Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Vláda SR na svojom dnešnom zasadnutí schválila vznik Rady vlády Slovenskej republiky pre politiku súdržnosti na roky 2021 – 2027. Predsedom tejto rady bude  vicepremiér Richard Raši. Ten dnes predložil vláde aj dva dokumenty týkajúce sa lepšieho čerpania z priamo riadených programov a podpory pomocných profesií, ktoré zlepšujú aj začlenenie rómskych komunít.

„Rada vlády SR bude koordinačný, poradný a iniciatívny orgán vlády SR pre proces prípravy Partnerskej dohody a operačných programov Slovenska na roky 2021 – 2027. Rada bude tiež riešiť zásadné otázky v oblasti využívania eurofondov po roku 2020 na Slovensku. Jej zriadením sa zároveň napĺňa princíp partnerstva, ktorý treba uplatniť pri čerpaní eurofondov,“ povedal vicepremiér Richard Raši.

Členmi Rady vlády SR pre politiku súdržnosti budú jednotliví ministri,  ale aj zástupcovia územnej samosprávy, akademickej obce, záujmových združení a ďalších inštitúcií.

Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši dnes predložil vláde SR správu o podpore pomocných profesií, ktoré zlepšujú aj začlenenie rómskych komunít. Ide o terénnych sociálnych pracovníkov, pracovníkov komunitných centier, asistentov učiteľov v školách a materských školách, miestnych občianskych poriadkových služieb a zdravotných osvetárov.

Aby sme zabezpečili pokračovanie pomocných profesií prostredníctvom národných projektov po roku 2019, náš úrad zriadil medzirezortnú pracovnú skupinu. V jej rámci úzko spolupracuje s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, a tiež ďalšími členmi,“ uviedol Richard Raši s tým, že členom tejto pracovnej skupiny je aj Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo vnútra SR a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a  príspevková organizácia Zdravé regióny.

Vicepremiér Richard Raši predložil vláde SR aj ročnú hodnotiacu správu zabezpečenia súladu podpory medzi eurofondami a priamo riadenými programami, ktorej súčasťou sú návrhy opatrení na zlepšenie celkovej koordinácie nástrojov podpory EÚ a SR. Opatrenia sú realizované v záujme lepšieho využívania finančných prostriedkov z priamo riadených programov a možností viaczdrojového financovania.

Značky: