Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Investujeme do lepších služieb pre občanov. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo výzvu na podporu lepších informačných služieb verejnej správy. Zo zdrojov EÚ je na výzvu vyčlenených 40 miliónov eur.

 „K výraznému zlepšeniu služieb pre občanov veľakrát napomôžu aj malé riešenia. Práve na ich zavádzanie je určená táto výzva. Jej cieľom je zrýchliť a skvalitniť digitalizáciu podporou inovatívnych riešení, ktoré zvýšia komfort občanov a podnikateľov pri kontakte so štátom. Prehľadnejšie weby a elektronické systémy verejných inštitúcií sú predpokladom na zvyšovanie spokojnosti užívateľov pri riešení ich životných situácií,“ uviedla vicepremiérka Remišová.

Výzva „Malé zlepšenia eGOV služieb“ je vyhlásená v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os 7 Informačná spoločnosť, ktorá je v gescii MIRRI SR.  Podporené budú inštitúcie verejnej správy, aby modernizovali svoje služby, webové portály, agendové informačné systémy a zlepšili využívanie dát pre podporu rozhodovania. Výzva zároveň podporí aj inovatívne technologické riešenia, ktoré budú mať dopad na použiteľnosť a jednoduchosť elektronických služieb a webových sídel štátu.

Výška nenávratného finančného príspevku na projekt je minimálne v sume 400 000 eur a maximálna v sume 1 500 000 eur.

Prostriedky by mali byť uplatnené tak, aby:

– sa zjednodušilo elektronické vybavovanie

– elektronické vybavovanie bolo logickejšie, prehľadnejšie a intuitívnejšie 

– k el. službám viedla zrozumiteľná navigácia

– sa odstránili technologické nedostatky , ktoré bránili resp. komplikovali odbúravanie klikov a automatizáciu vybavovania

– sa začali služby a weby štátu vizuálne zjednocovať 

Do výzvy sa môžu prihlásiť orgány riadenia informačných technológií verejnej správy okrem zdravotných poisťovní, Tlačovej agentúry Slovenskej republiky, Rozhlasu a televízie Slovenska a Rady pre vysielanie a retransmisiu, ďalej obce mimo Bratislavského kraja a mesto Košice a jeho mestské časti, VÚC mimo Bratislavského kraja.

Text výzvy aj dokumentáciu nájdete na:

Výzva č. OPII-2021/7/14-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na „Malé zlepšenia eGov služieb“ | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Značky: