Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) zverejnil vo svojom vestníku a na svojom webovom sídle výzvu na predloženie ponúk do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3400 – 3600 MHz bez elektronickej aukcie. Predmetom výberového konania sú tri frekvenčné úseky pre celé územie Slovenskej republiky, dva 2×3 MHz a jeden 2×1 MHz (FDD, TDD). Sú to úseky, ktoré vznikli implementovaním novej medzinárodnej harmonizácie, čo okrem iného znamená aj prechod zo 7 MHz na 5 MHz kanálový raster.

Hodnotiacimi kritériami sú ponúkaná výška jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií a schopnosť žiadateľa efektívne využívať ponúkané frekvenčné úseky. RÚ určil vyvolávaciu cenu, ktorá predstavuje hodnotu 70 tis. eur za všetky ponúkané frekvenčné úseky.

Ponuka do výberového konania musí byť doručená na podateľňu RÚ osobne alebo poštou najneskôr do 7.3.2016 do 13:30 h. Podľa zákona RÚ z dôvodu zabránenia zmarenia účelu výberového konania neposkytuje informácie o priebehu ani o predložených ponukách až do ukončenia výberového konania. Výberová komisia, ktorej členov vymenúva predseda RÚ, vyhodnotí, či predložené ponuky spĺňajú požiadavky uvedené vo výzve na predkladanie ponúk. Ak predložená ponuka nespĺňa požiadavky uvedené vo výzve na predkladanie ponúk, komisia takého účastníka vylúči z výberového konania. Výberová komisia vyhodnotí ponuky poľa kritérií uvedených vo výzve a určí poradie účastníkov výberového konania. RÚ je viazaný poradím určeným výberovou komisiou.