Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Nebezpečné priblíženie konárov stromov k vzdušnému vedeniu veľmi často spôsobuje prerušenie distribúcie elektriny. Je preto nevyhnutné, aby boli porasty v okolí vedenia udržiavané tak, aby svojím pohybom alebo prípadne pádom nemohli ohroziť prevádzku zariadení distribučnej sústavy. Zodpovednosť za údržbu porastov nesie v prvom rade vlastník, resp. nájomca pozemku, na ktorom sa porasty nachádzajú. Spoločnosť Západoslovenská distribučná ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy pravidelne kontroluje porasty v okolí vzdušných vedení a v prípade, že tak neurobí vlastník alebo nájomca pozemku, vykoná aj ich údržbu. Pre svojich zákazníkov sme pripravili všetky potrebné informácie k tejto téme na jednom mieste – www.zsdis.sk/orezy.

V prípade, ak sa na pozemku nachádzajú dreviny alebo iné porasty, ktoré sa môžu nebezpečne priblížiť k  elektrickému vedeniu, je nevyhnutné vykonať ich orez. V zmysle právnych predpisov je za ošetrovanie a údržbu stromov a iných porastov na svojom pozemku zodpovedný jeho vlastník, správca alebo nájomca. Ošetrovanie a údržba musí byť vykonaná tak, aby bola v súlade s predpismi na ochranu životného prostredia a zároveň tak, aby stromy a porasty neohrozovali bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky distribučnej sústavy, elektrických zariadení alebo elektrických vedení.

Aj keď vedenie nízkeho napätia nemá stanovené ochranné pásmo, odporúča sa, aby bol výrub alebo orez drevín uskutočnený tak, aby bol najbližší konár stromu alebo iný porast vzdialený najmenej 2 metre od vodičov elektrického vedenia nízkeho napätia. Veľkosť ochranného pásma, do ktorého nesmú zasahovať stromy a porasty, je v  prípade vedení vysokého napätia stanovené na 10 m a v prípade vedení veľmi vysokého napätia 15 m od krajných vodičov, pričom porasty pod vedeniami nesmú presahovať výšku 3 m. Odporúča sa, aby údržbu stromov v ochranných pásmach vedení vysokého napätia a vedení veľmi vysokého napätia vzhľadom na náročnosť a rizikovosť prác nevykonával vlastník, ale spoločnosť Západoslovenská distribučná.  

Kedy sa orezy vykonávajú

Ak nejde o poruchové stavy a nebezpečné situácie, z hľadiska ochrany prírody je možné vykonávať orez živých konárov listnatých drevín vo vegetačnom období, čiže od 1. apríla do 30. septembra. Samozrejme v prípade nebezpečných situácií, kedy môže prísť k ohrozeniu života, zdravia, alebo môže prísť ku značnej škode na majetku, má prevádzkovateľ distribučnej sústavy právo vykonať orez, resp. výrub porastu okamžite po zistení takejto situácie.

Všetky informácie o orezoch a výrube drevín zasahujúcich do vedenia sú k dispozícii na novej stránke www.zsdis.sk/orezy.

Značky: