Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Šestnástka českých a slovenských elektrotechnických a IT fakúlt založila v stredu 15. mája na konferencii FELAPO 2024, ktorú organizovala Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave Alianciu pre elektrotechniku ​​a informatiku (Aliance). Na jej čele stojí dekan Fakulty elektrotechnickej Západočeskej univerzity v Plzni (FEL ZČU) Zdeněk Peroutka. Cieľom Aliancie bude okrem iného zvýšiť záujem stredoškolských študujúcich o ponúkané elektroinžinierske odbory a vzájomne koordinovať strategické výskumné projekty.

Podľa najnovších štatistických údajov chýba len v Česku a na Slovensku viac ako 10 000 odborníkov a odborníc v oblasti elektroinžinieringu či informatiky. Ich nedostatok už teraz paralyzuje a ohrozuje rozvoj strategického priemyslu. Novo založená Aliancia pre elektrotechniku ​​a informatiku preto bude hľadať cesty, ako podporiť záujem uchádzačov a uchádzačiek a tým zvýšiť počet absolventov a absolventiek v týchto spoločensky kritických profesiách.

Sme si vedomí, že spoločným a jednotným postupom v oblasti propagácie a popularizácie technického vzdelávania možno efektívne zacieliť na zvýšenie záujmu stredoškolských študujúcich o technické odbory, čo je zásadné pre zabezpečenie budúcej generácie odborníkov a odborníc potrebných pre priemyselný sektor a národné hospodárstvo,“ povedal zvolený prezident Aliancie a dekan FEL ZČU Zdeněk Peroutka a nadviazal: „Aliancia združuje a umožňuje spoločne využívať unikátne zdroje a technológie, ktorými členovia aliancie disponujú. Podpisom memoranda jasne deklarujeme našu snahu o spoluprácu, jednotné vystupovanie a systematické smerovanie k európskemu leadershipu, a to ako v oblasti výskumu a vývoja, tak aj v oblasti vzdelávania,“ doplnil.

Aliancia tak chce byť svojimi kompetenciami a moderným vybavením jednotlivých fakúlt motivátorom pre príchod nových investorov do Česka a Slovenska. Tí prispejú k transferu špičkových technológií (napr. polovodičové čipy) a vytvoreniu nových vysoko kvalifikovaných pracovných miest.

Zakladateľmi Aliancie je šestnásť českých a slovenských fakúlt, respektíve univerzít, pôsobiacich v oblasti elektrotechniky, informatiky a kybernetiky. „Podpisom memoranda jasne deklarujeme našu snahu o spoluprácu, jednotné vystupovanie,“ doplnil prezident Aliancie.

Viceprezidentom Aliancie bol zvolený dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave Vladimír Kutiš. „Súčasná doba je charakterizovaná veľkou dynamikou zmien a zavádzaním nových technológií a inovácií v technických oblastiach, špeciálne v informatike a kybernetike spolu s presahom do elektrotechniky. Technické univerzity a fakulty, ktoré pôsobia v oblasti vzdelávania, vedy, výskumu a inovácií v týchto oblastiach, intenzívne vnímajú požiadavky priemyselných partnerov pri výchove novej generácie odborníkov. Práve založenie Aliancie pre elektrotechniku ​​a informatiku má byť platforma, ktorá bude zastupovať univerzitný sektor pri komunikácii s partnermi z priemyslu, príslušnými ministerstvami na Slovensku a v Česku, ako aj so strednými školami,“ uzavrel dekan Vladimír Kutiš.

Šestnástimi zakladajúcimi členmi Aliancie sú nasledujúce fakulty:

Fakulta elektrotechnická, Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta elektrotechnická, České vysoké učenie technické v Prahe
Fakulta elektrotechniky a komunikačných technológií, Vysoké učenie technické v Brne
Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta aplikovanej informatiky, Univerzita Tomáša Baťu v Zlíne
Fakulta elektrotechniky a informatiky, Vysoká škola banská - Technická univerzita Ostrava
Fakulta mechatroniky, informatiky a medziodborových štúdií, Technická univerzita v Liberci
Fakulta elektrotechniky a informatiky, Univerzita Pardubice
Fakulta vojenských technológií, Univerzita obrany
Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach
Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta informatiky a informačných technológií, Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta informačných technológií, Vysoké učenie technické v Brne
Fakulta informačných technológií, České vysoké učenie technické v Prahe
Fakulta aplikovaných vied, Západočeská univerzita v Plzni

Značky: