ČSOB skupina je pre zákazníka jedinečná tým, že ponúka všetky finančné banko-poisťovacie produkty pod jednou strechou. Som preto rád a teší ma, že to oceňujú aj naši klienti, čoho dôkazom je úspešný nárast predaja všetkých strategických produktov. Kontinuálne zaznamenávame rastúci záujem pri úveroch na bývanie, kde dopyt, samozrejme, podporujú aj historicky nízke úrokové sadzby, úspešný nárast je aj v oblasti spotrebných úverov a rastúci trend si udržali aj úvery poskytnuté malým a stredným podnikateľom s podporou EIF. Zvýšený záujem sme zaznamenali však aj pri investičných produktoch ako sú fondy, úspešne napreduje aj náš banko-poistný model a predaj poistných produktov prostredníctvom banky. Zároveň kontinuálne investujeme do zlepšovania produktov a procesov. Okrem vlastných nápadov a využívania najmodernejších technológií sa snažíme myslieť aj na to, aby naše inovácie boli použiteľné v praktickom živote a boli ľahko a rýchlo pochopiteľné používateľmi, čoho dôkazom je naša komplexná banko-poistná mobilná aplikácia ČSOB SmartBanking.  Paralelne však investujeme veľkú energiu a peniaze do celého systému,  aby sme posunuli skúsenosti klientov s našou spoločnosťou na ešte vyššiu úroveň. Je pre nás dôležité, aby klient mal dobrý pocit a skúsenosť u nás pri kontakte či už v pobočke, prípadne pri vybavovaní svojich záležitostí cez call centrum a podobne.“

Vývoj výnosov a nákladov

Čisté úrokové výnosy sa v medziročnom porovnaní zvýšili o 2 %  a to zo 151,6 mil. € na 154,8 mil. € napriek trhovému prostrediu nízkych úrokových sadzieb. Je to  najmä vďaka nárastu objemov strategických produktov celej finančnej skupiny, paralelnom poklese nákladov na financovanie, ale i vďaka novej akvizícii VB Leasing SK.

Čisté výnosy z poplatkov a provízií sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zvýšili o 5 % na 41,5 mil. €.  Medziročný nárast výrazne podporil pretrvávajúci úspešný predaj štruktúrovaných podielových fondov pre klientov retailového a privátneho bankovníctva spolu s výnosmi zo správy cenných papierov, keďže tieto produkty prinášajú klientom v prostredí nízkych úrokových sadzieb atraktívnejšie výnosy.

Výnosy celkom v medziročnom porovnaní vzrástli o 8 % z úrovne 202,7 mil. € na 218,1 mil. €. Tento nárast výrazne ovplyvnil čistý zisk z finančných operácií (medziročný rast na úroveň 15,4 mil. €) a iné  jednorazové efekty v roku 2015.

Prevádzkové náklady ČSOB Finančnej skupiny sa zvýšili a to o 2 % (zo 125,5 mil. € na 128,3 mil. € v roku 2015) aj v súvislosti s investíciami  skupiny do moderných technológií pre zákazníka, plnenie požiadaviek regulátora, ako aj novej akvizície.

Opravné položky a finančné záruky medziročne poklesli z 12,1 mil. € na úroveň 9,5 mil. € ako výsledok dobrej kondície úverového portfólia. ČSOB skupina pristupuje k tvorbe opravných položiek a rezerv na finančné záruky konzervatívne a uplatňuje obozretnú úverovú politiku.

Čistý zisk celej ČSOB Finančnej skupiny po zahrnutí aj neauditovaného výsledku sesterskej spoločnosti ČSOB Poisťovne dosiahol za prvých deväť mesiacov roku 2015 úroveň 68,1 mil. €.

Vývoj bilancie

Konsolidovaná bilančná suma ČSOB Finančnej skupiny dosiahla úroveň 7,6 mld. € s medziročným nárastom o 13 %.

Úvery poskytnuté klientom skupiny zaznamenali medziročný nárast o 17 % a dosiahli úroveň 5,2 mld. € zo 4,5 mld. € z rovnakého obdobia roku 2014. Objem úverov na bývanie sa medziročne zvýšil o 11 %. Spotrebné úvery zaznamenali úspešný 26 % -ný nárast. Rastúci trend si držia aj úvery poskytované malým a stredným podnikateľom s podporou EIF, ktoré narástli o 23 %. Rast úverového portfólia zaznamenali aj dcérske spoločnosti ČSOB Leasing o 35 %, vrátane akvizície so spoločnosťou VB Leasing. ČSOB Stavebná sporiteľňa dosiahla 7 % – ný nárast.

Vklady a úvery prijaté od klientov vzrástli o 10 %, zo 4,5 mld. € na 4,9 mld. € v medziročnom porovnaní. Vklady fyzických osôb na bežných a sporiacich účtoch narástli v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka o 15 %, čo je v súlade so stratégiou banky o zabezpečenie stabilných zdrojov financovania.

ČSOB Finančná skupina je skupinou so silnou kapitálovou základňou s primeranosťou základných vlastných zdrojov na úrovni 14,1 %, čo vysoko prevyšuje minimálne požiadavky regulátora.

Kľúčové konsolidované neauditované ukazovatele k 30. septembru 2015:

Kľúčové ukazovatele v tis. €**30.09.201530.09.2014
po úprave*
 Čisté úrokové výnosy154 758151 624
 Čisté výnosy z poplatkov a provízií41 47139 456
 Čistý zisk z finančných operácií15 38210 908
 Výnosy celkom218 110 202 702
 Prevádzkové náklady(128 292)(125 456)
 Prevádzkový zisk89 81877 246
 Opravné položky a finančné záruky(9 484)(12 141)
 Čistý zisk po zdanení61 64548 855
 Bilančná suma7 564 4496 722 827
 Úvery poskytnuté klientom5 238 8814 464 323
 Vklady a úvery prijaté od klientov4 941 7634 477 364

 

* zmena prezentácie výkazov v dôsledku prispôsobenia sa vykazovania v skupine KBC – následná úprava komparatívnych údajov

** zverejnené údaje za rok 2015 plne zahŕňajú aktíva aj pasíva VB Leasingu. Položky výkazu ziskov a strát zahŕňajú transakcie VB Leasingu od 1.7.2015. Údaje z roku 2014 nie sú preto plne porovnateľné.

 

Značky: