Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Mrazivé počasie trvá na Slovensku už niekoľko týždňov, aj preto niektoré naše chodníky pripomínajú skôr klzisko.

Pády na zľadovatených povrchoch majú často za následok úrazy, ktoré môžu vyžadovať dlhšie liečenie a niekedy zanechajú aj trvalé následky.  Náhradu škody si v takýchto prípadoch môžete nárokovať z úrazovej poistky alebo od majiteľa domu či bytového domu, ktorý má povinnosť udržiavať priľahlé chodníky. Ponúkame niekoľko rád, na čo nezabudnúť, ak budete žiadať odškodné.

Zlomeniny rúk a nôh, podvrtnutia členkov, odreniny či natiahnutie kĺbov – to sú najčastejšie prípady, ktoré podľa štatistík UNIQA poisťovne nahlasujú klienti v zime po pádoch na zľadovatených chodníkoch. V prípade, že ste sa takto pošmykli a vznikla vám škoda, plnenie si môžete  nárokovať z vlastnej úrazovej alebo životnej poistky. Plnenie môžete dostať za trvalé následky úrazu, hospitalizáciu, chirurgický zákrok, zlomeninu kosti či odškodné za práceneschopnosť.

Od koho žiadať odškodné?

V prípade, že nemáte žiadnu osobnú poistku, obráťte sa na majiteľa či správcu nehnuteľnosti, ku ktorej patrí neodprataný chodník. Platná legislatíva mu totiž ukladá udržiavať chodníky v stave schodnosti, teda napr. v zime odstraňovať nánosy snehu a ľadu.

V prípade rodinných domov za udržiavanie chodníka zodpovedajú ich majitelia, ak ide o bytovú zástavbu alebo bytový dom, za priľahlé chodníky zodpovedá správca bytového domu, spoločenstvo vlastníkov bytov alebo bytové družstvo. Za obecné chodníky zodpovedá obec. V prípade, že neviete určiť zodpovedného za šmykľavý chodník, o informácie požiadajte miestny úrad. Je veľmi dôležité  najskôr zistiť,  kde ku škode došlo a ktorý subjekt podľa platnej legislatívy za ňu zodpovedá. Voči tomuto subjektu  si vzniknutú ujmu na zdraví aj následne uplatniť,“ upozorňuje Patrícia Lajová z oddelenia poistenia zodpovednosti UNIQA poisťovne.

Ak ide o rodinný dom a majiteľ ho má poistený, náhradu škody dostanete z jeho poistky nehnuteľnosti, ktorá v rámci poistenia zodpovednosti za škodu kryje aj škody na živote a na zdraví, ktoré vznikli na chodníkoch patriacich k domu. Ak ste sa zranili na chodníku, ktorý patrí k bytovému domu, obráťte sa na jeho správcu. Odškodnenie dostanete z poistky zodpovednosti z vlastníctva obytného domu/nehnuteľnosti, ktorá kryje aj škody na živote, zdraví a majetku  spôsobené iným osobám. Nárokovať si môžete, bolestné, strata zárobku či sťaženie spoločenského uplatnenia. „ Zranený má okrem toho  nárok aj náhradu škody na majetku. Ide napríklad o poškodený mobil či oblečenie. V prípade akéhokoľvek odškodnenia z poistenia zodpovednosti však musí byť jasné, že k úrazu naozaj prišlo následkom neodprataného alebo šmykľavého chodníka,“ pripomína Patrícia Lajová.

Aj preto poisťovne odporúčajú pred nahlásením poistnej udalosti všetko riadne zdokumentovať.

Čo všetko treba urobiť pred nahlásením poistnej udalosti

Poškodený by si mal zabezpečiť čo najviac dôkazov a svedkov o tom, že chodník bol naozaj neodprataný alebo zľadovatený: odfotiť si miesto úrazu mobilom alebo urobiť krátke video, prípadne si zapísať kontakty na svedkov, ktorí úraz videli. V prípade vážnejšieho úrazu odporúčame privolať políciu, ktorá stav povrchu chodníka zdokumentuje. „V prípade, že poškodený nevie preukázať, že chodník bol naozaj neudržiavaný, prípadne nemá dôkaz o tom, že k úrazu došlo na mieste, za ktoré zodpovedá poistený, môže dôjsť k problémom pri plnení,“  upozorňuje P. Lajová z UNIQA poisťovne. Ak teda máte všetko zdokumentované a zistíte, kto zodpovedá za neudržiavaný chodník, písomne ho vyzvite na úhradu škody. V prípade, že majiteľ nehnuteľnosti má uzatvorené poistenie, na internete sú tlačivá na nahlásenie takejto škodovej udalosti. Udalosť je ale možné nahlásiť v prípade, že viete a poznáte číslo poistnej zmluvy vlastníka nehnuteľnosti. V opačnom prípade musíte žiadať od vlastníka, aby udalosť nahlásil sám a poisťovňa mohla začať šetrenie.  

Odporúčame odkladať si všetky lekárske správy a dokumentáciu ohľadom úrazu: výsledky vyšetrení, príjmové doklady súvisiace s liečbou, poškodené veci. Po ukončení PN požiadajte svojho ošetrujúceho lekára o vystavenie lekárskeho posudku o bolestnom a v prípade trvalých následkov úrazu žiadajte aj posudok o sťažení spoločenského uplatnenia (toto je však možné najskôr po roku od úrazu). Dokumenty budete potrebovať v poisťovni pri uplatňovaní si nároku na odškodné. „V prípade, že máte uzatvorenú aj úrazovú poistku, môžete si uplatňovať odškodnenie úrazu z nej a aj bolestné z  poistenia zodpovednosti majiteľa nehnuteľnosti, kde ste sa zranili,“ uzatvára P. Lajová z UNIQA poisťovne.

Značky: