Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Žiadatelia o eurofondy, pozor! Skúsenosť ukazuje, že v žiadostiach o nenávratný finančný príspevok z európskych štrukturálnych a investičných fondov sa opakujú zväčša stále tie isté chyby. Ministerstvo investícií a regionálneho rozvoja preto na stránke operačného programu IROP zverejnilo špeciálny materiál, ktorý pomôže predísť zbytočným komplikáciám v prideľovaní podpory z eurofondov.

„Sľúbili sme, že upraceme v eurofondoch a robíme to krok za krokom. Naším cieľom je, aby žiadosti o eurofondy neboli byrokratickým strašiakom. Preto žiadateľov teraz vopred upozorňujeme na najčastejšie chyby, aby sme im predišli a celý proces bol rýchlejší a efektívny,“ povedala vicepremiérka Veronika Remišová.

MIRRI SR na webovom sídle Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) zverejnilo chyby a nedostatky, ktoré sa najčastejšie vyskytujú v rámci administratívneho overovania žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

Žiadatelia robia pravidelne chyby napríklad v tom, že nesprávne zaradia projekt podľa jeho významu pre región. Často sa tiež stáva, že neuvedú, akým spôsobom zaistia bezbariérovosť stavebných objektov. V ďalších prípadoch zasa nepopíšu všetky aktivity projektu, alebo neuvedú plánované verejné obstarávania a ich druh.

Viaceré chyby sa opakujú aj v povinných prílohách. Ide napríklad o nesprávne predloženú analýzu pri investičných projektoch, kde celkové oprávnené výdavky sú vyššie ako 1 milión eur.

Pri podmienke vysporiadaných majetkovo-právnych vzťahov veľakrát chýba rozhodnutie stavebného úradu či projektová dokumentácia. Medzi časté chyby patria tiež neúplné informácie o dopadoch na životné prostredie alebo nedostatočne zdokumentované výdavky.

„Regionálny program IROP mal v minulosti mnoho vážnych problémov. Akonáhle prešiel od 1. októbra 2020 pod naše ministerstvo, zaviedli sme v ňom krízové riadenie a prijali vyše 40 opatrení pre ľahšie, rýchlejšie a transparentné čerpanie. V snahe čo najviac zjednodušiť celý proces rušíme zbytočnú byrokraciu. Teraz žiadateľom vychádzame v ústrety tým, že im pomáhame vyvarovať sa najčastejších chýb. Prostriedky z IROP treba čo najrýchlejšie nasmerovať na projekty, ktoré ľuďom zlepšia život a do regiónov zároveň prinesú prácu a investície,“ dodala ministerka Remišová.

Materiál, ktorý pomôže opakujúcim sa a zbytočným chybám predísť, je dostupný na: https://www.mpsr.sk/najcastejsie-sa-vyskytujuce-nedostatky-v-ramci-administrativneho-overovania-zonfp/1134-67-1134-16517/

Značky: