Pogam Zoner Photo Studio 17 má v  sebe aj modul na vytvorenie HDR fotografií. V tomto článku si povieme, ako presne pracuje. 

HDR prelínaním expozícií

Funkcia HDR (High Dynamic Range) alebo vysoký dynamický rozsah je určená na skladanie viacerých fotografií v rôznom expozičnom rozsahu do jednej fotografie (tiež sa prezýva „sendvič“).
Táto funkcia pomáha riešiť problém s obmedzeným dynamickým rozsahom snímacích senzorov, ktorý sa prejavuje nemožnosťou dobre zachytiť scénu s veľkým rozdielom jasov, napríklad tmavý les na spodnej časti a jasné nebo v hornej časti alebo fotografiu tmavého priestoru s výrazne osvetlenou časťou. Scénu s takým veľkým expozičným rozsahom nie je možné odfotiť tak, aby sa zachovala kresba vo všetkých častiach fotografie, takže fotograf je nútený „obetovať“ buď kresbu vo svetlých, alebo v tmavých oblastiach. Ak však fotograf vytvorí tri rovnaké snímky s rôznou expozíciou – podexponovaný, preexponovaný a jeden „stredový“, je možné použiť funkciu HDR. Zoner Photo Studio potom z každého z týchto obrázkov využije oblasť s kresbou a zložením vytvorí nový obrázok.

ZonerVyberFotiek

Výber fotogrfií

HDR sa typicky skladá z troch jednotlivých snímok (niekedy ale stačia dve snímky, teda štandardne exponovaná snímka + podexponovaná snímka). Po výbere obrázka v okne Prieskumník vyberte Vytvoriť | HDR prelínaním expozícií, v prvom kroku môžete ešte upraviť výber obrázkov. V ďalšom kroku nastane automatické zarovnanie obrázkov. Zarovnanie sa dá skontrolovať a prípadne aj ručne upraviť.

ZonerEditorvatSpolocneBody

Ručná editácia spoločných bodov (zábery boli realizované z ruky)

V ďalšom kroku je potrebné určiť, ktorý obrázok je správne exponovaný, ktorý je podexponovaný a ktorý preexponovaný. Program sa pokúsi snímky automaticky zoradiť, poradie môžete zmeniť presunutím obrázkov pomocou myši. V ďalšom kroku sa už vytvorí HDR snímka, jej vzhľad môžete ovplyvniť pomocou niekoľkých parametrov.

ZonerVyberExpozicie

Určenie expozície fotiek (v tomto prípade automatický výber)

Jednotlivé parametre sa zadávajú nezávisle pre svetlá a tiene, ich význam je ale vo svetlách a tieňoch rovnaký. Parameter Prah prechodu určuje úroveň jasu, od ktorej sa do „stredovej“ snímky začne kopírovať podexponovaný, resp. preexponovaný obrázok. 

ZonerVytvorenieHDR

Možnosti pri tvorbe výslednej fotografie

V poslednom kroku je možné výsledný HDR obrázok buď uložiť do súboru, alebo ho otvoriť v Editore, kde sa dá ďalej upravovať.

hdr

Výsledná fotografia v HDR. Len pripomeňme, že fototgrafie vznikli z telefónu LG G4 v Londýne

HDR mapovaním tonality

Funkcia HDR mapovaním tonality je funkcia určená na skladanie viacerých fotografií v rôznom expozičnom rozsahu do jednej fotografie metódou mapovania tonality. Oproti HDR prelínaním expozícií umožňuje pracovať s neobmedzeným počtom vstupných obrázkov.

HDRMapovanimTonality

Možnosti úpravy fotografie pri HDR s mapovaním tonality

Po výbere obrázkov v okne Prieskumník spustite Vytvoriť | HDR mapovaním tonality. Pre vytváranie HDR obrazu je treba poznať expozičnú hodnotu (EV) každého obrázka. Tmavšie obrázky majú nižšiu expozičnú hodnotu ako svetlejšie. Expozičná hodnota sa zisťuje automaticky z EXIFu pomocou údajov o clone, dobe expozície a ISO hodnote. Ak expozičná hodnota nie je známa, program si vyžiada jej nastavenie. Tlačidlom Nastaviť sa nastaví rozdiel expozičnej hodnoty medzi obrázkami alebo sa dá expozičná hodnota určiť jednotlivo pre každý obrázok zvlášť. V ďalšom kroku nastane automatické zarovnanie obrázkov, zarovnanie sa dá skontrolovať a prípadne aj ručne upraviť. V ďalšom kroku sa už vytvorí HDR obraz a vykoná sa inicializácia metódy mapovania tonality. Pomocou niekoľkých parametrov môžete ovplyvňovať výsledný obraz

Jasová metóda pracuje výhradne s hodnotou jasu. Jej účelom je dosiahnutie čo najväčšieho potlačenia vplyvu svetiel a tieňov v obraze. Výsledkom je zosvetlenie tmavých oblastí a stmavenie svetlých oblastí. Kontrastná metóda naopak využíva hodnoty kontrastu v okolí daného bodu. Metóda zvýrazňuje detaily a ponecháva pôvodné rozprestretie svetiel a tieňov v obraze. Všetko funguje v závislosti na nastavení parametrov.

Parameter Intenzita udáva silu vplyvu nastavenia na okolité pixely. Kompresia určuje to, akou mierou má byť vo výslednom obraze zastúpený celkový dynamický rozsah HDR obrazu. Parameter Svetlo potláča vplyv svetiel a tieňov. Intenzitu farieb nastavuje Sýtosť. Parameter Gamma ovplyvňuje zakrivenie krivky gamma korekcie. Parametre Čierny a biely bod určujú koľko percent pixelov má byť orezaných. Intenzita tieňov a svetiel udáva to, s akou silou sa nastavenie prejaví v oblasti tieňov a svetiel.

HDR_ToneMapping

Výsledná fotografia zložená zo 4 čiasktových záberov s HDR s mapovaním tonality

Testovaciu verziu programu Zoner Photo Studio 17 nájdete na adrese www.zoner.sk, program môžete bezplatne používať po dobu 30 dní.

 

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.