Vyzerá to tak, že uvoľňovanie opatrení bude naďalej pokračovať. Ak sme už uviedli, otvárajú a terasy reštaurácií a fitness centrá. Tu sú podrobnosti.

Terasy sú otvorené pre ľudí so 7-dňovým negatívnym testom. Pri jednom stole môže sedieť neurčený počet ľudí, ktorí nemusia byť zo spoločnej domácnosti. Vzdialenosť medzi stolmi musí byť minimálne 2 metre, terasy môžu mať maximálne 2 steny. Ľudia pri stole musia mať na sebe rúško alebo respirátor, pokiaľ práve nekonzumujú jedlo alebo nápoje.

Fitness centrá majú obmedzenie na 6 osôb na jednu cvičiacu miestnosť bez ohľadu na jej veľkosť. Medzi cvičencami musí prebehnúť dezinfekcia zameraná hlavne na dotykové plochy. Pri vstupu a vychádzaní z cvičiacej miestnosti musia mať ľudia na sebe respirátor. Cvičiť môžu bez respirátora alebo rúška.

Zákaz vychádzania po 20 hodine stále platí do 28. apríla, kedy končí núdzový stav. Ako už Vláda SR avizovala, bude sa snažiť o predĺženie núdzového stavu na Slovensku až do júna a v rámci neho bude platiť zákaz vychádzania pravdepodobne po 21 hodine. Stať by sa tak malo po prvom májovom víkende, vtedy sa upraví aj COVID automat.

Situácia v Čakárni sa zmení. Vyzerá to tak, že bude otvorená pre každého nad 18 rokov a pri prehlasovaní sa bude dať vybrať preferovaná očkovacia látka. Na Slovensko zároveň príde zvýšené množstvo vakcinačných látok od firmy Pfizer/Biontech. Tieto informácie budú potvrdené po zasadaní pandemickej komisie a o detailoch budeme informovať.

Stanovisko Ministerstva zdravotníctva:

Pandemická komisia Vlády SR schválila predĺženie núdzového stavu o ďalších 30 dní a odporučila Vláde SR kladné stanovisko v tejto veci. Komisia takisto odporučila ukončiť pravidelné testovanie v školách a nahradiť ho intervenčným testovaním v školských zariadeniach okrem testovania v čiernych okresoch podľa COVID-automatu. V školách, ktoré sa nachádzajú v čiernych okresoch podľa platného COVID-automatu zostáva v prípade detí na prezenčnej výučbe pravidelné testovanie v doterajšom nastavení.

Členovia komisie sa oboznámili s aktuálnou epidemiologickou situáciu, ako aj s možnosťou lokalizácie koronavírusu prostredníctvom spodných vôd, ktoré je aktuálne predmetom diskusie v rámci testovacej stratégie a informáciu zobrali na vedomie.

Očkovanie chronicky chorých pacientov, skupinové očkovanie a sprievod pre seniorov

Aktualizácia očkovacej vyhlášky má za cieľ urýchliť očkovanie ľudí, ktorí sú najviac ohrození ochorením COVID-19. Vyhláška ešte nie je platná, aktuálne je na pripomienkovaní. O jej vydaní a účinnosti bude ministerstvo informovať. Prosíme preto, aby sa občania nedožadovali očkovania ako sprievod vo vakcinačných centrách, nakoľko to bude možné až po tom, ako vyhláška vstúpi do účinnosti. Vakcinačné centrá zatiaľ nie sú oprávnené takéto osoby zaočkovať.

Základné zmeny vo vyhláške:

Priorizácia ťažko chronicky chorých pacientov

Chronicky chorí pacienti so závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19 a budú zaradení za osoby s vekom nad 70 rokov.

Priorizácia stredne ťažko chronicky chorých pacientov

Do jednej fázy s osobami nad 60 rokov sa zariadia osoby so stredne závažnou chorobou zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19.

Ako bude prebiehať registrácia chronicky chorých pacientov

Zdravotné poisťovne vytvorili zoznamy svojich poistencov s chronickými ochoreniami, ktoré sú určené vo vyhláške. Záujemca sa zaregistruje na stránke www.korona.gov.sk ako chronicky chorý pacient. Následne systém spáruje údaje z registračného formulára a poisťovne. Po otvorení kapacít budú termíny najprv pridelené záujemcom nad 70 rokov, následne sa pridelia voľné termíny pacientom so závažnými chronickými ochoreniami a v ďalšom kroku sa pridelia voľné termíny záujemcom, ktorí sú starší ako 60 rokov a tiež pacientom so stredne závažnou chorobou. Všetci záujemcovia z týchto skupín budú očkovaní vakcínami od spoločností Pfizer/BioNTech a Moderna.

Čo ak dostane zaregistrovaný záujemca termín na inú vakcínu?

V prípade, že záujemca o očkovanie dostane termín na inú vakcínu, než je určená pre uvedené kategórie (60+, chronicky chorí), nenachádza sa v zozname chronicky chorých pacientov, ktorý vytvorila jeho zdravotná poisťovňa. V takom prípade by mal záujemca kontaktovať svoju zdravotnú poisťovňu.

Skupinové očkovanie

Pre záujemcov o očkovanie, ktorí sú starší ako 60 rokov, ale je pre nich ťažké absolvovať ho prostredníctvom doposiaľ nastaveného systému, sa zavádza možnosť skupinového očkovania s využitím špeciálnych výjazdových očkovacích jednotiek. Spôsob evidencie záujemcov o takéto očkovanie a organizáciu v spolupráci s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti bude zabezpečený na regionálnej úrovni príslušným samosprávnym krajom.

Sprievod pre osobu staršiu ako 70 rokov

Seniori nad 70 rokov sú najviac ohrozenými ľuďmi ochorením COVID-19. Aby sa urýchlil proces očkovania  medzi najstaršou časťou populácie, sa v návrhu vyhlášky počíta, aby so seniorom starším ako 70 rokov mohla byť zaočkovaná aj sprevádzajúca osoba v rámci poradia spolu s osobou, ktorú sprevádza na očkovanie. Seniora bude môcť na očkovanie sprevádzať len jedna osoba a týkať sa bude len tých osôb nad 70 rokov, ktoré ešte nedostali prvú dávku vakcíny, teda nových registrácií.

V týchto dňoch sa pripravujú technické úpravy registračného formuláru, aby ku dňu nadobudnutia účinnosti vyhlášky bol systém pripravený na nasadenie.

Stále však platí, že systém bude pri prideľovaní termínov na očkovanie zohľadňovať vek, teda starší záujemcovia budú mať vždy prednosť pred mladšími. V prípade sprievodu sa bude zohľadňovať vek seniora.

Predpokladaný termín účinnosti aktualizovanej vyhlášky je 1. máj 2021.

Do skupiny so závažnou chorobou budú patriť pacienti:

  s ťažkým zdravotným postihnutím

 • s onkologickým ochorením v štádiu liečby ochorenia
 • s aktívnou formou hemato-onkologického ochorenia
 • po transplantácii solídnych orgánov
 • po transplantácii krvotvorných buniek (BMT)
 • s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou v štádiu GOLD C, D
 • v minulosti liečení pre závažnú formu sepsy alebo ktorí prekonali v minulosti aspoň dvakrát pneumóniu so závažným priebehom
 • so stredne ťažkým a ťažkým stupňom reštrikčnej ventilačnej poruchy
 • s chronickým srdcovým zlyhaním (NYHA III, IV)
 • po cievnej mozgovej príhode s trvalými závažnými následkami
 • so závažnou formou pľúcnej hypertenzie, závažnými formami reštrikčných ochorení srdca
 • s diabetes mellitus s orgánovou manifestáciou ochorenia na minimálne 2 orgánoch
 • s HIV v štádiu AIDS/late presenter
 • s chronickým zlyhaním obličiek (GF menej ako 0,5 ml/s)
 • s extrémnou obezitou – BMI vyšší ako 35
 • so závažnými psychiatrickými chorobami (vysoké riziko prenosu infekcie na ostatných)
 • s cirhózou pečene
 • so závažnými metabolickými chorobami, dispenzarizovaní a vyžadujúci substitučnú liečbu
 • so závažnou poruchou imunity, vyžadujúci dispenzarizáciu a substitučnú liečbu
 • so závažnou neurologickou chorobou – sclerosis multiplex vyžadujúcou liečbu, myasteniou gravis, amyotrofickou laterálnou sklerózou a iným
 • s mentálnou, vrodenou alebo inou chorobou s významným znížením kognitívnych funkcií (významné riziko šírenia ochorenia)
 • so závažnou formou reumatologických, gastroenterologických a iných ochorení vyžadujúcich biologickú liečbu
 • so závažnými poruchami hemokoagulácie
 • so závažným priebehom infekčných ochorení (napr. Tuberkulóza)

Do skupiny so stredne závažnou chorobou budú patriť pacienti:

– s onkologickým ochorením v dlhodobej remisii

 • s onkologickým ochorením prekonaným v minulosti
 • s druhým a tretím stupňom hypertenzie ESH/EHC
 • s ischemickou chorobou srdca, pacient po prekonaní infarktu myokardu a cievnej mozgovej príhody bez závažnejších komplikácií
 • s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou v štádiu GOLD A,B
 • liečení pre bronchiálnu astmu a závažné formy alergie a atopie
 • s miernym stupňom reštrikčnej ventilačnej poruchy
 • s diabetes mellitus s postihnutím jedného orgánu
 • s v minulosti prekonanou sepsou alebo pneumóniou
 • HIV pozitívni, ktorí nie sú v štádiu AIDS
 • s chronickým zlyhaním obličiek (GF vyššie ako 0,5 ml/s)
 • s obezitou – BMI vyšší ako 30
 • so stredne závažnou duševnou chorobou (vyššie riziko prenosu infekcie na ostatných)
 • s chronickou chorobou pečene, ktorá nie je v štádiu cirhózy
 • so stredne závažnou metabolickou chorobou, dispenzarizovaní a nevyžadujúci substitučnú liečbu
 • so stredne závažnou poruchou imunity, vyžadujúci dispenzarizáciu a substitučnú liečbu
 • so stredne závažnou formou reumatologických, chronických gastroenterologických a iných ochorení nevyžadujúcich biologickú liečbu
 • so stredne závažnými poruchami hemokoagulácie

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.