Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

ČSOB v polovici augusta 2015 spustila emisiu vlastných dlhopisov, ktoré sú dostupné nielen korporátnym, ale aj bežným klientom – občanom. Dlhopisy ČSOB majú byť doplnkom k podielovým fondom či iným investičným produktom a ponúkajú alternatívu klientom, ktorí ešte nevyskúšali doteraz investovať. Môžu tak byť odrazovým mostíkom do investičného sveta. U skúsených investorov sú dobrým doplnkom portfólia.

Základné informácie, ktoré by ste o dlhopisoch mali vedieť

  1. ČO je dlhopis?

Dlhopisom označujeme tzv. dlhový cenný papier, ktorý vyjadruje záväzok emitenta (=toho, kto cenný papier vydáva) platiť veriteľovi (= klientovi, ktorý do dlhopisu investuje) výnos (kupón) z menovitej hodnoty dlhopisu vo vopred stanovených dňoch a vrátiť veriteľovi menovitú hodnotu dlhopisu v termíne jeho splatnosti. Dlhopis ČSOB II. 2019 vypláca klientovi každoročne k 5.10. kupón v presne stanovenej výške spolu so štvrtinou menovitej hodnoty dlhopisu. Výhodou Dlhopisu ČSOB II. 2019 je, že menovitú hodnotu dlhopisu emitent vracia klientovi postupne a klient tak môže s vyplatenými prostriedkami opäť nakladať a napríklad ďalej investovať.

  1. KTO je emitent?

Emitentom je osoba oprávnená vydávať dlhopisy. Dlhopis ČSOB II. 2016 vydáva Československá obchodná banka, a.s., stabilná inštitúcia s vyše 50-ročnou tradíciou. Patrí medzi najväčšie a najsilnejšie univerzálne banky na slovenskom trhu s dlhodobým ratingom vkladov „Baa1 – stabilný“ udelený  medzinárodnou ratingovou agentúrou Moody’s. Ratingová agentúra pri hodnotení ocenila veľký objem depozít, nízky objem seniorných záväzkov, dobrú úroveň profitability, vhodný profil financovania sa, ako aj stabilnú kapitálovú základňu ČSOB.

  1. ČO je kupón?

Je to výnos, ktorý majiteľovi dlhopisu emitent pravidelne vypláca vo vopred stanovenej výške a frekvencii. Pri investícii do Dlhopisu ČSOB II. 2019 klientovi vyplatíme kupón raz ročne k 5.10. Kupón je vo vopred známej výške a počíta sa zo zostatku istiny. Spolu pri tejto emisii klient dostane 4 kupóny (ak dlhopis neodpredá predčasne pred splatnosťou). Každý kupón je zdanený 19% zrážkovou daňou (podľa súčasnej legislatívy), to znamená, že klientovi vyplatíme už zdanený výnos a nemusí robiť žiadne ďalšie úkony.

Zároveň s kupónom klient každoročne počas štyroch rokov obdrží aj štvrtinu menovitej hodnoty dlhopisu.

  1. Aké riziká sú spojené s investíciou do dlhopisu?

Dlhopis ČSOB II. 2019 je produkt určený pre konzervatívneho investora, ktorý očakáva relatívne bezpečné zhodnotenie svojich prostriedkov v horizonte 4 rokov, pričom je ochotný akceptovať určitú mieru rizika.

Medzi hlavné riziká patrí neschopnosť emitenta vyplácať kupóny a istinu (tzv. kreditné riziko), riziko kolísania hodnoty investície vplyvom zmien úrokových sadzieb (tzv. úrokové riziko), prípadne riziko poklesu hodnoty investície v dôsledku pohybu menových kurzov (tzv. menové riziko pri investícii do dlhopisu v inej mene).

  1. Kedy je dlhopis splatný?

Dlhopis je investíciou na určité obdobie. Ak sa klient rozhodne držať svoje investované prostriedky v dlhopise až do splatnosti, emitent sa zaväzuje k výplate kupónu a istiny v presne stanovenej výške a lehote. Ak chce klient odpredať dlhopis skôr ešte pred splatnosťou, realizuje predaj za aktuálnu trhovú cenu, ktorá môže byť nižšia ale aj vyššia.

Dlhopisy ČSOB II. 2019 majú splatnosť 4 roky a sú oceňované na dennej báze. Aktuálnu trhovú cenu klient nájde na www.csob.sk. Predaj Dlhopisov ČSOB II. 2019 pred splatnosťou by mohol investor zrealizovať za trhovú cenu pomerne rýchlo a jednoducho. Klient tak v prípade potreby môže disponovať peňažnými prostriedkami zvyčajne už do 2 pracovných dní. S predčasným odpredajom nie sú spojené žiadne výstupné poplatky.

Podrobnejšie informácie o Dlhopisoch ČSOB II. 2019. ako aj o súvisiacich rizikách sú k dispozícii v ktorejkoľvek pobočke ČSOB alebo na www.csob.sk. Minimálna investícia je 3 000 eur. Táto emisia je pre klientov ČSOB bez poplatkov. Zvýhodnená ponuka platí do 30. septembra 2015.

Značky: