Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Vysoká inflácia ovplyvňuje aktuálne takmer každú oblasť našej ekonomiky. V prípade poistenia majetku už poisťovne apelujú na klientov, aby aktualizovali svoje existujúce zmluvy a prispôsobili ich nárastu cien, inak môžu byť reálne ohrození podpoistením. V čase prudkého zdražovania však rastie aj význam životného poistenia, ktoré môže pomôcť v prípade nečakaných udalostí. Dávajte však pozor, aby ste mali správne nastavené poistené riziká aj poistné sumy.

Životné poistenie má chrániť klientov a nahradiť výpadok príjmov v prípade vážnych životných situácií akými sú smrť, vážna choroba alebo úraz. V čase rastúcej inflácie, keď má každý oveľa vyššie výdavky a životné náklady, môže v prípade takejto udalosti pomôcť poisťovňa.

„Na to, aby v prípade poistnej udalosti dostal klient vyplatenú adekvátnu sumu, musí mať správne nastavené poistenie. V čase rastúcich cien ide najmä o aktualizáciu poistných súm pri tzv. veľkých rizikách, ako je smrť, kritické choroby, invalidita či strata príjmu,“ upozorňuje manažérka poistenia osôb UNIQA Eva Trajboldová.

Životné poistenie uzatvára človek na desiatky rokov a ak ho neaktualizuje, v prípade vážnej poistnej udalosti mu výplata plnenau nemusí stačiť na vykrytie výpadku príjmu.

„ Uvediem príklad: Klient uzavrel životné poistenie v roku 2005 a sumu si v prípade invalidity nastavil napríklad na 10 000 Eur. V tom čase by mu stačila na liečenie aj vykrytie príjmu na rok, ak by nemohol pracovať. Teraz by mu už táto suma nestačila a na liečenie a vykrytie výpadku príjmu by potreboval viac ako 1,5 násobok tejto poistenej sumy,“ vysvetľuje E. Trajboldová.

Podľa nej by mali ľudia aktualizovať zmluvy životného poistenia nielen kvôli rastúcej inflácii ale vždy pri dôležitej životnej zmene ako je hypotéka, narodenie detí či zmena zamestnania.

„Vtedy treba osloviť finančného poradcu a aktualizovať si zmluvu. Je dôležité, aby poradcovia ponúkali klientom komplexnú starostlivosť a boli mu nablízku. Poradca by mal aktívne riešiť, že je potrebné zmluvu aktualizovať a klienta na to upozorňovať. Nemalo by to byť iba na pleciach klienta,“ upozorňuje Eva Trajboldová z UNIQA.

Kvalitná poistka = správne poistené fatálne riziká

Kvalitné životné poistenie by malo mať správne nastavené tzv. fatálne riziká, akými sú smrť, kritické choroby či invalidita. Ľudia si pritom na úkor týchto často poisťujú drobné riziká, ako sú denné dávky pri hospitalizácii a pod., takéto udalosti však dokážu zvládnuť aj bez poistenia. Prepad príjmov pri vážnej diagnóze či invalidite býva pritom naozaj razantný a kvalitná poistka im výpadok dokáže pokryť.

Pre správne nastavenie životného poistenia a poistných súm je vždy dôležitá dobrá analýza konkrétneho klienta. Je potrebné zistiť, aká je jeho životná situácia a čo od poistky očakáva. Napríklad, či je slobodný alebo má rodinu, či má alebo má hypotéku a pod. Samozrejme, tieto parametre sa môžu počas života meniť a preto je dôležité životné poistky aktualizovať.

„Pri riziku smrti je napríklad dôležitý parameter, či je klient slobodný alebo má rodinu a hypotéku. Vtedy sa vychádza z príjmu a výšky hypotéky a takisto je dôležité, či má deti. V zmluve sa potom suma pri smrti nastavuje napríklad tak, aby pokryla výpadok príjmu do 23. roku života najmladšieho dieťaťa. Aby sa mohlo v prípade, že nastane takáto situácia, venovať štúdiu alebo to pokrylo výpadky z rodinného rozpočtu,“ objasňuje E. Trajboldová.

Ľudia by pri uzatváraní životnej poistky nemali zabúdať na fatálne riziko, ktorým je invalidita, kedy dochádza naozaj k razantnému prepadu príjmu. V životnom poistení preto ponúka UNIQA preddavkové poistné plnenie v poisteniach invalidity, čo znamená, že pri konkrétnych diagnózach sa nečaká na priznanie invalidity správnym orgánom, ale poisťovňa poskytne  plnenie ešte pred samotným podaním žiadosti o posúdenie invalidity. Ak správny orgán invaliditu neprizná, nič sa naspäť nevracia.

Pripomíname, že životné poistenie reaguje aj na novodobý nárast psychických ochorení, ktoré boli minulý rok druhou najčastejšou príčinou priznania  invalidného dôchodku. Životné poistenie UNIQA kryje v rámci poistenia invalidity všetky psychické ochorenia (depresiu, vyhorenie, úzkostnú poruchu a pod.), samozrejme, okrem tých, ktoré sú v príčinnej súvislosti s alkoholom, návykovými či psychoaktívnymi látkami.  

„Ľudia si stále viac uvedomujú dlhodobý charakter a význam životného poistenia najmä v tejto ekonomicky zložitej dobe. Ukázalo sa to už pri pandémii Covidu, kedy množstvo ľudí zo životného poistenia čerpalo plnenie. Podľa našich štatistík bol vplyv Covidu-19 na pracovnú neschopnosť na Slovensku ďaleko vyšší než v Česku. Ľudia tak mali v rukách nástroj, ako túto situáciu vykryť,“ uzatvára E. Trajboldová z UNIQA.

Značky: