Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

V Pezinku sa dnes stretli členovia Národného monitorovacieho výboru pre európske štrukturálne a investičné fondy. Spolu so zástupcami Európskej komisie a odbornej verejnosti diskutovali o aktuálnom stave i ďalšom smerovaní eurofondovej politiky na Slovensku. Zasadnutie zorganizovala sekcia Centrálny koordinačný orgán Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII).

Jednou z prioritných tém boli práve nasledujúce roky implementácie eurofondov na Slovensku. „Našou snahou je docieliť taký stav, aby sme v závere programového obdobia mohli povedať, že všetky finančné prostriedky boli využité čo najefektívnejšie, a že sme ich investovali do všetkých odvetví a kútov Slovenska, kde to je skutočne potrebné, a čo najviac sme tak prispeli k znižovaniu regionálnych rozdielov a podporili naše regióny v rozvoji,“ vysvetlil podpredseda vlády SR Richard Raši.

Účastníci zasadnutia hovorili okrem iného aj o téme smart cities, podpore tzv. dobiehajúcich regiónov či o hornej Nitre. Vo všetkých týchto prípadoch je úloha európskych zdrojov nezastupiteľná. Čo sa týka dobiehajúcich regiónov, eurofondy pomáhajú na Slovensku v Prešovskom a Banskobystrickom kraji, ktoré medzi takéto regióny patria. V prípade hornej Nitry ide o pomoc pri transformácii regiónu v dôsledku ukončenia ťažby hnedého uhlia. Práve tu má pomôcť Akčný plán pre transformáciu hornej Nitry, ktorého podstatou je pripraviť stratégiu pre zmenu ekonomiky regiónu, udržateľnosť životného prostredia a kvalitu života a sociálnej infraštruktúry.

Podstatným bodom bola takisto príprava nového programové obdobie 2021 – 2027. Zástupcovia ÚPVII informovali účastníkov o prioritách Slovenska, ktoré na svojom poslednom zasadnutí schválila Rada vlády SR pre politiku súdržnosti 2021-2027. Priority smerujú k napĺňaniu cieľov „Inteligentnejšia Európa“, „Ekologickejšia Európa“, „Prepojenejšia Európa“, „Sociálnejšia Európa“ a cieľa „Európa bližšie k občanom“. Na identifikovaní priorít spolupracovala štátna správa so samosprávou, neziskovým i súkromným sektorom, ako aj s rôznymi profesijnými združeniami. V najbližších dňoch bude Slovensko o nich hovoriť so zástupcami Európskej komisie.

O tom, že sme v implementácii eurofondov na správnej ceste, svedčia aj úspešné projekty, ktoré riadiace orgány jednotlivých operačných programov na zasadnutí monitorovacieho výboru prezentovali. Niektoré z nich, konkrétne v Trnavskom kraji, následne všetci spoločne vo štvrtok 17. októbra navštívia.

Jedným z nich je projekt „Zámocké vinárstvo“, na ktoré putovala z eurofondov suma 799 596,25 eur cez Program rozvoja vidieka SR na roky 2014 – 2020. V rámci projektu sa zrekonštruovali bývalé Vinárske závody Pezinok, ktoré sú v areáli pezinského zámku. Vďaka projektu sa zabezpečili vhodné technické podmienky a technologické vybavenie pre výrobu vinárskych produktov. Ďalším úspešným je projekt „Posilnenie inovačného potenciálu spoločnosti Západoslovenské tlačiarne“. Financovaný bol cez Operačný program Výskum a inovácie sumou 172 988,69 eur. Cieľom projektu je poskytovať komplexné polygrafické služby prostredníctvom inovácie výrobného procesu a rozšírenia produktového portfólia. Účastníci monitorovacieho výboru navštívili i obec Dolné Orešany, ktorá je prijímateľom eurofondov na projekt „Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Dolné Orešany“. Cez Operačný program Kvalita životného prostredia naň putovala suma 337 725,02 eur.

Značky: