Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Podľa odhadov UNIQA tvoria viac ako 90% škodových udalostí zo školy úrazy, teda škody na zdraví žiakov. Stávajú sa najmä na hodinách telesnej výchovy a počas prestávok alebo na podujatiach organizovaných školou, ako sú napríklad lyžiarske zájazdy, školy v prírode a rôzne súťaže. Podstatne menšiu časť škôd predstavujú krádeže alebo strata vecí žiakov.

Poistenie kryje úrazy aj krádež vecí, nie však mobily ani tablety

Podľa zákona o výchove a vzdelávaní má žiak právo na náhradu škody, ktorá mu vznikla počas vyučovania alebo v priamej súvislosti s ním. Znamená to, že škola zodpovedá za úraz či stratu vecí žiaka, ktoré nastali počas vyučovania, školského výletu alebo lyžiarskeho výcviku. Školy aj preto uzatvárajú poistenie, z ktorého potom prípadné škody na zdraví alebo majetku žiakom uhradia . Pokiaľ však má škola dobre nastavené poistenie zodpovednosti z prevádzky školy, rodičia nemusia svoje deti individuálne poisťovať,“ hovorí manažér poistenia majetku a zodpovednosti UNIQA Zdeněk Hruška.

Z poistenia školy je totiž možné dostať odškodnenie za úraz počas vyučovania a poistenie školy kryje aj prípady, keď žiaci spôsobia škody niekomu inému – napríklad, ak počas pobytu na školskom ihrisku rozbijú okno na susednej budove. Poistenie tiež pokrýva náhradu škody za veci, ktoré boli ukradnuté alebo sa stratili z budovy školy alebo miesta, ktoré využíva škola na vyučovanie. Pozor! Toto poistenie sa však vzťahuje predovšetkým na ošatenie, obuv, prezúvky, školské tašky a vyučovacie či zdravotné pomôcky (okuliare, glukomer a pod.). „V rámci poistenia školy sú zväčša škody na veciach ako sú mobilné telefóny či iná elektronika z plnenia vylúčené. V prípade elektroniky by sa poistenie na tieto veci vzťahovalo len vtedy, ak by boli používané v súvislosti s vyučovacím procesom,“ upozorňuje Zdeněk Hruška z UNIQA.

Výlety, exkurzie a lyžiarske zájazdy

Poistenie zodpovednosti z prevádzky školy kryje aj vzdelávaciu činnosť, ktorá sa organizuje mimo budovy alebo miesta školy. Znamená to, že žiaci majú nárok na náhradu škody aj v prípade úrazov či krádeže, ktoré sa stanú v rámci výletov, exkurzií či školských športových výcvikov a súťaží. Poistenie zodpovednosti školy však v plnej miere nenahrádza samotné komplexné úrazové alebo cestovné poistenie, ktoré pokrývajú iné nevyhnutné riziká, napr. zachraňovacie či liečebné náklady. „Podľa charakteru výletu či zájazdu majú preto školy možnosť uzavrieť aj skupinové úrazové alebo cestovné poistenie na školské akcie a výlety, ide najmä o lyžiarske výcviky alebo exkurzie a výlety v zahraničí,“ hovorí Z. Hruška z UNIQA. Napríklad skupinové úrazové poistenie už kryje žiakom či učiteľom nielen úraz, ale aj prípadné trvalé následky, zachraňovacie náklady a smrť. V prípade, že si ho škola uzatvorí ako ročné poistenie, majú účastníci kryté aj denné odškodné a čas nevyhnutného liečenia.

Samozrejme, rodičia môžu deťom uzatvoriť aj vlastné úrazové alebo životné poistenie (u životného poistenia možno samozrejme využiť aj rodinnú formu), z ktorého majú nárok na plnenie v prípade úrazu či choroby. Z nich je možné čerpať poistné plnenie za ujmu na zdraví vzniknutú aj v škole alebo na školskej akcii. Zíde sa najmä v prípade veľmi ťažkých následkov úrazu.  

Značky: