Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

ČSOB zaznamenala v roku 2015 rastúci trend v oblasti úverov na bývanie, spotrebiteľských úverov a úverov pre malých a stredných podnikateľov zabezpečených zárukou EIF, ale aj leasingových produktov. ČSOB vďaka tomu v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zvýšila objem úverov o 9 %. Objem vkladov prijatých od klientov vzrástol o 7 %. Prostredie nízkych úrokových sadzieb zároveň prispieva k zvýšenému záujmu klientov o investovanie do produktov s potenciálom vyššieho výnosu. To dokazuje aj vysoký objem nákupov podielových fondov, ktorý dosiahol za prvý polrok 200 % výsledok v porovnaní s objemom za rovnaké obdobie minulého roka.

Hospodársky výsledok ČSOB Finančnej skupiny k 30.6. 2015

ČSOB skupina dosiahla konsolidovaný neauditovaný čistý zisk po zdanení za prvý polrok roku 2015 vo výške 39,9 mil. €. Čistý zisk celej ČSOB Finančnej skupiny po zahrnutí aj neauditovaného výsledku sesterskej spoločnosti ČSOB Poisťovne dosiahol za prvých šesť mesiacov roku 2015 úroveň 43,8 mil. €.

Kollar-3Daniel Kollár, generálny riaditeľ ČSOB Finančnej skupiny:„Finančné výsledky spoločnosti sú výsledkom obozretného hospodárenia, efektívneho nakladania s financiami, no v prvom rade kontinuálne rastúcim záujmom o naše produkty. Našu stabilitu potvrdzuje aj číslo kapitálovej primeranosti vo výške 14,94 %, čo vysoko prevyšuje hranicu určenú regulátorom.  V zmysle nášho sloganu „Pre Vás osobne“ pracujeme na vývoji produktov a inovácii tak, aby pre klienta mali praktický význam, priniesli mu komfort a maximálnu spokojnosť. Aktuálna praktická inovácia, ktorú sme priniesli, tzv. IBAN skener v mobilnej aplikácii ČSOB SmartBanking sa teší obľube, čo je pre nás tá najhodnotnejšia spätná väzba, nakoľko spokojnosť klientov je pre nás na prvom mieste. Tešíme sa aj z rastúceho záujmu o investičné produkty, čoho dôkazom je dvojnásobný objem investícií do podielových fondov v porovnaní za rovnaké obdobie počas vlaňajška.“ 

Vývoj výnosov a nákladov

Čisté úrokové výnosy sú v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka napriek trhovému prostrediu nízkych úrokových sadzieb na stabilnej úrovni a to vo výške 101,2 mil. € najmä vďaka nárastu objemov strategických produktov celej finančnej skupiny.

Výnosy celkom v medziročnom porovnaní vzrástli o 8 % z úrovne 133,5 mil. € na 143,7 mil. €. Tento nárast výrazne ovplyvnil čistý zisk z finančných operácií, ktorý medziročne vzrástol na úroveň 13,2 mil. € aj vďaka jednorazového efektu – zisku z realizovaného predaja cenných papierov.

Prevádzkové náklady ČSOB Finančnej skupiny sa zvýšili o 2 % (z 82,7 mil. € na 84,7 mil. € v roku 2014). Skupina má od roku 2015 povinnosť prispievať navyše doterajším povinným odvodom  aj do Národného fondu pre riešenie krízových situácií, čo negatívne ovplyvňuje výšku nákladov.

Opravné položky a finančné záruky medziročne poklesli z 9,4 mil. € na úroveň 5,4 mil. € ako výsledok dobrej kondície úverového portfólia. ČSOB skupina pristupuje k tvorbe opravných položiek a rezerv na finančné záruky konzervatívne a uplatňuje obozretnú úverovú politiku.

Vývoj bilancie

Konsolidovaná bilančná suma ČSOB Finančnej skupiny dosiahla úroveň 7,1 mld. € s medziročným nárastom o 9 %.

Úvery poskytnuté klientom skupiny zaznamenali medziročný nárast o 9 % a dosiahli úroveň 4,8 mld. € zo 4,4 mld. € z rovnakého obdobia roku 2014. Objem úverov na bývanie sa medziročne zvýšil o 10 %. Spotrebné úvery zaznamenali úspešný 22 %-ný nárast. Rastúci trend si držia aj úvery poskytované malým a stredným podnikateľom s podporou EIF, ktoré narástli o 17 %. Rast úverového portfólia zaznamenali aj dcérske spoločnosti ČSOB Leasing o 12 % a ČSOB Stavebná sporiteľňa dosiahla 6 %-ný nárast.

Vklady a úvery prijaté od klientov vzrástli o 7 %, zo 4,3 mld. € na 4,6 mld. € v medziročnom porovnaní. Vklady fyzických osôb na bežných a sporiacich účtoch narástli v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka o 15 %, čo je v súlade so stratégiou banky o zabezpečenie stabilných zdrojov financovania.

ČSOB Finančná skupina je skupinou so silnou kapitálovou základňou s primeranosťou základných vlastných zdrojov na úrovni 14,94 %, čo vysoko prevyšuje minimálne požiadavky regulátora.

Značky: