Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Akademický senát Žilinskej univerzity v Žiline dňa 9.apríla 2018 zvolil kandidáta na rektora, ktorý sa po vymenovaní prezidentom stane novým rektorom. Prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., súčasný prorektor pre rozvoj, vystrieda Dr. h. c. prof. Ing. Tatianu Čorejovú, PhD., ktorá úspešne viedla univerzitu osem rokov. Stane sa tak v poradí jedenástym rektorom.

„Chcem, aby sa na univerzite poskytovalo študentom, pokiaľ je to možné, čo najlepšie a najkvalitnejšie štúdium. Aby sme im ponúkli nové študijné programy, ktoré by ich oslovili a boli by previazané s praxou. V každom prípade chcem, aby univerzita patrila medzi významné vedecko-výskumné a vzdelávacie inštitúcie na Slovensku a dosiahla úspech aj v rámci medzinárodných meradiel“, povedal tesne po vymenovaní zvolený kandidát na rektora prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.

Nový rektor sa svojej funkcie ujme od 3.júla 2018. Pretým ho musí vymenovať prezident na návrh akademického senátu, ktorý prezidentovi SR predloží minister školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Jozef Jandačka sa narodil v roku 1961 v Žiline. Vyštudoval Vysokú školu dopravy a spojov v Žilne (VŠDS), dnešná Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA), odbor strojárska technológia. V roku 1993 získal titul CSc., v roku 1999 titul docent a v roku 2010 sa stal profesorom. V rokoch 2006 – 2014 bol vedúcim Katedry energetickej techniky Strojníckej fakulty UNIZA. V súčasnosti je prorektorom pre rozvoj.

Je tiež členom niekoľkých profesionálnych organizácií: poradný výbor EkoFond, n.p., komisia pre akreditáciu laboratórií a skúšobní pre SNAS, Spoločnosť pre techniku prostredia, technická komisia pre normalizáciu TK 59 – Klimatizácia a vzduchotechnické zariadenia, technická komisia pre normalizáciu TK 92 – Vykurovacie systémy v budovách.  Je autorizovaný inžinier SKSI v kategórii inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenia stavieb, odborne spôsobilá osoba pre certifikáciu bu­dov pre profesiu vykurovanie a príprava teplej vody a odborne spôsobilá osoba pre vypracovanie energetických auditov.

Podieľal sa na viac ako 30 projektoch (VEGA, KEGA, APVV, EkoFOND na operačnom programe Výskum a Vývoj, Vzdelávanie, operačnom programe cezhranič­nej spolupráce SR-ČR 2007-2013), vďaka ktorým sa mu podarilo zveľadiť univerzitný campus. Má dlhoročné skúsenosti s vývojom, mera­ním a posudzovaním zdrojov tepla a termodynamických systémov. Má dlhoročnú spoluprácu s praxou. Získal niekoľko ocenení a čestných uznaní. Je autorom niekoľkých vedených monografií, domácich a zahraničných zborníkov a článkov.