program Digitálnej Európy smeruje investície do oblastí ako umelá inteligencia, cloudové a dátové priestory, kvantová komunikačná infraštruktúra, ale aj na posilňovanie digitálnych zručností Európanov. Druhý program sa venuje kybernetickej bezpečnosti podnikov, občanov aj štátnych inštitúcií. Tretia oblasť je určená
na vybudovanie siete európskych centier digitálnych inovácií, ktoré majú prepájať súkromné aj verejné organizácie či start-upy.

Podpora z programu Digitálna Európa je tak určená aj slovenským centrám digitálnych inovácií. MIRRI spolu s rezortom hospodárstva vyhlásili súťaž, do ktorej sa mohli prihlásiť subjekty, ktoré mali záujem stať sa centrami digitálnych inovácií a predložili svoje súťažné návrhy. V národnom výbere uspeli štyria kandidáti, z ktorých Európska komisia vyberie víťazov.

Úlohou inovačných centier je poskytovať znalosti, know-how a služby v zavádzaní digitálnych riešení, ako sú umelá inteligencia, vysokovýkonné výpočty, posilnenie kybernetickej bezpečnosti a pod. Malým a stredným podnikom budú poskytovať priestor na testovanie
a experimentovanie, prístup k technológiám, pomoc pri získavaní ďalšej finančnej podpory alebo pri zvyšovaní digitálnych zručností ich zamestnancov.

Program Digitálna Európa dopĺňa investície v rámci iných programov EÚ, ako sú HorizontEurópa, EU4Health, Program InvestEU a Nástroj na prepájanie Európy, ale aj investície v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Jednotlivé programy kofinancovania spresní Európska komisia postupne.

Aktuálne otvorené výzvy sa týkajú siedmich oblastí

  1. Európske digitálne inovačné centrá
  2. Cloud, dáta a umelá inteligencia
  3. Akcelerácia najlepšieho využitia technológií
  4. Digitálna transformácia
  5. Prípravné akcie pre spoločné dátové priestory
  6. Kvantová komunikačná infraštruktúra
  7. Pokročilé digitálne zručnosti

Ako si nájsť európskeho partnera a zapojiť sa do konzorcia nájdete na:   https://ec.europa.eu/ 

Presné znenie aktuálne vypísaných výziev nájdete na: https://ec.europa.eu/

Viac info o priamo riadenom programe a linky na aktuálne výzvy nájde na: https://www.eurofondy.gov.sk/programy-eu/index.html

Značky: