Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) právoplatne pridelil úspešnému účastníkovi výberového konania – spoločnosti Towercom, a.s. frekvencie.

BEREC Chair 2018, Johannes Gungl, presented the outcomes of the 34th BEREC Plenary Meetings.Účelom použitia pridelených frekvencií v jednotlivých frekvenčných vyhradeniach bude zabezpečenie kontinuity existujúcej komunikačnej siete DVB-T2 prvého terestriálneho multiplexu, prostredníctvom ktorej bude poskytovaná elektronická komunikačná služba – prenos obsahových služieb v štandarde DVB-T2 a doplnkových obsahových služieb.

Spoločnosť Towercom, a.s. sa zaviazala, že termín uvedenia elektronickej komunikačnej siete DVB-T2 prvého terestriálneho multiplexu do komerčnej prevádzky bude 1.6.2021. Pokrytie obyvateľstva Slovenskej republiky signálom pri uvedení siete do komerčnej prevádzky bude 86,6%. Najneskorší termín začatia používania systému zdrojového kódovania H.265 / HEVC alebo novšieho systému bude 1.1.2024. Držiteľ povolenia je povinný uhradiť jednorazovú úhradu za pridelenie frekvencií 501 tis. EUR. Platnosť povolenia je od 1.6.2021 do 9.9.2029. Spoločnosť Towercom, a.s. mala už pred týmto výberovým konaním pridelené predmetné frekvencie s platnosťou do 31.5.2021.

RÚ zverejnil výzvu na predloženie ponúk do výberového konania na pridelenie frekvencií pre prvý terestriálny multiplex (MUX) a určil tieto hodnotiace kritériá:

  1. schopnosť žiadateľa vybudovať a uviesť do prevádzky komunikačnú sieť DVB-T prvého MUX-u do 31.05.2021 alebo zabezpečiť jej vybudovanie a uvedenie do prevádzky prostredníctvom distributéra signálu – bodová hodnota kritéria je 500 bodov,
  2. plánované pokrytie obyvateľstva Slovenskej republiky signálom z komunikačnej siete DVB-T prvého MUX-u pri začatí prevádzky – bodová hodnota kritéria je 600 bodov,
  3. časový harmonogram budovania a technické riešenie komunikačnej siete DVB-T prvého MUX-u do 31.05.2021 – bodová hodnota kritéria je 500 bodov,
  4. ponúknutá výška jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií pre prvý MUX – bodová hodnota kritéria je 500 bodov,
  5. priehľadnosť a dôveryhodnosť finančných zdrojov určených na budovanie alebo prenájom alebo prevádzku komunikačnej siete DVB-T prvého MUX-u – bodová hodnota kritéria je 300 bodov,
  6. záujem žiadateľa poskytovať terestriálny MUX vo všetkých frekvenčných vyhradeniach s frekvenciami, ktoré sú predmetom tohto výberového konania – bodová hodnota kritéria je 200 bodov,
  7. záväzky vo vzťahu ku koncovým užívateľom, ktoré na seba žiadateľ prevezme – bodová hodnota kritéria je 100 bodov.

Výberové konanie sa uskutočnilo bez elektronickej aukcie.